Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο σχετικά με την πρότασή της να βοηθούνται οι επιχειρήσεις για να ανακτούν διασυνοριακές οφειλές

Σήμερα, οι υπουργοί Δικαιοσύνης κατέληξαν σε συμφωνία για μια γενική προσέγγιση όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση πανευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού (IP/11/923), ώστε να διευκολύνεται η ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών, τόσο για τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. Η πρόταση διευκολύνει την είσπραξη των διασυνοριακών οφειλών και παρέχει στους πιστωτές περισσότερη ασφάλεια όσον αφορά την ανάκτηση οφειλών, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Εντάσσεται στο θεματολόγιο της Επιτροπής «Δικαιοσύνη για την ανάπτυξη», το οποίο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί ο κοινός χώρος δικαιοσύνης της ΕΕ υπέρ του εμπορίου και της ανάπτυξης.

«Η σημερινή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού είναι ένα σημαντικό βήμα για τις ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις – που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών μας. Σε αυτούς τους οικονομικά δύσκολους καιρούς, οι επιχειρήσεις χρειάζονται γρήγορες λύσεις για την είσπραξη των οφειλών. Χρειάζονται μια αποτελεσματική πανευρωπαϊκή λύση ώστε τα χρήματα των οφειλετών να μην μπορούν να βγουν από τον λογαριασμό τους μέχρις ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση για την εξόφληση των οφειλών», δήλωσε η αντιπρόεδρος Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Βασίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να συνεχίσουν τις επιτυχημένες προσπάθειές τους ώστε η πρόταση αυτή να αποτελέσει σύντομα μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.»

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υφίστανται ζημίες της τάξης του 2,6% του κύκλου εργασιών τους κάθε χρόνο λόγω επισφαλών απαιτήσεων. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές είναι ΜΜΕ. Χρέη περίπου 600 εκατ. ευρώ διαγράφονται χωρίς λόγο κάθε χρόνο, επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη σε χώρες του εξωτερικού. Η ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού που προτείνει η Επιτροπή δίνει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε σήμερα στο Συμβούλιο των υπουργών Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει τα κύρια σημεία της πρότασης της Επιτροπής. Επιπλέον, ορισμένα βασικά στοιχεία της πρότασης, όπως το στοιχείο του αιφνιδιασμού με την έκδοση διαταγών εν αγνοία του οφειλέτη, ή η διεύρυνση του ορισμού των διασυνοριακών υποθέσεων, διατηρήθηκαν στο κείμενο του Συμβουλίου. Το κείμενο του Συμβουλίου διαφέρει από την αρχική πρόταση στα ακόλουθα:

Πεδίο εφαρμογής: σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, στο κείμενο του Συμβουλίου οι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται σε χρηματοοικονομικά μέσα (όπως μετοχές ή ομόλογα), διαθήκες ή κληρονομική διαδοχή και περιουσιακά στοιχεία συζύγων. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διαφύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ούτε σε περίπτωση διαφορών σχετικά με διαθήκες και κληρονομική διαδοχή ή περιουσιακά στοιχεία συζύγων.

Διαθεσιμότητα και όροι: σύμφωνα με το κείμενο του Συμβουλίου, οι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τους πιστωτές που έχουν την κατοικία τους σε κράτος μέλος το οποίο δεσμεύεται από τους κανόνες. Επιπλέον, κατά κανόνα, ο πιστωτής θα φέρει την ευθύνη για αδικαιολόγητη χρήση της διαταγής διατήρησης λογαριασμού.

Πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό: μόνον ο πιστωτής θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό που προβλέπουν οι νέοι κανόνες όταν υπάρχει εκτελεστή απόφαση κατά του οφειλέτη.

Τα επόμενα βήματα: Για να γίνει νόμος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο (το οποίο ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία). Η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε, μετά από ψηφοφορία στις 30 Μαΐου, να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής (MEMO/13/481). Η σημερινή θετική έκβαση στο Συμβούλιο σημαίνει ότι τα δύο σώματα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν «τριμερή» διάλογο με την Επιτροπή ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Ιστορικό

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Περίπου το 1 εκατομμύριο αυτών αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις διασυνοριακές οφειλές, και κάθε χρόνο διαγράφονται χωρίς λόγο χρέη έως 600 εκατ. ευρώ επειδή οι επιχειρήσεις διστάζουν να ακολουθήσουν τις δαπανηρές και περίπλοκες διαδικασίες που θα απαιτούσε η προσφυγή τους στη δικαιοσύνη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι πολίτες επίσης ζημιώνονται όταν προϊόντα που αγοράζουν στο Διαδίκτυο δεν τους παραδίδονται ή όταν ένας γονέας που βρίσκεται στο εξωτερικό δεν καταβάλλει διατροφή.

Με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής θα θεσπιστεί μια νέα ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού, με την οποία θα μπορούν οι πιστωτές να εξασφαλίζουν τη διατήρηση οφειλόμενων ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη. Η διαταγή αυτή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες ανάκτησης οφειλών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους οφειλέτες από το να μεταφέρουν ή να αποκρύπτουν περιουσιακά τους στοιχεία για όσο χρόνο απαιτείται για την έκδοση και την εκτέλεση απόφασης επί της ουσίας. Έτσι, θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιτυχούς ανάκτησης διασυνοριακών οφειλών.

Η νέα ευρωπαϊκή διαταγή θα παρέχει στους πιστωτές τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη διατήρηση κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό τους ίδιους όρους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σημειωτέον μάλιστα ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τα εθνικά συστήματα για τη διατήρηση κεφαλαίων. Η Επιτροπή απλώς προσθέτει μια ευρωπαϊκή διαδικασία την οποία οι πιστωτές μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν για την ανάκτηση οφειλών τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι πιστωτές θα έχουν στη διάθεσή τους την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού ως εναλλακτική δυνατότητα, πέραν των μέσων που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες. Θα είναι συντηρητικού χαρακτήρα, δηλ. απλώς θα δεσμεύει τον λογαριασμό του οφειλέτη αλλά δεν θα επιτρέπει την καταβολή χρημάτων στον πιστωτή. Το μέσο αυτό θα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού θα εκδίδεται με διαδικασία άνευ κλητεύσεως του αντιδίκου (ex parte). Αυτό σημαίνει ότι θα εκδίδεται χωρίς να το γνωρίζει ο οφειλέτης, δηλ. θα μπορεί να λειτουργεί αιφνιδιαστικά. Παράλληλα, προβλέπονται κοινοί κανόνες όσον αφορά τη δικαιοδοσία, τους όρους και τη διαδικασία έκδοσης διαταγής, μια ρήτρα δημοσιοποίησης σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο τρόπος εφαρμογής της διαταγής διατήρησης από τις εθνικές δικαστικές και άλλες αρχές, επανορθώσεις για τον οφειλέτη καθώς και άλλα στοιχεία προστασίας του εναγόμενου.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – αίθουσα Τύπου της ΓΔ Δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πολιτική δικαιοσύνη: http://ec.europa.eu/justice/civil

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε την ΓΔ Δικαιοσύνης στο Τwitter: @EU_Justice

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar