Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2013

Werkgelegenheid voor jongeren: de Commissie stelt normen voor om de kwaliteit van stages te verbeteren

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren voorgesteld waarmee stagiairs werkervaring van hoge kwaliteit kunnen opdoen onder veilige en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en waarmee hun kansen om een goede baan te vinden toenemen. In het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages worden de lidstaten met name opgeroepen om ervoor te zorgen dat de nationale regelgeving of praktijk de in de richtsnoeren vastgelegde beginselen respecteert en om hun wetgeving waar nodig aan te passen. Stages zijn een belangrijk onderdeel van de jongerengarantie die in december 2012 door de Europese Commissie is voorgesteld en in april 2013 door de Raad van de Europese Unie is goedgekeurd. Momenteel is één op de drie stages onbevredigend wat arbeidsvoorwaarden of leerinhoud betreft, zo blijkt uit een recente Eurobarometer-enquête (IP/13/1161). Veel van deze stages van lage kwaliteit worden door werkgevers gebruikt om instroombanen te vervangen.

"Stages zijn van cruciaal belang om de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren en om te zorgen voor een soepele overgang van onderwijs naar werk. Het is onaanvaardbaar dat sommige stagiairs momenteel worden uitgebuit als gratis of goedkope arbeidskrachten. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de stagiairs nuttige opleidingen ontvangen en ervaring opdoen waarmee zij een baan kunnen vinden. Deze voorgestelde richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat stagiairs onder goede arbeidsomstandigheden werkervaring van hoge kwaliteit kunnen opdoen", aldus László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie.

De richtsnoeren moeten de transparantie met betrekking tot de stagevoorwaarden vergroten, bijvoorbeeld door te eisen dat de stages worden gebaseerd op een schriftelijke stageovereenkomst. Deze overeenkomst omvat leerinhoud (educatieve doelstellingen, toezicht) en arbeidsomstandigheden (beperkte duur, werktijden, duidelijke vermelding of de leerlingen worden betaald of anderszins worden gecompenseerd en of zij in aanmerking komen voor de sociale zekerheid). Ook zouden stageaanbieders in de vacature moeten vermelden of de stagiair betaald wordt.

De goedkeuring van het kwaliteitskader voor stages zou door de vaststelling van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor stages de uitvoering van de jongerengarantieregelingen door de lidstaten ondersteunen. Daarnaast dragen de normen bij aan de bevordering van internationale stages en de uitbreiding van EURES tot stages zoals verlangd door de Europese Raad in zijn conclusies van juni 2012.

Het voorgestelde kader omvat geen stages die deel uitmaken van een universitaire opleiding of die verplicht zijn voor toetreding tot een specifiek beroep.

Achtergrond

Het kwaliteitskader voor stages is een van de initiatieven die zijn aangekondigd in het Jeugdwerkgelegenheidspakket uit december 2012 (zie IP/12/1311, MEMO/12/938 en SPEECH/12/910).

De jongerengarantie moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot de leeftijd van 25 jaar binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een goede baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage krijgen aangeboden. De jongerengarantie is een van de belangrijkste en dringendste structurele hervormingen die de lidstaten moeten invoeren om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en de overgang van school naar werk te verbeteren. Kwaliteitsstages zijn van cruciaal belang voor een doeltreffende uitvoering van de jongerengarantie (MEMO/13/968 en MEMO/13/984).

De afgelopen twee decennia zijn stages voor jongeren een belangrijk middel voor toetreding tot de arbeidsmarkt geworden. Hoewel stages steeds meer een vast onderdeel van onze arbeidsmarkten worden, zijn met de toename ervan meer en meer zorgen over de leerinhoud en arbeidsvoorwaarden ontstaan. Als stages de toegang tot werk daadwerkelijk moeten vergemakkelijken, dan moeten zij hoogwaardige leerinhoud en passende arbeidsvoorwaarden bieden en mogen zij niet als een goedkope vervanging voor reguliere banen worden gebruikt.

Uit een recente Eurobarometer-enquête over de kwaliteit van stages blijkt dat stages alomtegenwoordig zijn: ongeveer de helft van de respondenten (46 %) heeft een stage gedaan en een groot aantal daarvan zelfs meerdere stages. Daarnaast kwam naar voren dat 35 % van de stageaanbieders geen schriftelijke stageovereenkomst biedt en dat 23 % van de stagiairs aan het eind van de stageperiode, in plaats van een aanbod voor een baan, de mogelijkheid krijgt de stage te verlengen. Uit de enquête komt verder naar voren dat slechts 9 % van de stages in het buitenland worden gedaan.

In juli 2012 heeft de Commissie een onderzoek over stages in alle EU-lidstaten gepubliceerd. Daarin werd aanbevolen dat stages meer garanties bieden in termen van kwaliteit en vooruitzichten voor de jongeren en meer tegemoet komen aan de vereisten van de arbeidsmarkt (zie IP/12/731).

Meer informatie

Artikel op de website van DG Werkgelegenheid

Eurobarometer "The experience of traineeships in the EU"

De website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief van de Commissie:

nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Contact:

Jonathan Todd +32 22994107

Cécile Dubois +32 22951883


Side Bar