Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 februari 2013

Europeiskt medborgarskap: ökad medvetenhet om rättigheterna, men folk vill veta mer

Tjugo år efter det att det europeiska medborgarskapet infördes känner Europas allmänhet i stora drag till vilka rättigheter de har, men de vet inte alltid vad rättigheterna medför. Det visar en ny Eurobarometerundersökning som Europeiska kommissionen offentliggör i dag. 81 % av dem som svarade på enkäten vet att de är EU-medborgare utöver sitt nationella medborgarskap (se bilagan). Men bara 36 % känner att de är välunderrättade om vilka rättigheter detta medför. Mest välkänd är rätten till fri rörlighet (88 %) och att göra framställningar till EU-institutionerna (89 %). Två tredjedelar (67 %) anser att fri rörlighet för personer i EU medför ekonomiska fördelar för det egna landet.

Undersökningen läggs fram till den gemensamma utfrågning om européernas rättigheter som Europaparlamentet och Europeiska kommissionen håller i dag. Diskussionen ska bland annat ge inspiration till kommissionens nästa rapport om EU-medborgarskapet. I den ska de kvarstående hinder tas upp som allmänheten möter när den vill utöva sina rättigheter. Rapporten ska läggas fram den 8 maj och innehålla en rad initiativ som ska bidra till att rättigheterna omsätts i praktiken, som en del i Europaåret för medborgarna 2013. Den följer också upp de 25 åtgärder som anmälts i den första EU-medborgarskapsrapporten 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) och redogör för vilka hinder som undanröjts under de senaste tre åren.

– Europas allmänhet sätter stort värde på sina rättigheter som EU-medborgare, och är mycket mer medvetna om dem än tidigare. Men det finns fortfarande mycket vi kan göra för att hjälpa allmänheten att utnyttja sina rättigheter och för att få folk att engagera sig mer i EU:s beslutsprocess. Jag kommer att delta i medborgardialoger i hela EU under året, som är Europaåret för medborgarna. Jag vill lyssna på folks synpunkter och idéer om våra rättigheter och höra vad vi kan göra bättre och hur folk ser på Europas framtid. EU kan inte formas utan att befolkningen aktivt deltar. Därför håller vi på att förändra den politiska processen i EU i grunden, så att allmänheten ska få direkt inflytande, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Eurobarometerundersökningen om EU-medborgarskapet omfattade en enkät där folk i Europa tillfrågas om sin status och sina rättigheter som EU-medborgare. Allmänt sett kände folk till de flesta rättigheterna, bland annat rätten att göra framställningar till EU-institutionerna (89 %), fri rörlighet (88 %), rätten att inte bli diskriminerad på grundval av nationalitet (82 %), konsulärt skydd (79 %) och rätten att delta i ett medborgarinitiativ (73 %). Över en tredjedel (36 %) kände att de var väl underrättade om sina rättigheter, vilket är en ökning med fem procent sedan 2007. Men bara 24 % ansåg sig vara väl underrättade om vad de kan göra om deras rättigheter som EU-medborgare inte respekteras.

En absolut majoritet i alla 27 EU-länder anser att fri rörlighet leder till ekonomiska fördelar för det egna landet.

Bakgrund

EU-medborgarskapet infördes genom Maastrichtfördraget 1993 och fyller tjugo år i år. Det ger alla medborgare i EU-länderna en rad nya rättigheter som EU-medborgare, bland annat rätten att röra sig fritt och bosätta sig i hela EU, att rösta och ställa upp i lokala val och Europaval i det land där man bor, att få konsulärt skydd utomlands på samma villkor som landets egna medborgare om det egna landet inte har någon representation, och rätten att göra framställningar till Europaparlamentet, vända sig till EU-ombudsmannen och ta kontakt med EU-institutionerna.

Många andra rättigheter uppkommer till följd av EU-medborgarskapet, men folk känner inte alltid till dem. Europaåret för medborgarna ska sprida kunskap om dessa rättigheter och se till att folk är medvetna om dem och inte hindras från att utöva dem (se IP/13/2).

Europeiska kommissionen strävar efter att undanröja de hinder som kvarstår för EU-befolkningen i deras dagliga liv. I EU:s medborgarskapsrapport 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) anges 25 konkreta åtgärder som hjälper folk som vill utnyttja sin rätt till fri rörlighet i EU. Under Europaåret för medborgarna 2013 kommer kommissionen att offentliggöra en andra medborgarskapsrapport som ska se vad som blivit av de 25 åtgärderna som föreslogs 2010 och lägga fram ytterligare åtgärder för att i framtiden undanröja de kvarstående hindren för att folk ska kunna utnyttja sina rättigheter som EU-medborgare.

Under hela 2013 kommer vice ordförande Vivian Reding och andra EU-kommissionärer att samarbeta med nationella och lokala politiker för att hålla debatter med allmänheten runt om i EU. Vivian reding har redan hållit debatter i Cadiz (Spanien), Graz (Österrike), Dublin (Irland) och Berlin (Tyskland), och kommissionär László Andor har hållit en debatt i Neapel (Italien). Många fler ska hållas i EU-kommunerna under 2013, och ska ge EU:s och medlemsstaternas beslutsfattare möjligheter att diskutera med folk från alla samhällsskikt i hela EU om följderna av den ekonomiska krisen, EU:s medborgarrättigheter och Europas framtid. Här kan du följa debatterna: http://ec.europa.eu/european-debate.

För att lägga grunden för Europaåret för medborgarna genomförde kommissionen ett omfattande offentligt samråd mellan den 9 maj och den 9 september 2012, där man frågade allmänheten vilka problem de stött på med utövandet av sina rättigheter som EU-medborgare (se IP/12/461). De som svarade betonade att de var mycket fösta vid sina EU-rättigheter, särskilt rätten till fri rörlighet och de politiska rättigheterna. De efterlyste ett europeiskt gemensamt område där folk kan bo, arbeta, flytta, studera och handla utan byråkrati eller diskriminering. Men de visade också på att det finns mycket kvar att göra. De pekade på en rad olika problem, bland annat att få sina EU-rättigheter respekterade på lokal nivå. Dessa frågor kommer kommissionen att ta upp i sin nästa medborgarskapsrapport, som ska läggas fram under 2013. Här kan du se resultaten: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Ytterligare upplysningar

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Europeiska kommissionen – EU-medborgarskap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Eurobarometer – EU-medborgarskap:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013

Debatter med allmänheten om Europas framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. En ökande majoritet (81%) av befolkningen vet att de är ”EU-medborgare”

Utveckling över åren:

2. …men bara 36 % känner till vilka rättigheter EU-medborgarskapet medför:

3. Rätten att klaga hos EU-institutioner och rätten till fri rörlighet är de mest populära EU-rättigheterna

4. En majoritet av EU:s befolkning anser att fri rörlighet inom EU leder till ekonomiska fördelar


Side Bar