Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2013.

Staatssteun: Commissie stelt grondig onderzoek in naar fiscale vrijstellingen voor bepaalde Belgische bedrijven

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om na te gaan of België zich bij de tenuitvoerlegging van een steunregeling ten gunste van innovatieve bedrijven aan de EU-staatssteunregels heeft gehouden. De Commissie zal meer in het bijzonder onderzoeken onder welke voorwaarden een aantal Belgische ondernemingen belastingverlagingen heeft genoten. Het inleiden van een grondig onderzoek biedt belanghebbende derden de gelegenheid hun opmerkingen over de maatregel in kwestie te maken. Dit zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek.

In 2006 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een regeling ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (O&O) op grond waarvan sommige innovatieve bedrijven (die als "Young Innovative Company" werden aangemerkt) werden vrijgesteld van storting in de Schatkist van een deel van de bedrijfsvoorheffing die zij inhielden op bepaalde bezoldigingen van hun wetenschappelijk personeel. België heeft er zich toen toe verbonden de definities van de onderzoekscategorieën die krachtens Europese regelgeving inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) voor fiscale vrijstelling in aanmerking komen, in de nationale wetgeving te zullen opnemen (zie IP/06/1600 en MEMO/06/441).

In het kader van een in 2011 aangevatte monitoringexercitie heeft de Commissie geconstateerd dat deze definities pas sinds 2013 in de nationale wetgeving zijn opgenomen, hoewel de regeling al zeven jaar van kracht was. Het toekennen van fiscale voordelen aan innovatieve ondernemingen zonder deze definities te hanteren, maakt het evenwel onmogelijk de steun te concentreren op de O&O-doelstelling die het verlenen ervan rechtvaardigt en die garandeert dat de mededinging zo min mogelijk wordt verstoord. Het lijkt er derhalve op dat de verleende steun de begunstigde ondernemingen een ongerechtvaardigd voordeel heeft opgeleverd, hetgeen in strijd is met het regels inzake staatssteun voor O&O&I. In het huidige stadium van het onderzoek heeft België onvoldoende gegevens verschaft om de twijfels van de Commissie weg te nemen.

Bovendien hebben de Belgische autoriteiten de steunregeling na het verstrijken ervan in juli 2011 stilzwijgend verlengd en tegelijkertijd de fiscale vrijstelling opgetrokken, zonder dit aan de Commissie te melden.

Achtergrond

In de Europese regelgeving inzake O&O worden de volgende onderzoekscategorieën onderscheiden: "fundamenteel onderzoek", "industrieel onderzoek" en experimentele ontwikkeling", waarbij de begunstigde ondernemingen recht hebben op een bepaalde steunintensiteit naargelang van de betrokken onderzoekscategorie.

Om als Young Innovative Company te worden beschouwd, moet een onderneming een kleine vennootschap zijn die minder dan tien jaar bestaat en waarvan de O&O-uitgaven ten minste 15 % van de totale kosten uitmaken.

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die door de werkgever aan de bron wordt ingehouden op de inkomsten die hij aan zijn werknemers toekent en die in de Schatkist wordt gestort.

Zodra alle vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, komt de niet-vertrouwelijke versie van het besluit onder zaaknummer SA.20326 beschikbaar in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die in het EU-Publicatieblad en op internet zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief "State Aid Weekly e-News".

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar