Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 grudnia 2013 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przełomową koncepcję dotyczącą swojego wniosku w sprawie pomocy przedsiębiorstwom w odzyskiwaniu zagranicznych wierzytelności

W dniu dzisiejszym ministrowie sprawiedliwości osiągnęli porozumienie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego ogólnoeuropejskiego zarządzenia zabezpieczenia(IP/11/923), aby ułatwić – tak obywatelom, jak i przedsiębiorstwom – dochodzenie zagranicznych wierzytelności.
Wniosek ułatwia dochodzenie zagranicznych roszczeń i zapewnia wierzycielom większą pewność co do odzyskania wierzytelności, przez co zachęca do wymiany handlowej na jednolitym rynku UE. Inicjatywa ta jest częścią programu Komisji „Wymiar sprawiedliwości na rzecz rozwoju”, którego celem jest wykorzystanie możliwości związanych ze wspólnym unijnym obszarem wymiaru sprawiedliwości do celów handlu i rozwoju.

Dzisiejszy przełom w negocjacjach na temat europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest przełomem w przypadku małych europejskich przedsiębiorstw stanowiących trzon naszej gospodarki. W obecnych czasach wyzwań gospodarczych, przedsiębiorstwa potrzebują szybkich rozwiązań w celu odzyskania zaległych należności. Potrzebują także skutecznych ogólnoeuropejskich rozwiązań tak, aby środki pozostały nienaruszone do czasu, gdy sąd podejmie decyzję o zwrocie należnej kwoty”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Liczę, że Parlament Europejski i Rada będą kontynuowały swoją dobrą pracę, tak aby ten wniosek szybko znalazł się w unijnym dzienniku ustaw.”.

„Z powodu nieściągalnych wierzytelności przedsiębiorstwa europejskie tracą około 2,6% rocznych obrotów. Większość tych przedsiębiorstw to MŚP. Nawet do 600 mln EUR nieściągniętych długów rocznie może być niepotrzebnie odpisywanych, gdyż wszczęcie za granicą kosztownego i regulowanego innymi przepisami postępowania wydaje się przedsiębiorcom zbyt trudne. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym zaproponowany przez Komisję stanowi rozwiązanie tych problemów.

Kompromis osiągnięty w Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości w dniu dzisiejszym potwierdza główne założenia wniosku Komisji. Co najważniejsze, główne założenia wniosku, takie jak zapewnienie „efektu zaskoczenia” z nakazami wydawanymi bez wiedzy dłużnika i szerokiego zdefiniowania spraw zagranicznych zostały zachowane w tekście Rady. Tekst Rady różni się od pierwotnego wniosku w następujący sposób:

Zakres: W przeciwieństwie do wniosku Komisji, w tekście Rady, przepisy te nie będą miały zastosowania do instrumentów finansowych (takich jak akcje i obligacje), testamenty lub spadki i własność małżeńska. Oznacza to, że wierzyciele nie będą mogli wykorzystać europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu zachowania instrumentów finansowych na rachunkach bankowych, ani w przypadku sporów dotyczących testamentów i spadków lub własności małżeńskiej.

Właściwość: W tekście Rady, przepisy będą stosowane wyłącznie w odniesieniu do wierzycieli mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, które jest zobowiązane do przestrzegania przepisów. Ponadto, zgodnie z zasadami, wierzyciel będzie uznany za odpowiedzialnego za nieuzasadnione zastosowania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Dostęp do informacji o rachunku: wierzyciel będzie mógł stosować mechanizm ustanowiony nowymi przepisami w przypadku istnienia podlegającego wykonaniu wyroku przeciw dłużnikowi.

Dalsze działania: Wniosek Komisji, zanim stanie się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich UE zgromadzonych w Radzie (w głosowaniu większością kwalifikowaną). Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego głosowała za poparciem wniosku Komisji w dniu 30 maja tego roku (MEMO/13/481). Dzisiejszy przełom w Radzie oznacza, że dwie izby mogą wejść do „trójstronnych” dyskusji z Komisją w celu osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Przebieg procedury

99% przedsiębiorstw w UE to przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP). Około miliona z nich doświadcza problemów związanych z dochodzeniem wierzytelności za granicą, a nawet do 600 mln EUR nieściągniętych długów rocznie jest odpisywanych, gdyż wszczęcie za granicą kosztownego i regulowanego innymi przepisami postępowania wydaje się przedsiębiorcom zbyt trudne. Obywatele także ponoszą straty, gdy towary kupione w Internecie nie zostają dostarczone lub gdy jedno z rodziców mieszkające za granicą nie płaci alimentów.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji ustanowi nowy europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, który umożliwi wierzycielom zabezpieczenie należnej mu kwoty na rachunku bankowym dłużnika. Zarządzenie to może mieć kluczowe znaczenie dla procedur dochodzenia wierzytelności, ponieważ uniemożliwi ono dłużnikom usunięcie lub rozdrobnienie majątku w czasie potrzebnym do uzyskania i wyegzekwowania orzeczenia w sprawie głównej. Zwiększy to prawdopodobieństwo odzyskania zagranicznych wierzytelności.

Nowe europejskie zarządzenie umożliwi wierzycielom zabezpieczenie środków przechowywanych na rachunkach bankowych na tych samych zasadach we wszystkich państwach członkowskich UE. Co ważniejsze, nie wiąże się to z jakimikolwiek zmianami w krajowych systemach zabezpieczenia majątku. Komisja dodaje jedynie europejską procedurę, z której wierzyciele mogą skorzystać w celu odzyskania wierzytelności z innego państwa UE.

Europejskie zarządzenie zabezpieczenia rachunku bankowego będzie dostępne dla wierzycieli jako alternatywa dla rozwiązań obowiązujących w prawie krajowym. Będzie ono miało charakter ochronny, gdyż będzie służyć jedynie zablokowaniu rachunku dłużnika, ale nie pozwoli na wypłatę środków na rzecz wierzyciela. Narzędzie to będzie miało zastosowanie jedynie w sprawach transgranicznych. Europejskie zarządzenie zabezpieczenia rachunku bankowego będzie wydawane w postępowaniu bez udziału stron. Oznacza to, że będzie ono wydawane bez wiedzy dłużnika, zapewniając w ten sposób „efekt zaskoczenia”. Instrument ten wprowadzi wspólne przepisy dotyczące właściwości sądu oraz warunków i trybu wydawania zarządzenia; nakaz ujawnienia informacji dotyczących rachunków bankowych; sposób, w jaki nakaz zabezpieczenia powinien być egzekwowany przez sądy i organy krajowe; a także środki zaradcze dostępne dłużnikowi oraz inne elementy ochrony pozwanego.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – Aktualności z zakresu wymiaru sprawiedliwości http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Komisja Europejska – Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych: http://ec.europa.eu/justice/civil

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar