Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 6 d.

Komisija palankiai vertina postūmį dėl jos pasiūlymo, kuriuo siekiama padėti įmonėms susigrąžinti tarpvalstybines skolas

Šiandien teisingumo ministrai susitarė dėl bendro požiūrio į Europos Komisijos pasiūlymą dėl visoje Europoje galiosiančio sąskaitos blokavimo įsakymo (IP/11/923), kuris turėtų tiek piliečiams, tiek įmonėms padėti susigrąžinti tarpvalstybines skolas. Pasiūlymu siekiama palengvinti tarpvalstybinių skolų išieškojimo procedūrą ir kreditoriams užtikrinti, kad jie galės atgauti skolas, o drauge padidinti pasitikėjimą prekyba ES bendrojoje rinkoje. Tai – viena iš Komisijos darbotvarkės dėl ekonomikos augimui naudingo teisingumo dalių. Šia darbotvarke ES bendros teisingumo erdvės potencialą siekiama išnaudoti prekybos ir ekonomikos augimo labui.

„Šiandienos derybų dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo postūmis naudingas Europos mažosioms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos pagrindas. Šiais ekonomiškai sudėtingais laikais bendrovėms reikia turėti galimybes greitai susigrąžinti nesumokėtas skolas. Joms reikia, kad visoje Europoje būtų užtikrinama, kad pinigai liktų ten, kur yra, kol teismas priims sprendimą dėl lėšų grąžinimo, – teigė už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba toliau sėkmingai dirbs, kad šis pasiūlymas netrukus būtų paskelbtas Europos teisės aktų sąvade.“

Kasmet dėl blogų skolų Europos bendrovės praranda apie 2,6 proc. apyvartos. Dauguma jų – mažosios ir vidutinės įmonės. Kasmet be reikalo nurašoma apie 600 mln. EUR skolų, nes įmonėms per sudėtinga kelti brangius ir sudėtingus ieškinius užsienyje. Komisijos pasiūlytas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas padės spręsti šias problemas.

Šiandien Teisingumo reikalų taryboje pasiektas kompromisas – patvirtinti pagrindiniai Komisijos pasiūlymo aspektai. Svarbiausia yra tai, kad Tarybos tekste išsaugoti tokie pagrindiniai aspektai: pvz., užtikrinama, kad priemonė būtų netikėta – sąskaitos blokavimo įsakymas bus išduodamas be skolininko žinios, taip pat išsaugota plati tarpvalstybinių bylų apibrėžtis. Toliau nurodyta, kuo Tarybos dokumento tekstas skiriasi nuo pradinio pasiūlymo.

Taikymo sritis. Priešingai negu pagal Komisijos pasiūlymą, pagal Tarybos tekstą taisyklės nebus taikomos finansinėms priemonėms (pvz., akcijoms ar obligacijoms), testamentams ir paveldimam bei sutuoktinių turtui. Tai reiškia, kad kreditoriai europinio sąskaitos blokavimo įsakymu negalės naudotis finansinėms priemonėms bankų sąskaitose įšaldyti. Kreditoriai minėto įsakymo taip pat negalės pasitelkti per ginčus, susijusius su testamentais ir paveldimu arba sutuoktinių turtu.

Galimybė pasinaudoti sąskaitos blokavimo įsakymu ir sąlygos. Pagal Tarybos tekstą taisyklės bus taikomos tik kreditoriams, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą valstybėse narėse, kuriose šios taisyklės privalomos. Be to, už nepagrįstą naudojimąsi sąskaitos blokavimo įsakymu kreditoriai paprastai bus traukiami atsakomybėn.

Galimybė susipažinti su informacija apie sąskaitą. Kreditorius galės naudotis pagal naujas taisykles sukurtu atitinkamu mechanizmu, jeigu skolininko atžvilgiu bus priimamas vykdytinas teismo nuosprendis.

Tolesni veiksmai. Kad Komisijos pasiūlymas taptų teisės aktu, jį turi bendrai priimti Europos Parlamentas ir Taryba, kurią sudaro ES valstybių narių atstovai (balsuojantys kvalifikuota balsų dauguma). Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas šių metų gegužės 30 d. balsuodamas pritarė Komisijos pasiūlymui (MEMO/13/481). Po šiandienos postūmio Taryboje, Parlamentas, Taryba ir Komisija gali pradėti trišales derybas, kad galutinai susitartų.

Pagrindiniai faktai

Mažosios ir vidutinės įmonės sudaro 99 proc. visų ES įmonių. Apie 1 milijoną jų patiria problemų dėl tarpvalstybinių skolų ir kasmet nurašoma apie 600 mln. EUR skolų, nes įmonėms per brangu ir per sudėtinga kelti ieškinius kitose ES šalyse. Piliečiai nukenčia ir tada, kai nepristatomos internetu užsakytos prekės arba kai atskirai nuo vaiko užsienyje gyvenantis vienas iš tėvų nemoka alimentų vaikui išlaikyti.

Komisijos siūlomu reglamentu bus įtvirtintas naujas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, kuriuo remiantis skolininko sąskaitoje bus įšaldoma kreditoriams įsiskolinta suma. Šis įsakymas gali būti labai svarbus išieškant skolas, nes skolininkams bus užkirstas kelias pašalinti ar paskirstyti turtą, kol priimamas ir įvykdomas sprendimas dėl skolos. Taigi padidės tikimybė sėkmingai atgauti tarpvalstybines skolas.

Naudodamiesi naujuoju europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu kreditoriai galės įšaldyti lėšas banko sąskaitose vienodomis sąlygomis visose ES valstybėse narėse. Svarbu tai, kad lėšų įšaldymo nacionalinės taisyklės nesikeis. Komisija tiesiog teikia papildomą Europos procedūrą, kuria kreditoriai galės naudotis išieškodami skolas kitose ES valstybėse narėse.

Europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu kreditoriai galės naudotis kaip alternatyva nacionalinės teisės priemonėms. Ši priemonė yra tik apsauginė, t. y. ja pasinaudojus bus tik užblokuojama skolininko sąskaita, bet kreditoriui pinigai nebus mokami. Priemonė bus taikoma tik tarpvalstybinėms byloms. Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas bus išduodamas pagal ex parte procedūrą. Tai reiškia, kad jis bus išduodamas be skolininko žinios – priemonės poveikis bus netikėtas. Teisės aktu nustatomos bendros taisyklės ir reglamentuojami šie aspektai: jurisdikcija ir įsakymo išdavimo sąlygos bei procedūros; informacijos, susijusios su banko sąskaitomis, atskleidimo reikalavimas; sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymo užtikrinimo procedūra, kurią taikys nacionaliniai teismai ir valdžios institucijos, taip pat skolininko sprendimo apskundimas ir kitos atsakovo apsaugos priemonės.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis
http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europos Komisija. Civilinės teisenos politika
http://ec.europa.eu/justice/civil

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar