Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. decembrī

Jauniešu nodarbinātība: Komisija ierosina standartus stažēšanās kvalitātes uzlabošanai

Šodien Eiropas Komisija ierosināja pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt stažieriem iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo pieredzi drošos un taisnīgos apstākļos un uzlabot viņu izredzes atrast kvalitatīvu darbu. Priekšlikums Padomes ieteikumam par kvalitatīvu stažēšanās sistēmu jo īpaši aicinātu dalībvalstis nodrošināt valstu likumdošanas vai prakses atbilstību pamatnostādnēs izklāstītajiem principiem un vajadzības gadījumā pielāgot savus tiesību aktus. Stažēšanās ir viens no pamatelementiem, ko paredz Garantija jauniešiem — programma, ko Eiropas Komisija ierosināja 2012. gada decembrī un ES Ministru padome pieņēma 2013. gada aprīlī. Nesen veiktā Eirobarometra pētījumā (IP/13/1161) konstatēts, ka katra trešā stažēšanās vieta neatbilst standartiem darba apstākļu un apmācības satura ziņā. Daudzas no šīm standartiem neatbilstīgajām stažēšanās vietām darba devēji bieži vien izmanto, lai aizstātu viszemākā līmeņa darba vietas.

“Stažēšanās ir izšķirīgi svarīga, lai uzlabotu jauniešu nodarbināmību un lai nodrošinātu netraucētu pāreju no izglītošanās darba dzīvē. Nav pieņemami, ka stažierus pašreiz dažkārt izmanto kā bezmaksas vai lētu darbaspēku. Dalībvalstīm jāgādā, lai stažieri saņemtu vērtīgu apmācību un darba pieredzi, kas ļauj viņiem tikt pie darba. Ierosinātās pamatnostādnes ļautu stažieriem iegūt augstas kvalitātes darba pieredzi un nodrošinātu labus darba apstākļus,” paziņoja Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors.

Pamatnostādnes palielinātu stažēšanās noteikumu caurskatāmību, piemēram, nosakot, ka stažēšanās pamatā ir jābūt rakstiskam līgumam. Šajā līgumā būtu jādefinē apmācības saturs (pedagoģiskie mērķi, uzraudzība) un darba nosacījumi (ierobežots ilgums, darba laiks, skaidras norādes par to, vai stažieri saņems atalgojumu vai cita veida kompensācijas un vai uz viņiem attieksies sociālais nodrošinājums). Principā, personas, kas piedāvā stažēšanās iespējas, būtu aicinātas vakances paziņojumā norādīt, vai stažēšanās ir apmaksāta.

Nosakot kopējus kvalitātes standartus, kas piemērojami stažēšanās iespējām, stažēšanās kvalitātes sistēmas pieņemšana palīdzētu dalībvalstīm īstenot garantiju programmas jaunatnei. Tā sekmētu arī starptautisku stažēšanos un atbalstītu EURES attiecināšanu uz stažēšanos, kā Eiropadome to prasījusi savos 2012. gada jūnija secinājumos.

Ierosinātā sistēma neattiecas uz stažēšanos, kas paredzēta augstskolas izglītības programmā vai kas ir obligāta konkrētas profesijas apguvē.

Vispārīga informācija

Stažēšanās kvalitātes sistēma ir viena no iniciatīvām, kuru ieviesa atbilstīgi 2012. gada decembra jauniešu nodarbinātības veicināšanas pasākumu kopumam (skatiet IP/12/1311, MEMO/12/938 un SPEECH/12/910).

Garantija jauniešiem paredz, ka visiem jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem piedāvājams labs darbs, iespēja turpināt mācības, prakses vai mācekļa vieta četru mēnešu laikā pēc darba zaudēšanas vai formālās izglītības pabeigšanas. Šī programma ir pieskaitāma pie vissvarīgākajām un vissteidzamākajām strukturālajām reformām, kuras dalībvalstīm ir jāīsteno, lai novērstu jauniešu bezdarbu un atvieglotu viņu pāreju no izglītības sistēmas uz darba pasauli. Kvalitatīvas stažēšanās iespējas ir izšķirīgi svarīgas, lai to varētu sekmīgi īstenot (MEMO/13/968 un MEMO/13/984).

Pēdējo divdesmit gadu laikā tieši stažēšanās jauniešiem parasti ir palīdzējusi ienākt darba tirgū. Kaut arī stažēšanās kļūst aizvien ierastāka mūsu darba tirgū, tās nostiprināšanos un vispārēju ieviešanu pavada arvien lielākas bažas par apmācības saturu un piedāvātajiem darba nosacījumiem. Lai patiešām sekmētu darba pieejamību, stažēšanās vietām jānodrošina kvalitatīvs apmācības saturs un pienācīgi darba apstākļi. Turklāt tās nevajadzētu uzskatīt par lētu risinājumu, lai aizstātu pastāvīgas darbvietas.

Nesen veiktais Eirobarometra pētījums par stažēšanās kvalitāti parāda, ka stažēšanās ir plaši izplatīta prakse: gandrīz puse aptaujāto personu (46 %) reiz ir stažējušās, un liela daļa to vidū stažējušās pat vairākas reizes. Tas arī parāda, ka 35 % stažēšanās vietu nodrošinātāju nepiedāvā rakstisku stažēšanās līgumu un ka 23 % stažieru stažēšanās beigās saņem piedāvājumu par viņu stažēšanās atjaunošanu, nevis iekārtošanu pastāvīgā darbā. Šajā pētījumā arī konstatēts, ka tikai 9 % gadījumu stažēšanās noritējusi ārvalstīs.

Cits pētījums par stažēšanos visās ES dalībvalstīs, ko Komisija publicēja 2012. gada jūlijā, iesaka parūpēties par stažēšanās iespējām, lai tās piedāvātu jauniešiem lielākas kvalitātes garantijas un darbā pieņemšanas perspektīvas un labāk atbilstu darba tirgus prasībām (skatiet IP/12/731).

Plašāka informācija

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Eirobarometra pētījums par stažēšanos ES

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram vietnē “Twitter”

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas elektroniskās informācijas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar