Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. detsember 2013

Noorte tööhõive: komisjon teeb ettepaneku võtta vastu praktika kvaliteedistandardid

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku võtta vastu suunised, mille rakendamine aitaks praktikantidel omandada kvaliteetset töökogemust turvalistes ja õiglastes tingimustes ning suurendaks nende võimalusi leida hea töökoht. Praktika kvaliteediraamistikku käsitleva nõukogu soovituse ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid eelkõige tagama, et suunistes esitatud põhimõtted kajastuksid ka siseriiklikes õigusaktides ja tavades, ning vajaduse korral peaksid liikmesriigid oma õigusakte kohandama. Praktika on üks noortegarantii põhielemente. Noortegarantii ettepaneku tegi Euroopa Komisjon 2012. aasta detsembris ning nõukogu võttis selle vastu 2013. aasta aprillis. Hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas, et üks kolmest praktikakohast ei vasta töötingimuste või õppesisu poolest nõuetele (IP/13/1161). Paljudel juhtudel kasutavad tööandjad praktikante ära lihtsama töö tegemiseks.

„Praktikavõimalused peaksid märkimisväärselt suurendama noorte konkurentsivõimet tööturul ning tagama nende sujuva ülemineku koolist tööle. Ei saa leppida sellega, et mõnel juhul kasutatakse praktikante praegu tasuta või odava tööjõuna. Liikmesriigid peavad tagama, et praktikantidele antaks väärtuslikku koolitust ning kogemusi, mis võimaldaksid neil tööd leida. Kavandatavad suunised võimaldavad praktikantidel omandada kvaliteetset töökogemust heades töötingimustes,” ütles Euroopa Komisjoni tööhõivevolinik László Andor.

Kõnealuste suuniste eesmärk on suurendada praktikakohtade läbipaistvust, näiteks nõutakse neis, et praktika põhineks kirjalikul praktikalepingul. Praktikaleping hõlmaks õppesisu (hariduslikud eesmärgid, juhendamine) ja töötingimusi (piiratud kestus, tööaeg, selge avaldus selle kohta, kas praktikantidele makstakse töötasu või tasustatakse nende tööd muul viisil ja kas neil on õigus sotsiaalkindlustusele). Praktikakoha pakkujatel palutakse juba praktikakuulutuses öelda, kas praktikakoht on tasustatud.

Praktika ühiste kvaliteedistandardite kehtestamisega aitab praktika kvaliteediraamistiku vastuvõtmine toetada liikmesriikide noortegarantii kavade rakendamist. Samuti aitab see kaasa uute rahvusvaheliste praktikavõimaluste loomisele ning laiendada portaali EURES nii, et see annaks teavet ka praktikavõimaluste kohta, nagu on nõutud Euroopa Ülemkogu 2012. aasta juuni järeldustes.

Kavandatav raamistik ei hõlma praktikat, mis on ülikooli õppekava osa või mis on teatava elukutse omandamiseks kohustuslik.

Taustteave

Praktika kvaliteediraamistik on üks 2012. aasta detsembris vastu võetud noorte tööhõivepaketi algatustest (vt IP/12/1311, MEMO/12/938 ja SPEECH/12/910).

Noortegarantii eesmärk on tagada, et kõik kuni 25aastased noored saaksid hiljemalt neli kuud pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Noortegarantii on üks kõige tähtsamaid ja kiireloomulisemaid struktuurireforme, mille liikmesriigid peavad ellu viima, et võidelda noorte töötusega ja hõlbustada üleminekut koolist tööle. Kvaliteetsed praktikavõimalused on noortegarantii tulemuslikuks rakendamiseks väga olulised (MEMO/13/968 ja MEMO/13/984).

Viimasel kahel aastakümnel on praktikast saanud noorte jaoks oluline värav tööturule. Ehkki praktika muutub meie tööturul aina tavalisemaks, on tekkinud ka üha enam probleeme seoses praktika õppesisu ja praktikantide töötingimustega. Kui soovime, et praktika tõesti aitaks noortel tööd leida, tuleb praktikantidele pakkuda kvaliteetset õppesisu ja sobivaid töötingimusi ning neid ei tohi võtta odava tööjõuna.

Hiljutine Eurobaromeetri uuring praktika kvaliteedi kohta näitab, et praktika on väga levinud: ligi pooled (46%) vastanutest on olnud praktikal ning paljud neist ka mitu korda. Uuringust nähtub veel, et 35% praktikakoha pakkujatest ei sõlmi kirjalikku praktikalepingut ning 23%-le praktikantidest on praktika lõpus pakutud töökoha asemel hoopis praktika pikendamise võimalust. Samuti näitab uuring, et ainult 9% praktikakohtadest asuvad välismaal.

2012. aasta juulis avaldas komisjon uuringu, milles käsitleti praktikat kõigis ELi liikmesriikides. Selles soovitati, et praktika peaks andma noortele kindlamaid kvaliteedi ja töövõimaluste tagatisi ning peaks vastama paremini tööturu vajadustele (vt IP/12/731).

Lisateave

Uudised tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Eurobaromeeter „Praktika ELis

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste infoleht

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar