Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 4 d.

Jaunimo užimtumas. Komisija siūlo standartus, padėsiančius gerinti stažuočių kokybę

Šiandien Europos Komisija pasiūlė gaires, padėsiančias stažuotojams įgyti kokybiškos darbo patirties saugiomis ir sąžiningomis darbo sąlygomis ir padidinti galimybes gauti kokybišką darbą. Siūlomoje Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemos valstybės narės visų pirma raginamos užtikrinti, kad nacionalinėje teisėje ar praktikoje būtų laikomasi gairėse išdėstytų principų ir prireikus pritaikytų savo teisės aktus. Stažuotės yra vienas pagrindinių 2012 m. gruodžio mėn. Komisijos pasiūlytos ir 2013 m. balandžio mėn. ES Ministrų Tarybos priimtos Jaunimo garantijų iniciatyvos elementų. Neseniai atlikto „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis (IP/13/1161), šiuo metu standartų, susijusių su darbo sąlygomis ir mokymosi turiniu, neatitinka viena iš trijų stažuočių. Daugeliu atvejų standartų neatitinkančias stažuotes darbdaviai renkasi vietoj įprastų pradedančiojo darbuotojo darbo vietų.

„Stažuotės turi labai didelės reikšmės didinant jaunimo įsidarbinimo galimybes ir užtikrinant sklandų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Tai, kad kai kurie stažuotojai naudojami kaip nemokama ar pigi darbo jėga, yra nepriimtina. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad stažuotojai būtų tinkamai mokomi ir įgytų patirties, kuri padėtų jiems gauti darbą. Šios gairės turėtų padėti stažuotojams įgyti kokybiškos darbo patirties geromis sąlygomis“, – sakė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras.

Gairės padėtų padidinti stažuočių sąlygų skaidrumą, pavyzdžiui, būtų reikalaujama, kad stažuotės būtų grindžiamos rašytiniu stažuotės susitarimu. Jame turėtų būti aptariamas mokymosi turinys (mokymosi tikslai, priežiūra) ir darbo sąlygos (ribota trukmė, darbo laikas, aiškios nuorodos dėl atlygio ar kompensacijos ir socialinės apsaugos nuostatos). Stažuotės organizatorių būtų prašoma skelbime dėl stažuotės nurodyti, ar stažuotojui bus mokamas atlygis.

Stažuočių kokybės sistemos bendrieji standartai padėtų valstybėms narėms įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą. Be to, tai paskatintų tarptautines stažuotes ir padėtų išplėsti EURES tinklą, kad būtų įtrauktos ir stažuotės, kaip 2012 m. birželio mėn. išvadose yra prašiusi Europos Vadovų Taryba.

Siūloma sistema neapima stažuočių, kurių reikalaujama norint baigti aukštąją mokyklą arba kurios yra privalomos norint įgyti tam tikrą profesiją.

Pagrindiniai faktai

Stažuočių kokybės sistema – viena iš iniciatyvų, paskelbtų 2012 m. gruodžio mėn. Jaunimo užimtumo dokumentų rinkinyje (žr. IP/12/1311, MEMO/12/938 ir SPEECH/12/910).

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad jaunuoliai, kurių amžius – iki 25 metų, per keturis mėnesius po darbo netekimo ar mokyklos baigimo gautų kokybiškų pasiūlymų dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką ar stažuotis. Jaunimo garantijos – viena svarbiausių ir skubiausių struktūrinių reformų, kurių valstybės narės turi imtis, kad spręstų jaunimo nedarbo problemą ir gerintų perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Norint veiksmingai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą kokybiškos stažuotės yra būtinybė (MEMO/13/968 ir MEMO/13/984).

Per pastaruosius du dešimtmečius stažuotės tapo svarbia jaunuolių patekimo į darbo rinką galimybe. Jos vis dažniau tampa įprastiniu mūsų darbo rinkų elementu, tačiau jų plėtotę lydi didėjantis susirūpinimas stažuotojų mokymosi turiniu ir darbo sąlygomis. Jei norime, kad stažuotės iš tiesų padėtų gauti darbą, stažuotojams turi būti siūlomas kokybiškas mokymosi turinys ir adekvačios darbo sąlygos; stažuotės neturėtų būti nebrangus reguliarių darbo vietų pakaitalas.

Neseniai atliktos „Eurobarometro“ apklausos, kuria siekta įvertinti stažuočių kokybę, duomenimis, stažuotės yra labai paplitusios: maždaug pusė respondentų (46 proc.) teigė dalyvavę stažuotėje, o nemaža dalis teigė stažavęsi ne vieną kartą. Taip pat nustatyta, kad 35 proc. stažuočių organizatorių nepasiūlo stažuotojui pasirašyti stažuotės susitarimo, o 23 proc. stažuotojų stažuotė pratęsiama nepasiūlant jiems reguliarios darbo vietos. Apklausos rezultatai rodo, kad tik 9 proc. stažuočių vyksta užsienyje.

2012 m. liepos mėn. Komisija paskelbė visų ES valstybių narių stažuočių tyrimą. Rekomenduota, kad stažuotojams būtų užtikrinta daugiau garantijų, susijusių su kokybe ir jaunimo perspektyvomis, ir kad stažuotės geriau atitiktų darbo rinkos reikalavimus (žr. IP/12/731).

Daugiau informacijos

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

„Eurobarometro“ tyrimas „Stažuotės ES

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį.

Amenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar