Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. decembra 2013

Zaposlovanje mladih: predlog standardov Komisije za izboljšanje kakovosti pripravništva

Evropska komisija je danes predlagala smernice, ki bodo pripravnikom omogočale pridobitev visokokakovostnih delovnih izkušenj pod varnimi in poštenimi pogoji ter večje možnosti za kakovostno zaposlitev. Predlog priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev zlasti poziva države članice, naj zagotovijo, da bosta nacionalno pravo ali praksa upoštevala načela iz smernic, in po potrebi prilagodijo svojo zakonodajo. Pripravništva so bistveni element pobude evropskega jamstva za mlade, ki jo je Komisija predlagala decembra 2012, Svet ministrov EU pa sprejel aprila 2013. Nedavna raziskava Eurobarometer (IP/13/1161) je pokazala, da je trenutno eno od treh pripravništev neprimerno zaradi delovnih pogojev ali učne vsebine. Delodajalci mnoge od navedenih neprimernih praks uporabljajo kot nadomestilo za delovna mesta začetnikov.

„Pripravništva so bistvena za izboljšanje zaposljivosti mladih in za zagotovitev nemotenega prehoda iz šolskega v delovno okolje. Nesprejemljivo je, da se nekatere pripravnike trenutno izkorišča kot neplačano ali poceni delovno silo. Države članice morajo zagotoviti, da so pripravniki deležni koristnega usposabljanja in izkušenj, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve. Predlagane smernice bi pripravnikom omogočile pridobitev visokokakovostnih delovnih izkušenj pod dobrimi delovnimi pogoji,“ je povedal evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor.

Smernice bi na primer s svojo zahtevo, da pripravništvo temelji na podpisanem sporazumu o pripravništvu, povečale preglednost pogojev pripravništva. Sporazum bi moral zajemati učne vsebine (izobraževalne cilje in spremljanje) in delovne pogoje (omejeno trajanje, delovni čas, jasno navedbo o tem, ali bo pripravnik prejemal plačilo ali drugačno nadomestilo, ter določbe o socialni varnosti). Dejansko bi se ponudnike pripravništev pozvalo, da že v obvestilu o prostem delovnem mestu objavijo, ali bo pripravništvo plačana.

Z vzpostavitvijo skupnih standardov kakovosti za pripravništva bi bilo sprejetje okvira za kakovost pripravništev v pomoč državam članicam pri njihovem izvajanju sistema jamstva za mlade. Poleg tega bi spodbudilo več nadnacionalnih pripravništev in podprlo razširitev portala EURES na pripravništva, kakor je zahteval Evropski svet v svojih sklepih junija 2012.

Predlagani okvir ne zajema pripravništev, ki so del univerzitetnega študija ali so obvezna za pridobitev določenega poklica.

1.1 Ozadje

Okvir za kakovost pripravništev je ena od pobud v okviru Svežnja ukrepov za zaposlovanje iz decembra 2012 (glej IP/12/1311, MEMO/12/938 in SPEECH/12/910).

Namen jamstva za mlade je zagotoviti, da vsi mladi do 25. leta v štirih mesecih po tem, ko postanejo brezposelni ali prenehajo s formalnim izobraževanjem, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo. Jamstvo za mlade je ena pomembnejših in nujnih strukturnih reform, ki jo morajo uvesti države članice, če želijo odpraviti brezposelnost mladih in olajšati prehod iz šole na delovno mesto. K temu lahko bistveno prispevajo kakovostna pripravništva (MEMO/13/968 in MEMO/13/984).

V zadnjih dveh desetletjih pripravništva mladim omogočajo pomemben vstop na trg dela. Čeprav so vse bolj prisotna stalnica na naših trgih dela, pa njihovo širjenje spremlja tudi vedno večja zaskrbljenost zaradi učnih vsebin in delovnih pogojev. Če naj bi pripravništva resnično olajšala dostop do zaposlitve, morajo nuditi kakovostne učne vsebine in ustrezne delovne pogoje ter ne smejo predstavljati poceni nadomestila za redno zaposlitev.

Nedavna raziskava Eurobarometer o kakovosti pripravništev je pokazala, da so pripravništva zelo razširjena: okrog polovica anketirancev (46 %) je opravila pripravništvo, visok delež celo večkrat. Raziskava navaja tudi, da 35 % ponudnikov pripravništev ne omogoča podpisanega sporazuma o pripravništvu ter da je bilo 23 % pripravnikom na koncu pripravništva namesto ustrezne zaposlitve ponujeno, da obnovijo pripravništvo. Hkrati pa je raziskava pokazala, da je le 9 % pripravništev opravljenih v tujini.

Komisija je julija 2012 objavila študijo o pripravništvih v vseh državah članicah EU. V njej je priporočila, da bi morala pripravništva ponujati več jamstev glede kakovosti in možnosti za mlade ter se bolje odzivati na potrebe trga dela (glej IP/12/731).

Več informacij

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje

Eurobarometer Izkušnja pripravništva v EU"

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Spremljajte komisarja Lászla Andorja na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar