Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 декември 2013 г.

Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете

Днес Европейската комисия предложи насоки, които ще дадат възможност на стажантите да придобиват висококачествен трудов опит при безопасни и справедливи условия и така да повишават щансовете си да намерят добра работа. В предложението за препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете по-специално ще бъдат призовани страните членки да гарантират, че националното право или практики са съобразени с принципите, изложени в насоките, и да адаптират законодателството си при необходимост. Стажовете са основен елемент на гаранцията за младежта, предложена от Европейската комисия през декември 2012 г. и приета от Съвета на министрите на ЕС през април 2013 г. В момента една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучване „Евробарометър“ (IP/13/1161). Много от тези непокриващи стандартите стажове се използват от работодатели за заместване на служители, изпълняващи задачи от по-ниско ниво.

„Стажовете са изключително важни с оглед на подобряването на пригодността за заетост на младите хора и на гарантирането на гладък преход от училище към работа. Неприемливо е, че някои стажанти в момента биват експлоатирани като безплатна или евтина работна ръка. Страните членки трябва да гарантират, че стажантите получават обучение и опит, които са им от полза за намирането на работа. Тези предложени насоки ще дадат възможност на стажантите да придобиват висококачествен трудов опит при добри условия на труд“, заяви европейският комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

С насоките ще се засили прозрачността по отношение на условията на стажовете, например като се изисква стажовете да се основават на писмен договор. Този договор трябва да обхваща учебното съдържание (образователни цели, надзор) и условията на труд (ограничена продължителност, работно време, ясни указания дали на стажантите ще се плаща или ще бъдат компенсирани по друг начин и дали ще имат право на социално осигуряване). От организациите, предлагащи стажове, ще бъде поискано да посочват в обявите за свободни места дали стажът е платен.

Чрез определянето на общи стандарти за качество на стажовете, приемането на рамката за качество на стажовете ще подпомогне изпълнението на схемите за гаранция за младежта от страните членки. То също така ще насърчи повече транснационални стажове и ще подпомогне включването на стажовете в обхвата на EURES, както бе поискано от Европейския съвет в неговите заключения от юни 2012 г.

Предложената рамка не обхваща стажовете, които са част от университетско обучение или тези, които са задължителни за придобиването на дадена професия.

Контекст

Рамката за качество на стажовете е една от инициативите, обявени в пакета за младежка заетост от декември 2012 г. (вж. IP/12/1311, MEMO/12/938 и SPEECH/12/910).

Целта на гаранцията за младежта е да се гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Гаранцията за младежта е една от най-важните и спешни структурни реформи, които страните членки трябва да извършат, за да отговорят на младежката безработица и да подобрят прехода от училище към работа. Качествените стажове са много важни за ефективното прилагане на гаранцията за младежта (MEMO/13/968 и MEMO/13/984).

През последните две десетилетия в много случаи младите хора навлизат на трудовия пазар чрез стажове. Въпреки че стажовете все повече стават стандартна характеристика на трудовия ни пазар, разпространението им е придружено от нарастващи опасения относно учебното съдържание и условията на труд. Ако целта на стажовете наистина е да се улесни достъпът до заетост, те трябва да предлагат качествено учебно съдържание и подходящи условия на труд, а не да бъдат евтин заместител на обикновени работни места.

Неотдавнашно проучване „Евробарометър“ относно качеството на стажовете показа, че стажовете са широко разпространени: близо половината респонденти (46 %) са стажували, като много от тях са били на стаж повече от един път. То показва също, че 35 % от организациите не предлагат писмен договор за стаж и че на 23 % от стажантите накрая се предлага подновяване на стажа, вместо да бъдат наети на работа. Според проучването също така едва 9 % от стажовете се провеждат в чужбина.

Проучване за стажовете във всички страни от ЕС бе публикувано от Комисията през юли 2012 г. В него се препоръчва стажовете да предлагат повече гаранции относно качеството и перспективите за младите хора и да са по-добре съобразени с изискванията на трудовия пазар (вж. IP/12/731).

За повече информация:

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Евробарометър Опитът със стажовете в ЕС

Уебсайт на Ласло Андор

Следвайте Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия за трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar