Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. prosince 2013

Komise vítá zásadní posun ohledně svého návrhu, který má podnikům pomoci při vymáhání přeshraničních dluhů

Ministři spravedlnosti dnes dosáhli dohody o návrhu Evropské komise týkajícím se celoevropského soudního příkazu (IP/11/923), který má podnikům i občanům usnadnit vymáhání přeshraničních pohledávek a věřitelům přinést více jistoty v otázce jejich vymáhání, a tím posílit důvěru v obchodování na jednotném trhu EU. Je součástí pracovní agendy Komise „spravedlnost pro růst“, která má za cíl podpořit obchod a růst v EU využitím potenciálu společného prostoru spravedlnosti.

„Dnešní zásadní posun v jednáních o celoevropském soudním příkazu je přínosem pro evropské malé podniky, které jsou základem našeho hospodářství. V současné nelehké hospodářské situaci je zapotřebí, aby podniky měly k dispozici rychlé řešení pro vymáhání neuhrazených pohledávek, které bude platné v celé Evropě a umožní zmrazení finančních prostředků do okamžiku, než soud rozhodne o splacení dluhu,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost.
„Spoléhám na Evropský parlament a Radu, že budou pokračovat ve své kvalitní práci a umožní tak, aby se uvedený návrh co nejdříve stal součástí unijních právních předpisů.“

Evropské podniky přicházejí každý rok přibližně o 2,6 % svého obratu v důsledku nedobytných pohledávek. Většinou jde o malé a střední podniky. Až 600 milionů EUR pohledávek ročně se zbytečně odepisuje, protože podniky považují právní spory v zahraničí za příliš obtížné, nákladné a složité. Evropský příkaz k obstavení účtů předložený Komisí tyto problémy řeší.

Kompromis, jehož bylo dnes dosaženo na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost, potvrzuje hlavní body návrhu Komise. A co je nejdůležitější, zásadní prvky návrhu, jako např. „moment překvapení“, kdy příkaz je vydán, aniž by o tom dlužník věděl, a široká definice přeshraničních případů, byly ve znění Rady zachovány. Znění Rady se od původního návrhu liší následovně:

Oblast působnosti: Na rozdíl od návrhu Komise se ve znění Rady pravidla nevztahují na finanční nástroje (např. akcie nebo dluhopisy), poslední vůli či právní nástupnictví a majetkové poměry mezi manželi. To znamená, že věřitelé nebudou moci evropský příkaz k obstavení účtů použít k ochraně finančních nástrojů na bankovních účtech a ani v případech sporů týkajících se poslední vůle či nástupnictví a majetkových poměrů mezi manželi.

Dostupnost a podmínky: Podle znění Rady se pravidla budou vztahovat pouze na věřitele se sídlem v členském státě, který je těmito pravidly vázán. Kromě toho věřitel zpravidla ponese odpovědnost za neodůvodněné použití příkazu k obstavení účtů.

Přístup k informacím o účtu: věřitel bude moci daný mechanismus založený na nových pravidlech využít pouze v případě, že proti dlužníkovi byl vynesen pravomocný rozsudek.

Další kroky: K tomu, aby se návrh Komise stal součástí právních předpisů EU, jej nyní musí přijmout společně Evropský parlament a členské státy EU na zasedání Rady (která hlasuje kvalifikovanou většinou). Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti hlasoval na podporu návrhu Komise dne 30. května letošního roku (MEMO/13/481).
Dnešní zásadní posun v Radě znamená, že oba zákonodárci mohou nyní zahájit trialog s Komisí s cílem dosáhnout konečné dohody.

Souvislosti

Malé a střední podniky tvoří 99 % podniků v EU. Přibližně jeden milion z nich se potýká s problémy přeshraničních dluhů a až 600 milionů EUR pohledávek ročně se zbytečně odepisuje, protože podniky považují právní spory v zahraničí za příliš obtížné, nákladné a složité. Občanům vzniká škoda i tehdy, když nedostanou zboží objednané přes internet nebo když nepřítomný rodič neplatí výživné ze zahraničí.

Nařízením, jež Komise navrhuje, bude zřízen nový evropský příkaz k obstavení účtů, díky němuž budou moci věřitelé zajistit dlužnou částku na bankovním účtu dlužníka. Tento příkaz může mít velký význam v řízení o vymáhání pohledávek, protože zabrání dlužníkům v tom, aby přesunuli nebo rozptýlili své peníze, dokud se nepodaří získat a vymoci rozsudek ve věci samé. Zvyšuje to pravděpodobnost úspěšného vymáhání přeshraničních pohledávek.

Nový evropský soudní příkaz umožní věřitelům zajistit finanční prostředky na bankovních účtech za stejných podmínek ve všech členských státech EU. Důležité je i to, že nedochází ke změně ve vnitrostátních úpravách týkajících se obstavení finančních prostředků. Komise jen přidává evropský postup, který si věřitelé mohou zvolit a použít při vymáhání pohledávek v jiných zemích EU.

Evropský příkaz k obstavení účtů budou mít věřitelé k dispozici jako alternativu nástrojů, které jim nabízí vnitrostátní právní úprava. Bude mít ochrannou povahu, což znamená, že účet dlužníka se pouze zablokuje, ale nedovolí vyplacení peněz věřiteli. Tento nástroj bude možné použít jen v přeshraničních případech. Evropský příkaz k obstavení účtů bude vydáván v řízení bez účasti protistrany. Znamená to, že bude vydán, aniž by o tom dlužník věděl, a tím se dosáhne „momentu překvapení“. Uvedený nástroj poskytuje společná pravidla, co se týče jurisdikce, podmínek a postupu pro vydání příkazu; příkazu ke zpřístupnění informací o bankovním účtu; způsobu výkonu příkazu k obstavení účtů vnitrostátními soudy a orgány; a opravných prostředků pro dlužníka a dalších prvků ochrany žalované strany.

Další informace

Evropská komise – Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Evropská komise – občanskoprávní soudnictví: http://ec.europa.eu/justice/civil

Internetové stránky Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Sledujte GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 229674 56)


Side Bar