Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. detsember 2013

Läbimurre seoses ettepanekuga, millega aidatakse ettevõtjatel saada tagasi piiriüleseid võlgu

Justiitsministrid jõudsid täna kokkuleppele üldises lähenemisviisis Euroopa Komisjoni ettepanekule uue üleeuroopalise pangakontode arestimise määruse kohta(IP/11/923), et hõlbustada piiriüleste võlgade sissenõudmist nii kodanikelt kui ka ettevõtjatelt. Ettepanekuga lihtsustatakse piiriüleste nõuete menetlemist ja tagatakse võlausaldajatele suurem kindlustunne võla tagasisaamise osas, suurendades seega usaldust ELi ühtselt turul kauplemise vastu. Õigusakti ettepanek moodustab osa komisjoni programmist „Õigussüsteem majanduskasvu heaks”, mille eesmärk on rakendada ELi ühise õigusruumi potentsiaali kaubanduse ja majanduskasvu heaks.

„Tänane läbimurre Euroopa pangakontode arestimise määruse üle peetavatel läbirääkimistel on läbimurre Euroopa väikeettevõtjate jaoks, kes on meie majanduse tugisammas. Praegusel majanduslikult keerulisel ajal on ettevõtjatel vaja kiireid lahendusi võlgade tagasisaamiseks. Nad vajavad tõhusat üleeuroopalist lahendust, mille kohaselt püsiks raha vahendite tagasimaksmist käsitleva kohtuotsuseni seal, kus ta on,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Olen kindel, et Euroopa Parlament ja nõukogu jätkavad senist tublit tööd, et võtta ettepanek kiiresti vastu.”

Euroopa ettevõtted kaotavad halbade võlgadena umbes 2,6% oma aastakäibest. Enamik neist ettevõtetest on VKEd. Aastas kantakse vajaduseta maha kuni 600 miljonit eurot, kuna ettevõtted peavad kulukaid ja keerukaid kohtumenetlusi välisriikides ülejõu käivaks. Komisjoni kavandatud Euroopa pangakontode arestimise määrus pakub nendele probleemidele lahendust.

Justiits- ja siseküsimuste nõukogus täna tehtud kompromiss kinnitab komisjoni ettepaneku põhipunkte. Kõige olulisem on see, et nõukogu tekstis on säilitatud algse ettepaneku põhielemendid (nt tehakse määrus ilma, et võlglane sellest teaks, nn „üllatusefekt”) ja piiriüleste juhtude lai määratlus. Nõukogu tekst erineb algsest ettepanekust järgmistes punktides:

Reguleerimisala. Erinevalt komisjoni ettepanekust ei nähta nõukogu tekstiga ette eeskirjade kohaldamist finantsinstrumentide (nt aktsiad ja võlakirjad), testamentide, pärimise ja abieluvara suhtes. See tähendab, et võlausaldajad ei saa Euroopa pangakontode arestimise määrust kasutada finantsinstrumentide hoidmiseks pangakontol ega testamentide, pärimise ja abieluvaraga seotud vaidluste korral.

Kättesaadavus ja tingimused. Nõukogu teksti kohaselt kohaldatakse eeskirju üksnes sellises liikmesriigis asuvate võlausaldajate suhtes, kus need eeskirjad on siduvad. Lisaks sellele saab võlausaldajat võtta vastutusele pangakontode arestimise määruse põhjendamatu kasutamise eest.

Juurdepääs kontoteabele. Võlausaldaja saab uute eeskirjade kohast mehhanismi kasutada ainult juhul, kui võlgniku suhtes on tehtud täitmisele pööratav kohtuotsus.

Järgmised sammud: Selleks et komisjoni ettepanek muutuks õiguslikult siduvaks, tuleks Euroopa Parlamendil ja nõukogu raames tegutsevatel ELi liikmesriikidel see vastu võtta. Nõukogus tuleb saavutada kvalifitseeritud häälteenamus. Euroopa Parlamendi õiguskomisjon kiitis komisjoni ettepaneku heaks selle aasta 30. mail (MEMO/13/481). Tänane läbimurre nõukogus tähendab, et Euroopa Parlament ja nõukogu saavad nüüd alustada komisjoniga kolmepoolset arutelu lõpliku kokkuleppe saavutamiseks.

Taust

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad ELi ettevõtjatest 99%. Ligikaudu miljonil neist on probleeme piiriüleste võlgadega ning aastas kantakse maha kuni 600 miljonit eurot, kuna ettevõtjad peavad kohtumenetlusi teistes ELi riikides liiga kulukaks või keeruliseks. Kodanikud kannatavad ka siis, kui nad ei saa internetist ostetud kaupu kätte või kui välismaal elav vanem ei maksa elatist.

Komisjoni esitatud õigusakti ettepanekuga võetakse kasutusele uus Euroopa pangakontode arestimise määrus, mis lubab võlglase pangakontol alles hoida võlausaldajatele võlgnetava summa. Selline määrus võib olla võla sissenõudmise menetluses määrava tähtsusega, kuna see takistaks võlglastel toimetada oma varasid kõrvale või need ära kulutada aja jooksul, mis kulub asjas sisulise kohtuotsuse tegemise ja täitmiseni. See suurendab piiriülese võla eduka sissenõudmise tõenäosust.

Uus Euroopa määrus lubab võlausaldajatel arestida vahendeid pangakontodel kõigis ELi liikmesriikides samadel tingimustel. Tähtis on see, et vahendite arestimise riiklikud süsteemid ei muutu. Komisjon lisab lihtsalt Euroopa menetluse, mida võlausaldajad võivad soovi korral kasutada, et nõuda sisse piiriüleseid nõudeid teistest ELi riikidest.

Euroopa pangakontode arestimise määrus on võlausaldajale kasutatav alternatiivina liikmesriigi õiguses ettenähtud olemasolevatele õiguslikele vahenditele. Määrus on kaitsev, mis tähendab, et blokeeritakse vaid vahendid võlglase kontol, kuid võlausaldajale neid välja ei maksta. Määrust kasutatakse üksnes piiriüleste juhtumite korral. Euroopa pangakontode arestimise määruse tegemisel kasutatakse võlglase eelneva ärakuulamiseta toimuvat menetlust. See tähendab, et määrus tehakse ilma, et võlglane sellest teaks, võimaldades seega „üllatusefekti”. Õigusaktiga kehtestatakse ühised eeskirjad kohtualluvuse kohta, määruse tegemise tingimused ja menetlus, pangakontodega seonduv avaldamiskorraldus, kuidas liikmesriigi kohtud ja ametiasutused peaksid tagama pangakontode arestimise määruse täitmise ning võlglasele kättesaadavad õiguskaitsevahendid ja muud kostja kaitse elemendid.

Lisateave

Euroopa Komisjon – Õigusküsimuste uudistesait: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Euroopa Komisjon – Tsiviilõigus: http://ec.europa.eu/justice/civil

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar