Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu 4. prosince 2013

Zaměstnanost mladých: Komise navrhuje normy pro zlepšení kvality stáží

Evropská komise dnes navrhla pokyny, jež by stážistům umožnily získat vynikající pracovní zkušenost za bezpečných a spravedlivých podmínek a zvýšily jejich šance na nalezení dobrého zaměstnání. Návrh doporučení Rady o rámci kvality stáží vyzve členské státy zejména k tomu, aby zajistily, že vnitrostátní právní předpisy a praxe budou v souladu se zásadami uvedenými v navržených pokynech, a případně své právní předpisy upravily. Stáže jsou zásadním prvkem záruky pro mladé lidi navržené v prosinci 2012 Evropským parlamentem a přijaté v dubnu 2013 Radou ministrů EU. Podle nedávného průzkumu Eurobarometr v současné době jedna ze tří stáží nesplňuje normy, pokud jde o pracovní podmínky nebo vzdělávací obsah (IP/13/1161). Zaměstnavatelé využívají v řadě případů těchto stáží nesplňujících normy k nahrazení méně kvalifikované práce.

„Stáže jsou klíčové pro zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí a k zajištění hladkého přechodu ze školy do zaměstnání. Je nepřijatelné, že jsou v současnosti někteří stážisté zneužíváni jako levná nebo bezplatná pracovní síla. Členské státy musí zajistit, aby stážisté získali hodnotnou odbornou přípravu a profesní zkušenost pro získání zaměstnání. Tyto navržené pokyny by stážistům umožnily získat kvalitní pracovní zkušenost za dobrých pracovních podmínek.“, prohlásil László Andor, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění.

Pokyny by zvýšily transparentnost podmínek stáží, například požadavkem, aby byly stáže založeny na písemné dohodě o stáži. Dohoda by měla upravovat vzdělávací obsah (vzdělávací cíle, dohled) a pracovní podmínky (omezené trvání, pracovní doba, jasné vymezení toho, zda budou stážisté placeni nebo jinak odměňováni a zda budou mít nárok na sociální pojištění). Poskytovatelé stáží budou vyzváni, aby v oznámení o náboru uvedli, zda bude stáž placená.

Přijetí rámce kvality stáží by díky stanovení společných norem kvality stáží podpořilo provádění systémů záruk pro mladé lidi členskými státy. Podpořilo by také větší počet nadnárodních stáží a pomohlo by rozšířit portál EURES na stáže, jak žádala Evropská rada ve svých závěrech z června 2012.

Navrhovaný rámec neupravuje stáže, jež jsou součástí univerzitního vzdělání nebo jsou povinné k výkonu určitého povolání.

Souvislosti

Rámec kvality stáží je jednou z iniciativ oznámených v rámci balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí z prosince 2012 (viz IP/12/1311, MEMO/12/938 a SPEECH/12/910).

Cílem záruky pro mladé lidi je zajistit, aby všichni mladí lidé do 25 let obdrželi do čtyř měsíců od začátku nezaměstnanosti či od ukončení formálního vzdělávání kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže. Záruka pro mladé lidi je jednou z nejdůležitějších a nejnaléhavějších strukturálních reforem, které musí členské státy zavést pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a zlepšení přechodu ze školy do zaměstnání. Kvalitní stáže jsou nezbytné pro její účinné provádění (MEMO/13/968 a MEMO/13/984).

V průběhu dvou posledních desetiletí se stáže staly pro mladé lidi důležitou vstupní branou na trh práce. Přestože se stávají stále běžnější součástí trhu práce, je jejich rozšíření provázeno rovněž rostoucími obavami o vzdělávací obsah a pracovní podmínky. Pokud mají stáže skutečně usnadnit přechod do zaměstnání, musí nabízet kvalitní vzdělávací obsah a odpovídající pracovní podmínky, a neměly by být levnou náhražkou stálých pracovních míst.

Nedávný průzkum Eurobarometr o kvalitě stáží ukazuje, že stáže jsou všeobecně rozšířené: přibližně polovina dotázaných (46 %) absolvovala stáž a velká část z nich absolvovala několik stáží. Průzkum rovněž poukazuje na to, že 35 % poskytovatelů stáží nenabízí písemnou dohodu o stáži a 23 % stážistů je po skončení stáže nabídnuto prodloužení, místo aby byli řádně přijati. Podle průzkumu pouze 9 % stáží probíhá v zahraničí.

Komise v červenci 2012 zveřejnila studii o stážích ve všech členských státech. Studie doporučila, aby stáže nabízely více záruk s ohledem na kvalitu a vyhlídky mladých lidí a aby lépe reagovaly na potřeby trhu (viz IP/12/731).

Další informace

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Průzkum Eurobarometr „Zkušenosti se stážemi v EU

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar