Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. december 2013

Ungdomsbeskæftigelse: Kommissionen foreslår standarder for at forbedre kvaliteten af praktikophold

Kommissionen har i dag foreslået nye retningslinjer, der skal give praktikanter arbejde af høj kvalitet, hvor de kan erhverve erfaring på sikre og retfærdige vilkår, og øge deres chancer for at finde et godt job. I forslaget til Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold opfordres EU-landene navnlig til at sikre, at national lovgivning eller praksis overholder de principper, der er fastsat i retningslinjerne, og tilpasser deres lovgivning, hvor det er nødvendigt. Praktikophold er et centralt element i den ungdomsgaranti, som Europa-Kommissionen foreslog i december 2012 og som blev vedtaget af Rådet i april 2013. I følge en nyere Eurobarometer-undersøgelse (IP/13/1161) er hvert tredje praktikophold på nuværende tidspunkt under standard, hvad angår arbejdsvilkår eller læringsindhold. Mange af disse ringe praktikantophold anvendes af arbejdsgivere til at erstatte job på startniveau.

"Praktikophold er af afgørende betydning for forbedring af beskæftigelsesmulighederne for unge og sikre en smidig overgang fra skole til arbejde. Det er uacceptabelt, at nogle praktikanter på nuværende tidspunkt udnyttes som gratis eller billig arbejdskraft. Medlemsstaterne skal sikre, at praktikanterne får en brugbar uddannelse og erfaring til at få job. De foreslåede retningslinjer vil give mulighed for at erhverve arbejdserfaring af høj kvalitet på rimelige arbejdsvilkår", sagde László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion.

Retningslinjerne vil øge gennemsigtigheden med hensyn til vilkårene for praktikophold, f.eks. ved at kræve, at praktikophold baseres på en skriftlig praktikaftale. Aftalen bør omfatte læringsindhold (uddannelsesmål, tilsyn) og arbejdsvilkår (begrænset varighed, arbejdstid, klar angivelse af, om praktikanten er lønnet eller på anden måde modtager kompensation, og om praktikanten er berettiget til socialsikring). Praktikudbydere vil nemlig i stillingsopslaget skulle oplyse, om praktikopholdet er lønnet.

Med fælles kvalitetsstandarder for praktikophold vil vedtagelse af en kvalitetsramme for praktikophold støtte gennemførelsen af EU-landenes ungdomsgarantiordninger. Den vil desuden tilskynde til flere tværnationale praktikophold og bidrage til at udvide Eures til at omfatte praktikophold, hvilket Det Europæiske Råd opfordrede til i konklusionerne fra juni 2012.

Den foreslåede ramme omfatter ikke praktikophold, der indgår i universitetsuddannelser, eller som er obligatoriske for at få adgang til et bestemt erhverv.

Baggrund

Kvalitetsrammen for praktikophold er et af initiativerne i ungdomsbeskæftigelsespakken fra december 2012 (se IP/12/1311, MEMO/12/938 og SPEECH/12/910).

Ungdomsgarantien skal sikre, at alle unge i alderen op til 25 år modtager et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem. Ungdomsgarantien er en af de væsentligste og uopsættelige strukturelle reformer, som EU-landene skal indføre for at modvirke ungdomsarbejdsløshed og forbedre overgangen fra skole til arbejdsliv. Praktikophold af høj kvalitet er afgørende for en effektiv gennemførelse af ungdomsgarantien (MEMO/13/968 og MEMO/13/984).

I løbet af de sidste to årtier er praktikophold blevet en vigtig indgang til arbejdsmarkedet for unge. Selv om praktikophold stadig er et udbredt fænomen på arbejdsmarkederne, er udbredelsen heraf ledsaget af voksende bekymringer med hensyn til læringsindhold og arbejdsvilkår. Hvis praktikophold virkelig skal lette adgangen til arbejdsmarkedet, skal de tilbyde læringsindhold af høj kvalitet og redelige arbejdsvilkår, og bør desuden ikke være en billig erstatning for rigtige job.

En nyere Eurobarometerundersøgelse om kvaliteten af praktikophold viser, at praktikophold er et udbredt fænomen: Omkring halvdelen af de adspurgte personer (46 %) havde gennemført et praktikophold, og en stor del af dem havde gennemført flere praktikophold. Det fremgår også af undersøgelsen, at 35 % af praktikudbyderne ikke tilbyder en skriftlig praktikaftale, og at 23 % af praktikanterne får tilbudt en forlængelse af praktikopholdet ved afslutningen i stedet for en rigtig ansættelse. Undersøgelsen viser desuden, at kun 9 % af praktikopholdene finder sted i udlandet.

Kommissionen offentliggjorde i juli 2012 en undersøgelse om praktikophold i alle EU's medlemsstater. Undersøgelsen anbefalede, at praktikopholdene bør give de unge større garantier for kvalitet og fremtidsudsigter og bør være bedre tilpasset til arbejdsmarkedets behov (se IP/12/731).

Yderligere oplysninger

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Eurobarometer "The experience of traineeships in the EU"

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Tilmeld dig Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev: newsletter on employment, social affairs and inclusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar