Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 december 2013

Sysselsättning för ungdomar: Kommissionen föreslår standarder för bättre praktikprogram

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag till riktlinjer för att praktikanter ska kunna få högkvalitativ arbetserfarenhet under säkra och rättvisa förhållanden, och för att öka deras möjligheter att hitta ett bra arbete. I förslaget till rådets rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram uppmanas EU-länderna att se till att deras nationella lagstiftning eller praxis följer principerna i riktlinjerna och att vid behov justera den nationella lagstiftningen. Praktik är en central del i den ungdomsgaranti som EU-kommissionen lade fram i december 2012 och som antogs av EU:s ministerråd i april 2013. Enligt en färsk Eurobarometerundersökning (IP/13/1161) uppfyller en av tre praktikplatser inte kraven när det gäller möjligheter till lärande eller arbetsvillkor. I många fall utnyttjar arbetsgivarna praktikanterna för att ersätta avlönade anställda.

– Praktikprogram är ytterst viktiga för att förbättra ungas anställbarhet och underlätta övergången från utbildning till arbete, säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor. Det är oacceptabelt att vissa praktikanter i dag utnyttjas som billig eller oavlönad arbetskraft. EU-länderna måste se till att praktikanterna får värdefull utbildning och praktisk erfarenhet som ökar deras chanser att få jobb. De föreslagna riktlinjerna skulle göra det möjligt för praktikanter att få högkvalitativ arbetslivserfarenhet under goda arbetsvillkor.

Riktlinjerna syftar till att skapa ökad öppenhet och insyn när det gäller praktikanternas villkor; t.ex. krävs det ett skriftligt praktikantavtal. Praktikavtalet bör omfatta målen för lärandet och handledning samt arbetsvillkoren (praktikperiodens längd, arbetstider, om praktikanterna får lön eller annan ersättning och om de omfattas av socialförsäkringsskyddet). De organisationer som erbjuder praktik ska uppge i annonsen om praktiken är avlönad eller om någon annan ersättning utges.

Med gemensamma standarder för praktikprogram kommer antagandet av kvalitetskriterierna för praktikprogram att främja EU-ländernas genomförande av ungdomsgarantin. Förslaget främjar också fler gränsöverskridande praktikprogram och utvidgningen av Eures till att omfatta praktikprogram, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från juni 2012.

Den föreslagna rekommendationen omfattar inte praktik som ingår som en obligatorisk del i en högskoleexamen eller som krävs för att man ska kunna arbeta inom ett visst yrke.

Bakgrund

Kvalitetskriterier för praktikprogram är ett av initiativen i sysselsättningspaketet för ungdomar från december 2012 (se IP/12/1311, MEMO/12/938 och SPEECH/12/910).

Ungdomsgarantin ska säkra att alla unga under 25 år inom en period av fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning får ett högkvalitativt erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik. Ungdomsgarantin är en av de viktigaste och mest brådskande strukturella reformer som EU-länderna måste genomföra för att ta itu med ungdomsarbetslösheten och underlätta övergången från utbildning till arbete. Högkvalitativa praktikprogram är av avgörande betydelse för att ungdomsgarantin ska kunna genomföras på ett effektivt sätt (MEMO/13/968 och MEMO/13/984).

Under de senaste tjugo åren har praktik blivit ett viktigt sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Även om praktikprogram blivit allt vanligare har frågan om vad praktikanterna lär sig under praktiken och om vilka arbetsvillkor de har blivit allt mer angelägen. För att ett praktikprogram verkligen ska förbättra sysselsättningsmöjligheterna måste det erbjuda både möjligheter till verkligt lärande och adekvata arbetsvillkor. Praktik får inte vara ett billigt sätt att ersätta reguljära anställningar.

En färsk Eurobarometerundersökning om praktik visar att praktik är vanligt: ungefär hälften (46 %) av de personer som deltog i undersökningen har gjort minst en praktikperiod och en stor del av dem har gjort flera stycken. Undersökningen visar också att 35 % av de organisationer som erbjuder praktik inte använder skriftliga praktikavtal och att 23 % av praktikanterna erbjuds förlängd praktik istället för reguljär anställning. Undersökningen visar också att endast 9 % av all praktik sker utomlands.

Kommissionen offentliggjorde i juli 2012 en undersökning om praktik i EU:s alla medlemsländer. Undersökningen visade att praktikprogrammen bör erbjuda fler garantier när det gäller kvalitet och möjligheter för unga, och att de bör anpassas till arbetsmarknadens behov (se IP/12/731).

Läs mer

Nyhetsinslag på GD Sysselsättnings webbsida

Eurobarometer The experience of traineeships in the EU

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev: newsletter on employment, social affairs and inclusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar