Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. decembrī

Komisija atzinīgi vērtē progresu sarunās par tās priekšlikumu palīdzēt uzņēmumiem piedzīt pārrobežu parādus

Šodien tieslietu ministri vienojās par vispārēju pieeju Eiropas Komisijas priekšlikumam par Eiropas mēroga apķīlāšanas rīkojumu (IP/11/923), lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Minētais priekšlikums atvieglo šo pārrobežu prasījumu atgūšanu un sniedz kreditoriem vairāk drošības saistībā ar parādu piedziņu, tādējādi palielinot paļāvību tirgoties ES vienotajā tirgū. Tā ir daļa no Komisijas stratēģijas "tiesiskums izaugsmei" — censties izmantot ES kopīgās tiesiskuma telpas potenciālu tirdzniecībai un izaugsmei.

"Šodienas panākumi sarunās par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu ir ievērojams sasniegums Eiropas mazajiem uzņēmumiem, kas ir mūsu tautsaimniecību mugurkauls. Šajos ekonomiski grūtajos laikos uzņēmumiem ir vajadzīgi ātri risinājumi, lai atgūtu nesamaksātos parādus. Viņiem ir vajadzīgs efektīvs Eiropas mēroga risinājums: tā, lai nauda paliek tur, kur tā atrodas, līdz tiesa ir lēmusi par līdzekļu atmaksu," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Es ticu, ka Eiropas Parlaments un Padomes turpinās savu darbu, lai šis priekšlikums īsā laikposmā tiktu iekļauts Eiropas tiesību aktu krājumā."

Eiropas uzņēmumi gadā zaudē apmēram 2,6 % no sava apgrozījuma sliktu parādu dēļ. Vairums šo uzņēmumu ir MVU. Gadā tiek norakstīti parādi līdz pat 600 miljonu eiro apmērā, jo uzņēmumiem šķiet pārlieku apgrūtinoši uzsākt dārgu un sarežģītu tiesvedību ārvalstīs. Komisijas ierosinātais Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums sniedz risinājumus šādām problēmām.

Tieslietu padomē šodien panāktais kompromiss apstiprina Komisijas priekšlikuma galvenos jautājumus. Vissvarīgākais ir tas, ka Padomes tekstā ir saglabāti šā priekšlikuma svarīgākie elementi, piemēram, "pārsteiguma efekta" nodrošināšana, izdodot rīkojumus, parādniekam par to nezinot, un pārrobežu lietu plaša definīcija. Padomes teksts atšķiras no sākotnējā priekšlikuma šādos jautājumos.

Darbības joma: pretstatā Komisijas priekšlikumam Padomes tekstā nav paredzēts, ka noteikumus piemēro finanšu instrumentiem (piemēram, akcijām vai obligācijām), testamentiem vai mantojumiem un laulāto mantiskajām attiecībām. Tas nozīmē, ka kreditori nevarēs izmantot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai apķīlātu finanšu instrumentus banku kontos, arī strīdu gadījumā saistībā ar testamentiem un mantojumiem vai laulāto mantiskajām attiecībām.

Pieejamība un nosacījumi: saskaņā ar Padomes tekstu noteikumus piemēros vienīgi kreditoriem, kuru domicils ir dalībvalsts, kurai attiecīgie noteikumi ir saistoši. Turklāt parasti kreditors būs atbildīgs par kontu apķīlāšanas rīkojuma nepamatotu izmantošanu.

Piekļuve kontu informācijai: kreditors varēs izmantot mehānismu, kas izveidots ar jaunajiem noteikumiem, ja attiecībā uz parādnieku ir pieņemts izpildāms nolēmums.

Turpmākie pasākumi. Lai Komisijas priekšlikums kļūtu par tiesību aktu, tas kopīgi ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un ES dalībvalstīm Padomē (kas balso ar kvalificētu balsu vairākumu). Eiropas Parlamenta Juridisko lietu komiteja balsoja par labu Komisijas priekšlikumam šā gada 30. maijā (MEMO/13/481). Šodienas panākumi Padomē nozīmē to, ka abas likumdevējas iestādes var sākt trīspusējas sarunas ar Komisiju, lai panāktu galīgo vienošanos.

Vispārīga informācija

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido 99 % no ES uzņēmumiem. Apmēram 1 miljonam MVU ir grūtības ar pārrobežu parādiem, un parādi līdz pat 600 miljonu eiro gadā tiek norakstīti, jo uzņēmumiem šķiet pārāk dārgi vai apgrūtinoši uzsākt tiesvedību citās ES valstīs. Pilsoņi arī cieš no gadījumiem, kad tiešsaistē nopirktas preces tā arī nekad netiek piegādātas vai viens no vecākiem, kas šķirti dzīvo ārvalstīs, nemaksā uzturlīdzekļus.

Ar Komisijas priekšlikumu regulai izveidos jaunu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas ļaus kreditoriem apķīlāt parāda summu, kas atrodas parādnieka bankas kontā. Šim rīkojumam var būt būtiska nozīme parādu piedziņas procesā, jo tas atņemtu parādniekiem iespēju izņemt vai nobēdzināt aktīvus laikposmā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu spriedumu lietā pēc būtības. Tas palielinās iespējas sekmīgi piedzīt pārrobežu parādus.

Jaunais Eiropas rīkojums ļaus kreditoriem apķīlāt līdzekļus banku kontos, piemērojot vienādus noteikumus visās ES dalībvalstīs. Ļoti būtisks ir arī apstāklis, ka valstu sistēmas kontu apķīlāšanai netiks grozītas. Komisija vienkārši izveido atsevišķu Eiropas procedūru, ko kreditori var izvēlēties, lai piedzītu parādus citās ES dalībvalstīs.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums būs pieejams kreditoriem kā alternatīva valsts tiesībās pastāvošajiem instrumentiem. Rīkojumam būs aizsargājošs raksturs, kas nozīmē, ka tas bloķēs tikai līdzekļus parādnieka kontā, bet neļaus naudas izmaksu kreditoram. Šo instrumentu piemēros tikai pārrobežu lietās. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izdos, izmantojot ex parte procedūru. Tas nozīmē, ka rīkojumu izdos, parādniekam par to nezinot, tādējādi nodrošinot "pārsteiguma efektu". Instruments nosaka kopējus noteikumus par jurisdikciju, nosacījumiem un procedūru, kas piemērojama rīkojuma izdošanai; atklāšanas pienākumu saistībā ar bankas kontiem; kārtību, kādā apķīlāšanas rīkojums būtu jāizpilda valstu tiesām un iestādēm; un tiesību aizsardzības līdzekļus parādniekam, kā arī citus elementus parādnieka aizsardzībai.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija – Tieslietu jomas ziņas: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Eiropas Komisija – Civiltiesības: http://ec.europa.eu/justice/civil

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar