Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. joulukuuta 2013

Komission ehdotus rajat ylittävien velkojen perinnän helpottamisesta meni läpi neuvostossa

EU:n jäsenvaltioiden oikeusministerit hyväksyivät tänään komission ehdotuksen Euroopan-laajuisesta turvaamismääräyksestä (IP/11/923), jonka avulla helpotetaan valtioiden rajat ylittävien velkojen perintää sekä kansalaisten että yritysten kannalta. Ehdotus parantaa velkojien varmuutta velkojen maksusta ja lisää siten luottamusta kaupankäyntiin EU:n sisämarkkinoilla. Aloite on osa komission ”kasvua oikeudesta” ‑suunnitelmaa, jonka tavoitteena on hyödyntää EU:n yhteisen oikeusalueen tarjoamia mahdollisuuksia kaupan kehittämiseen ja kasvun lisäämiseen.

”Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevan ehdotuksen hyväksyminen neuvostossa on voitto Euroopan pienyrityksille, jotka muodostavat taloutemme selkärangan. Taloudellisesti vaikeina aikoina yritykset tarvitsevat saataviensa perimiseen nopeita keinoja. Ne tarvitsevat toimivan Euroopan-laajuisen ratkaisun, jonka avulla voidaan varmistaa rahojen säilyminen tilillä, kunnes tuomioistuin on tehnyt päätöksen varojen perimisestä”, sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Luotan siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat ehdotukselle nopeasti lopullisen siunauksensa.”

Eurooppalaiset yritykset menettävät liikevaihdostaan vuosittain noin 2,6 prosenttia luottotappioiden takia. Useimmat näistä yrityksistä ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Velkoja kirjataan vuosittain tappioksi jopa 600 miljoonan euron arvosta, koska yritykset eivät halua nostaa kalliita ja monimutkaisia kanteita muissa maissa. Komission ehdottama eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan.

Oikeusasioiden neuvoston tänään hyväksymässä ratkaisussa vahvistetaan komission ehdotuksen pääkohdat. Erityisen merkillepantavaa on, että neuvosto on säilyttänyt ehdotuksen olennaiset piirteet, joita ovat yllätysvaikutuksen varmistaminen niin, että määräyksestä ei ilmoiteta velalliselle etukäteen, ja rajat ylittävien tapausten laaja määritelmä. Neuvoston hyväksymä teksti poikkeaa alkuperäisestä ehdotuksesta seuraavasti:

Soveltamisala ja -edellytykset: Toisin kuin komission ehdotuksessa, neuvoston tekstin mukaan sääntöjä ei sovelleta rahoitusvälineisiin (kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin), testamentteihin eikä aviovarallisuuteen. Tämä tarkoittaa, että velkojat eivät voi käyttää eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä rahoitusvälineistä peräisin olevien varojen pitämiseen tileillä eivätkä myöskään ratkaista sen avulla testamentteihin tai perimykseen liittyviä kiistoja.

Toimivalta: Neuvoston hyväksymän tekstin mukaan sääntöjä sovelletaan ainoastaan niihin velkojiin, joiden kotipaikka on sellaisessa jäsenvaltiossa, jota säännöt sitovat. Lisäksi velkoja on vastuussa tilivarojen turvaamismääräyksen aiheettomasta käytöstä.

Pääsy tilitietoihin: Velkoja voi käyttää uusiin sääntöihin perustuvaa järjestelmää vain silloin kun velallista vastaan on annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio.

Seuraavat vaiheet: Jotta komission ehdotuksesta tulisi oikeudellisesti sitova, Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien EU:n jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se (jäsenvaltiot päättävät asiasta määräenemmistöäänestyksellä). Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta äänesti komission ehdotuksen puolesta 30. toukokuuta 2013 (MEMO/13/481). Neuvoston tämänpäiväinen hyväksyntä tarkoittaa sitä, että neuvosto ja parlamentti voivat nyt aloittaa komission kanssa ns. kolmikantaneuvottelut säädöksen lopullisesta vahvistamisesta.

Tausta

EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pk-yrityksiä. Noin miljoonalla pk-yrityksellä on vaikeuksia valtioiden rajat ylittävien velkojen kanssa. Myös kansalaiset kärsivät, esimerkiksi jos verkkokaupassa ostetut tuotteet eivät ikinä saavu perille tai jos ulkomaille muuttanut vanhempi kieltäytyy maksamasta elatusmaksua.

Komission asetusehdotuksella luodaan uusi eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, jonka avulla velkojat voivat turvata velan määrän velallisen pankkitilillä. Määräyksellä voi olla suuri merkitys perintämenettelyissä, sillä se estää velallisia siirtämästä tai hävittämästä omaisuuttaan, ennen kuin pääasiassa on annettu tuomio ja se on pantu täytäntöön. Tämä lisää rajat ylittävän perinnän onnistumismahdollisuuksia.

Uuden eurooppalaisen määräyksen avulla velkojat voivat turvata pankkiteillä olevia varoja samoin edellytyksin kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotus ei vaikuta kansallisiin varojen turvaamisjärjestelyihin. Komissio luo uuden eurooppalaisen menettelyn, ja velkojat voivat itse valita, haluavatko ne käyttää sitä periäkseen saatavia muissa jäsenvaltioissa.

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on velkojalle vaihtoehto kansallisen lainsäädännön mukaisille menettelyille. Se on tarkoitettu pelkästään varojen turvaamiseen: sillä suljetaan velallisen tili, mutta sen nojalla ei voida maksaa saatavia velkojalle. Ehdotusta sovelletaan pelkästään jäsenvaltioiden rajat ylittäviin asioihin. Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys annetaan yksipuolisessa menettelyssä. Määräyksestä ei siis ilmoiteta etukäteen velalliselle, jotta tämä ei voi varautua siihen. Ehdotus sisältää yhteiset säännöt toimivaltaa sekä määräyksen antamisen edellytyksiä ja sitä varten sovellettavaa menettelyä varten. Lisäksi ehdotetussa asetuksessa velvoitetaan pankit ilmoittamaan velallisen pankkitileistä ja säädetään, miten jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja viranomaisten on pantava tilivarojen turvaamismääräys täytäntöön, sekä velallisen oikeussuojakeinoista ja muista vastaajan suojaan liittyvistä seikoista.

Lisätietoja

Euroopan komissio – oikeusasioiden uutissivu: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Euroopan komissio – siviilioikeus: http://ec.europa.eu/justice/civil

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar