Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 декември 2013 г.

Комисията приветства пробива по предложението ѝ в помощ на бизнеса при събиране на трансгранични вземания

Днес правосъдните министри постигнаха споразумение за общ подход по предложението на Европейската комисия за европейска заповед за запор на банкови сметки (IP/11/923), с цел да се облекчат както гражданите, така и предприятията при събирането на трансгранични вземания. Предложението улеснява трансграничните вземания по дългове и дава на кредиторите по-голяма увереност, че ще могат да съберат своите вземания, с което ще се повиши доверието в търговията в рамките на единния пазар на ЕС. Тази инициатива е част от програмата на Комисията „правосъдие за растеж“, която се стреми да използва потенциала на общото пространство на правосъдие на ЕС за търговия и растеж.

„Днешният пробив в преговорите по европейската заповед за запор на банкови сметки е пробив за малките предприятия в Европа, гръбнака на нашите икономики. В тези времена на икономически предизвикателства, фирмите се нуждаят от бързи решения за събирането на неизплатени задължения. Необходимо им е ефективно общоевропейско решение, така че парите да не напускат сметката, докато съдът не вземе решение във връзка с изплащането на средствата“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Разчитам на Европейския парламент и на Съвета да продължат да работят в същия дух, за да може предложението да стане бързо част от европейското законодателство.

Европейските фирми губят всяка година около 2,6 % от оборота си заради несъбираеми дългове. Повечето от тях са малки или средни предприятия. До 600 милиона. евро годишно под формата на вземания ненужно се отписват като несъбираеми, тъй като предприятията са твърде обезкуражени да водят скъпи и неясни съдебни дела в чужди държави. Предложената от Комисията европейска заповед за запор на банкови сметки дава възможност за решаване на тези проблеми.

Компромисът, постигнат днес на срещата на Съвета по правосъдие, потвърждава основните точки от предложението на Комисията. Най-важното е, че в текста на Съвета са запазени ключови елементи от предложението, като например поддържането на „ефект на изненадата“, при което заповедите се издават, без длъжникът да е информиран за това, както и разширено определение за трансграничните случаи, в които се налага запор. Текстът на Съвета се различава от първоначалното предложение в следното:

Приложно поле: За разлика от това, което предлага Комисията, в текста на Съвета разпоредбите няма да се прилагат по отношение на финансови инструменти (като акции или облигации), завещания или наследявания и имущество, придобито по време на брака. Това означава, че кредиторите няма да могат да използват европейската заповед за запор на банкови сметки, с цел да се запорират финансови инструменти в банковите сметки, нито в случай на спорове, свързани с завещания и наследявания или имущество, придобито по време на брака.

Приложимост и условия: Съгласно текста на Съвета, разпоредбите ще се прилагат единствено спрямо кредитори с местожителство в държава членка, обвързана от тези разпоредби. Освен това, по правило, кредиторът ще носи отговорност за неоснователно използване на заповедта за запор на сметки.

Достъп до информация за сметките: кредиторът ще може да използва механизма, установен по новите разпоредби, единствено ако съществува подлежащо на изпълнение съдебно решение срещу длъжника.

Следващи етапи: За да се превърне в законодателен акт, предложението на Комисията трябва да бъде прието съвместно от Европейския парламент и от държавите членки в Съвета на ЕС (който гласува с квалифицирано мнозинство). На 30 май т.г. комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува в подкрепа на предложението на Европейската комисия (MEMO/13/481). Днешният пробив в Съвета означава, че двете институции вече могат да започнат тристранни обсъждания с Комисията за постигане на окончателно споразумение.

Контекст

Малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99 % от фирмите в ЕС. Около един милион от тях имат проблеми с трансгранични вземания и до 600 милиона евро годишно под формата на вземания се отписват като несъбираеми, тъй като за предприятията е твърде скъпо или трудно да водят съдебни дела в други държави от ЕС. Гражданите също са потърпевши, когато стоки, закупени онлайн, така и не се доставят или когато отсъстващ родител не плаща издръжката от чужбина.

С предложението за регламент на Комисията се създава нова европейска заповед за запор на банкови сметки, която ще позволи на кредиторите да запорират дължимата сума в банковата сметка на длъжника. Тази заповед може да бъде от решаващо значение при производства по събиране на вземания, тъй като би предотвратила изтеглянето или преразпределянето на активите от страна на длъжниците през времето, необходимо за получаването и влизането в сила на съдебното решение по същество. Това ще увеличи вероятността за успешно събиране на трансграничните вземания.

Новата европейска заповед ще позволи на кредиторите да запорират средствата в банковите сметки при едни и същи условия във всички държави — членки на ЕС. Важно е да се отбележи, че няма да има промени в националните системи във връзка със запорирането на средствата. Комисията просто добавя европейска процедура, която кредиторите могат да изберат да използват при събирането на вземания в други държави на ЕС.

Европейската заповед за запор на банкови сметки ще е на разположение на кредитора като алтернатива на съществуващите по силата на националното право инструменти. Тази заповед ще има защитен характер, което означава, че тя само ще блокира сметките на длъжниците, но няма да позволява парите да бъдат изплащани на кредитора. Инструментът ще се прилага само при трансгранични случаи. Европейската заповед за запор на банкови сметки ще се издава чрез т.нар. процедура ex parte (без участие на ответника). Това означава, че тя ще бъде издавана, без длъжникът да бъде информиран, като по този начин ще се разчита на „ефект на изненадата“. Инструментът предвижда общи правила, свързани с компетентността, условията и процедурите по издаване на заповед за запор; заповед за разкриване на информация за банкови сметки; начинът на изпълнение на заповедта за запор от страна на националните съдилища и органи; средствата за правна защита на длъжника, како и други елементи от защитата на ответника.

За повече информация

Европейска комисия — новини по въпроси на правосъдието: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Европейска комисия — гражданско правосъдие: http://ec.europa.eu/justice/civil/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Следете EU Justice в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar