Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. december 2013

Kommissionen glæder sig over gennembrud for forslag om at hjælpe erhvervslivet med grænseoverskridende gæld

Justitsministrene nåede i dag til enighed om Kommissionens forslag til en europæisk kontosikringsordre (IP/11/923), som skal gøre det lettere for både borgerne og erhvervslivet at inddrive grænseoverskridende gæld. Forslaget letter grænseoverskridende fordringer og giver kreditorer større sikkerhed for, at de kan inddrive tilgodehavender. Dermed øges tilliden i forbindelse med handel inden for EU's indre marked. Det indgår i Kommissionens dagsorden "retfærdighed for vækst", som tager sigte på at udnytte potentialet for handel og vækst i EU's fælles retlige område.

"Dagens gennembrud i forhandlingerne om den europæiske kontosikringsordre er et gennembrud for Europas små virksomheder, der er grundpillen i vores økonomier. I disse økonomisk vanskelige tider har virksomhederne behov for hurtige løsninger til inddrivelse af udeståender. De har brug for en effektiv europæisk løsning, så pengene bliver, hvor de er, indtil en domstol har truffet afgørelse om tilbagebetaling,” udtaler næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Jeg har tillid til, at Europa-Parlamentet og Rådet vil fortsætte deres ihærdige indsats, så dette forslag hurtigt bliver indlemmet i den europæiske lovsamling."

Europæiske virksomheder mister hvert år omkring 2,6 % af deres omsætning på gældsafskrivninger. De fleste af disse virksomheder er små og mellemstore. Hvert år afskrives gæld for op til 600 millioner euro unødigt, fordi virksomheder synes, det er for overvældende at starte dyre, komplicerede retssager i udlandet. Den europæiske kontosikringsordre, som Kommissionen har foreslået, kan løse disse problemer.

Det kompromis, Rådet (retlige og indre anliggender) i dag er nået frem til, gengiver de vigtigste punkter i Kommissionens forslag. Det vigtigste er dog, at centrale elementer i forslaget, såsom at sikre en "overraskelseseffekt" med ordrer udstedt uden debitors viden og en bred definition af grænseoverskridende sager, er blevet bevaret i Rådets tekst. Rådets tekst afviger fra det oprindelige forslag på følgende måder:

  • Anvendelsesområde: I modsætning til Kommissionens forslag vil reglerne i Rådets tekst ikke gælde finansielle instrumenter (såsom aktier og obligationer), testamenter eller arv og ægteskabelig ejendom. Det betyder, at kreditorer ikke vil være i stand til at anvende en europæisk kontosikringsordre til at bevare finansielle instrumenter på bankkonti eller i tilfælde af tvister om testamenter eller arv og ægteskabelig ejendom.

  • Anvendelse og betingelser: I Rådets tekst vil reglerne gælde kun for kreditorer, der har deres bopæl i en medlemsstat, der er bundet af reglerne. Som hovedregel vil en kreditor blive gjort ansvarlig for uberettiget anvendelse af kontosikringsordren.

  • Adgang til kontooplysninger: kreditor vil kun kunne bruge den mekanisme, der indføres med de nye regler, når der foreligger en afgørelse, der kan fuldbyrdes over for debitor.

Næste skridt: Hvis Kommissionens forslag skal blive lov, skal det vedtages af både Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet (som stemmer med kvalificeret flertal). Europa-Parlamentets Retsudvalg vedtog at støtte Kommissionens forslag den 30. maj i år (MEMO/13/481). Dagens gennembrud i Rådet betyder, at de to institutioner nu kan gå ind i en "trilog" med Kommissionen med henblik på at nå frem til en endelig aftale.

Baggrund

99 % af alle virksomheder i EU er små eller mellemstore. Omkring 1 million af dem har problemer med grænseoverskridende gæld og afskriver hvert år op mod 600 mio. EUR i gæld, fordi virksomhederne synes, det er for dyrt eller besværligt at føre retssager i andre EU-lande. Det går også ud over borgerne, når varer, der købes på nettet, aldrig bliver leveret, eller en ikkesamlevende forælder ikke betaler underholdsbidrag fra udlandet.

Med Kommissionens forslag til forordning indføres en ny europæisk kontosikringsordre, der vil give kreditorer mulighed for at indefryse det skyldige beløb på en debitors bankkonto. Det kan være af afgørende betydning ved inddrivelse af gæld, fordi det forhindrer en debitor i at fjerne eller sprede sine aktiver i den tid, det tager at opnå og få fuldbyrdet en dom. Det vil øge sandsynligheden for at inddrive grænseoverskridende gæld.

Den nye europæiske kontosikringsordre vil give kreditorer mulighed for at fastfryse midler på bankkonti på samme betingelser i alle EU's medlemsstater. Det er vigtigt at bemærke, at de nationale ordninger for indefrysning af penge ikke ændres. Kommissionen supplerer blot med en europæisk procedure, som kreditorer kan vælge til at inddrive fordringer i andre EU-lande.

Den europæiske kontosikringsordre vil være et alternativ for kreditor til de instrumenter, der findes i national lovgivning. Den er af beskyttende karakter, dvs. at den kun vil spærre debitors konto, men ikke tillade udbetaling af penge til kreditor. Instrumentet vil kun gælde grænseoverskridende sager. Den europæiske kontosikringsordre udstedes i en ikkekontradiktorisk procedure. Det betyder, at den vil blive udstedt, uden at debitor ved det, hvorved der bliver mulighed for en "overraskelseseffekt". Med instrumentet indføres fælles regler for jurisdiktion, betingelser og procedurer for udstedelse af en ordre, oplysningspåbud vedrørende bankkonti, regler for, hvordan kontosikringsordren skal håndhæves af de nationale domstole og myndigheder, og debitors retsmidler og andre elementer til beskyttelse af sagsøgte.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens – Newsroom for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europa-Kommissionen – Civilret: http://ec.europa.eu/justice/civil

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar