Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4.12.2013

Nuorten työllisyys: Komissio ehdottaa standardeja harjoittelujaksojen laadun parantamiseksi

Euroopan komissio on tänään ehdottanut suuntaviivoja, joiden avulla harjoittelijat voisivat hankkia turvallisesti ja oikeudenmukaisesti laadukasta työkokemusta ja lisätä mahdollisuuksiaan löytää laadukas työpaikka. Ehdotuksessa neuvoston suositukseksi harjoittelun laatupuitteista kehotetaan jäsenvaltioita erityisesti varmistamaan, että kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä noudatetaan suuntaviivoissa vahvistettuja periaatteita, ja mukauttamaan tarvittaessa lainsäädäntöään. Harjoittelu on keskeinen osa nuorisotakuuta, jota Euroopan komissio ehdotti joulukuussa 2012 ja jonka ministerineuvosto hyväksyi huhtikuussa 2013. Nykyisellään yksi kolmesta harjoittelupaikasta on tuoreen Eurobarometri-selvityksen (IP/13/1161) mukaan huonolaatuinen työolosuhteiden tai oppimissisällön suhteen. Työnantajat korvaavat usein lähtötason työpaikkoja tällaisilla huonolaatuisilla harjoittelupaikoilla.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komissaarin László Andorin mukaan harjoittelupaikat ovat olennaisen tärkeitä, kun halutaan parantaa nuorten työllistettävyyttä sekä varmistaa kitkaton siirtyminen koulusta työelämään. ”Emme voi hyväksyä, että joitakin harjoittelijoita hyödynnetään ilmaisena tai edulliseen työvoimana. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että harjoitteluun osallistuvat henkilöt saavat arvokasta koulutusta ja kokemusta työpaikan saamiseksi. Ehdotettujen suuntaviivojen avulla harjoittelijat saisivat laadukasta työkokemusta hyvissä työolosuhteissa”.

Suuntaviivat lisäisivät avoimuutta harjoittelun ehdoista esimerkiksi vaatimalla, että harjoittelujaksot perustuvat kirjalliseen harjoittelusopimukseen. Sopimuksen olisi katettava oppisisältö (opetukselliset tavoitteet, valvonta) ja työolot (rajoitettu kesto, työaika, selvät tiedot siitä, saavatko harjoittelijat palkkaa tai muun korvauksen ja ovatko he oikeutettuja sosiaaliturvaan). Harjoittelun tarjoajien edellytetään ilmoittavan avointa tointa koskevassa ilmoituksessa, saako harjoittelusta palkkaa.

Vahvistamalla yhteiset laatuvaatimukset harjoittelujaksoille harjoittelun laatupuitteiden hyväksyminen auttaisi nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Laatupuitteet kannustaisivat myös ylikansallisten harjoittelupaikkojen syntymistä ja edistäisivät EURES-verkoston laajentamista harjoitteluihin, kuten Eurooppa-neuvosto edellytti kesäkuun 2012 päätelmissään.

Ehdotetut puitteet eivät kata harjoittelujaksoja, jotka kuuluvat korkeakoulututkintoon tai ovat pakollisia tietylle ammattikunnalle.

Tausta

Harjoittelun laatupuitteet on yksi nuorisotyöllisyyspaketissa joulukuussa 2012 (ks. IP/12/1311, MEMO/12/938 ja SPEECH/12/910) esitetyistä aloitteista.

Nuorisotakuulla pyritään varmistamaan, että kaikille enintään 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättämisestä. Nuorisotakuu on yksi tärkeimmistä ja kiireellisimmistä rakenneuudistuksista, joita jäsenvaltioiden olisi toteutettava nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja koulusta työelämään siirtymisen parantamiseksi. Sen täytäntöönpano edellyttää laadukkaita harjoittelupaikkoja (MEMO/13/968 ja MEMO/13/984).

Kahden viime vuosikymmenen aikana harjoittelusta on tullut tärkeä työelämään sisäänpääsyn väylä nuorille. Vaikka harjoittelu onkin entistä vakiintuneempaa työelämässä, sen lisääntymisestä on myös seurannut kasvava huoli oppisisällöstä ja työoloista. Jos harjoittelupaikoilla todella halutaan helpottaa työelämään pääsyä, niiden on tarjottava korkealaatuista oppisisältöä ja kunnolliset työolosuhteet, eivätkä ne saisi olla halpa tapa korvata tavanomaisia työpaikkoja.

Tuore Eurobarometri-kysely harjoittelupaikkojen laadusta paljastaa, että harjoittelu on yleistä: noin puolet vastaajista (46 %) oli ollut harjoittelussa, ja useilla heistä oli ollut lukuisia harjoittelupaikkoja. Kyselystä käy myös ilmi, että 35 prosentissa tapauksista harjoittelun tarjoaja ei ollut tehnyt kirjallista harjoittelusopimusta ja 23 prosentille harjoittelijoista oli tarjottu harjoittelun uusimista varsinaisen työhönoton sijaan. Lisäksi tutkimus osoittaa, että vain 9 prosenttia harjoitteluista tapahtuu ulkomailla.

Komissio julkaisi heinäkuussa 2012 selvityksen harjoittelupaikoista kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Siinä suositetaan, että harjoittelupaikkojen, joiden olisi vastattava paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin, olisi annettava nuorille enemmän takeita harjoittelun laadusta ja työllistymisestä (ks. IP/12/731).

Lisätietoja

Uutisia työllisyysasioiden pääosaston verkkosivustolla

Eurobarometri-kysely harjoittelukokemuksista EU:ssa

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Tilaa Euroopan komission ilmainen uutiskirje: newsletter on employment, social affairs and inclusion

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar