Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 december 2013

Grensoverschrijdende schuldvorderingen: doorbraak rond Commissievoorstel

De ministers van Justitie hebben vandaag overeenstemming bereikt over een algemene aanpak inzake het voorstel van de Europese Commissie voor een bevel tot conservatoir beslag in heel Europa (IP/11/923). Het voorstel maakt het burgers en ondernemingen gemakkelijker grensoverschrijdende schuldvorderingen te innen. Ook geeft het schuldeisers meer zekerheid dat zij hun schuld zullen kunnen innen, en vergroot het op die manier het vertrouwen in de handel in de eengemaakte markt van de EU. Het voorstel maakt deel uit van de "Justitie voor groei"-agenda van de Commissie, die erop is gericht het potentieel van de gemeenschappelijke justitiële ruimte van de EU in te zetten voor handel en groei.

„De doorbraak van vandaag in de onderhandelingen over het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen is een doorbraak voor de kleine ondernemingen van Europa — de ruggengraat van onze economie. In deze economisch moeilijke tijden hebben ondernemingen snelle oplossingen nodig om uitstaande schulden te innen. Zij hebben behoefte aan een doeltreffende oplossing die er in heel Europa voor zorgt dat het geld blijft waar het is totdat een rechter zich heeft uitgesproken over de schuldvordering”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. „Ik reken erop dat het Europees Parlement en de Raad het goede werk voortzetten, zodat dit voorstel snel Europese wetgeving wordt”.

Europese ondernemingen verliezen ongeveer 2,6 % van hun omzet per jaar als gevolg van moeilijk inbare vorderingen. De meeste van deze ondernemingen zijn kmo's. Zo'n 600 miljoen euro per jaar aan schulden wordt onnodig afgeschreven omdat ondernemingen het niet aandurven om in andere landen dure en verwarrende juridische procedures aan te spannen. Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen dat de Commissie voorstelt, kan deze problemen verhelpen.

Het compromis dat vandaag op de Raad Justitie werd bereikt, bevestigt de belangrijkste punten van het voorstel van de Commissie. Het belangrijkste is dat de kernpunten van het voorstel in de tekst van de Raad zijn behouden, zoals het "verrassingseffect" (bevelen worden uitgevaardigd zonder dat de schuldenaar op de hoogte is) en een brede definitie van grensoverschrijdende zaken. De tekst van de Raad wijkt op de volgende punten af van het oorspronkelijke voorstel:

Toepassingsgebied: in tegenstelling tot het voorstel van de Commissie zijn de regels volgens de tekst van de Raad niet van toepassing op financiële instrumenten (zoals aandelen of obligaties), testamenten of erfopvolging, en huwelijksvermogen. Dit betekent dat schuldeisers geen Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zullen kunnen gebruiken om beslag te leggen op financiële instrumenten, noch in geval van geschillen over testamenten en erfopvolging, of huwelijksvermogen.

Beschikbaarheid en voorwaarden: volgens de tekst van de Raad zullen de regels uitsluitend van toepassing zijn op schuldeisers met woonplaats in een lidstaat die is gebonden door de regels. Voorts zal de schuldeiser in beginsel aansprakelijk zijn voor ongerechtvaardigd gebruik van het bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.

Toegang tot rekeninginformatie: de schuldeiser zal het nieuwe mechanisme uitsluitend kunnen gebruiken wanneer er een uitvoerbare rechterlijke beslissing is tegen de schuldenaar.

Volgende stappen: Om kracht van wet te krijgen, moet het voorstel van de Commissie nog de gezamenlijke goedkeuring krijgen van het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad (waarin met gekwalificeerde meerderheid wordt gestemd). De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement stemde op 30 mei van dit jaar voor de ondersteuning van het voorstel van de Commissie (MEMO/13/481). De doorbraak van vandaag in de Raad betekent dat de twee medewetgevers thans met de Commissie in gesprek kunnen gaan om een definitief akkoord te bereiken.

Achtergrond

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) maken 99 % uit van alle ondernemingen in de EU. Ongeveer 1 miljoen daarvan ondervinden problemen met grensoverschrijdende schuldvorderingen en per jaar wordt zo'n 600 miljoen euro aan schulden afgeschreven omdat ondernemingen het te duur of te moeilijk vinden om in andere EU-lidstaten rechtszaken aan te spannen. Ook burgers zijn de dupe wanneer goederen die zij online hebben gekocht, nooit worden geleverd of een afwezige ouder nalaat om vanuit het buitenland alimentatie te betalen.

Het voorstel voor een verordening van de Commissie beoogt de invoering van een nieuw Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, dat schuldeisers in staat stelt om beslag te laten leggen op de bankrekening van een schuldenaar ter hoogte van het verschuldigde bedrag. Dit bevel kan van cruciaal belang zijn bij invorderingsprocedures omdat het, zolang er nog geen rechterlijke beslissing in het bodemgeschil verkregen en ten uitvoer gelegd is, schuldenaars belet om hun tegoeden weg te halen of te verbergen. Dit zal de kansen op een geslaagde inning van grensoverschrijdende schuldvorderingen doen toenemen.

Met het nieuwe Europees bevel worden de voorwaarden waaronder schuldeisers conservatoir beslag kunnen leggen op bankrekeningen, voor alle EU-lidstaten gelijk. Van belang is dat de nationale regelingen voor het leggen van conservatoir beslag op tegoeden ongewijzigd blijven. De Commissie biedt slechts een extra Europese procedure waarvan schuldeisers gebruik kunnen maken om hun schuldvorderingen in andere EU-landen te innen.

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal de schuldeiser ter beschikking staan als een alternatief voor bestaande instrumenten op basis van nationaal recht. Het zal bewarend van aard zijn, wat inhoudt dat met dat bevel alleen de rekening van de schuldenaar wordt geblokkeerd, maar geen geld aan de schuldeiser kan worden betaald. Het instrument zal uitsluitend van toepassing zijn op grensoverschrijdende zaken. Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal worden uitgevaardigd in een ex parte-procedure. Dit houdt in dat het wordt gegeven zonder dat de schuldenaar daarvan op de hoogte is, zodat er sprake is van een "verrassingseffect". Het instrument voorziet in gemeenschappelijke regels inzake rechtsbevoegdheid, de voorwaarden en procedure voor de uitvaardiging van een bevel, een bevel tot het geven van inzage in bankrekeningen, de wijze waarop het bevel tot conservatoir beslag door nationale gerechten en instanties ten uitvoer moet worden gelegd, en rechtsmiddelen voor de schuldenaar alsmede andere aspecten inzake de bescherming van de verweerder.

Meer informatie

Europese Commissie – Newsroom Justitie: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europese Commissie – Civiel recht: http://ec.europa.eu/justice/civil

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU Justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar