Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 februari 2013

Europees burgerschap: mensen zijn zich beter bewust van hun Europese rechten, maar willen meer informatie

Twintig jaar nadat het EU-burgerschap werd ingevoerd, hebben de meeste Europeanen wel een algemeen idee van hun rechten, maar weten ze niet altijd wat die rechten inhouden. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer die de Europese Commissie vandaag heeft uitgebracht. 81% van de deelnemers aan de enquête weet dat ze behalve hun eigen nationaliteit ook het EU-burgerschap hebben (zie bijlage). Daar staat tegenover dat nauwelijks 36% zichzelf beschouwt als goed geïnformeerd over de rechten die aan dit burgerschap verbonden zijn. Europeanen zijn het meest vertrouwd met het recht van vrij verkeer (88%) en het recht een verzoekschrift te richten tot de instellingen van de EU (89%). Tweederde (67%) is van mening dat het vrije verkeer van personen binnen de EU economische voordelen oplevert voor zijn land.

De publicatie van de Eurobarometer valt samen met een gemeenschappelijke hoorzitting van het Europees Parlement en de Europese Commissie over de rechten van Europeanen. De besprekingen zullen stof opleveren voor het volgende verslag over het EU-burgerschap van de Commissie, waarin de belemmeringen zullen worden aangepakt die burgers ondervinden bij de uitoefening van hun rechten. In het verslag, dat op 8 mei moet verschijnen, zal in het kader van het Europees Jaar van de burger 2013 een reeks initiatieven worden voorgesteld om deze rechten te realiseren. Het verslag is ook een vervolg op de 25 maatregelen die in 2010 zijn aangekondigd in het eerste verslag over het EU-burgerschap (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) en geeft een overzicht van de belemmeringen die de voorbije drie jaar zijn weggenomen.

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap: "Europeanen waarderen de rechten die ze hebben als EU-burgers en zijn er zich meer dan ooit van bewust. Toch kunnen we nog meer doen om hen te helpen hun rechten uit te oefenen en om hen nauwer te betrekken bij de besluitvorming van de Europese Unie. Ik neem deel aan de burgerdialogen die dit jaar, het Europees Jaar van de burger, overal in de Unie worden gehouden. Ik wil luisteren naar de zorgen en ideeën van burgers over hun rechten. Ik wil horen hoe we de situatie kunnen verbeteren en hoe burgers de toekomst van Europa zien. Europa kan niet worden opgebouwd zonder rechtstreekse inbreng van de Europeanen. Daarom wordt de Europese beleidsvorming grondig veranderd, zodat burgers rechtstreeks kunnen meepraten.”

Bij deze Eurobarometerenquête zijn Europeanen gevraagd naar hun status en rechten als burger van de EU. Over het algemeen waren de respondenten zich bewust van de meeste rechten die zij als EU-burger genieten. Bekend waren met name het recht verzoekschriften te richten aan de instellingen van de EU (89%), het recht van vrij verkeer (88%), van non-discriminatie op grond van nationaliteit (82%), van consulaire bescherming (79%) en van deelname aan een burgerinitiatief (73%). Ruim eenderde van de respondenten (36%) beschouwde zichzelf als goed geïnformeerd over deze rechten – dat is 5 procentpunt meer dan in 2007. Toch beschouwt maar 24% zichzelf als goed geïnformeerd over wat hij moet doen als zijn EU-rechten worden geschonden.

Wat het recht op vrij verkeer betreft, is een absolute meerderheid in alle 27 lidstaten van de EU van mening dat dit economische voordelen voor zijn land oplevert.

Achtergrond

Dankzij het EU-burgerschap, dat twintig jaar geleden werd ingevoerd door het Verdrag van Maastricht, profiteren alle onderdanen van de EU-lidstaten van een aantal bijkomende rechten als burgers van de EU. Het gaat onder meer om het recht om vrij te reizen en te wonen in de EU, om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen voor lokale en Europese verkiezingen in het EU-land waarin ze wonen, het recht op consulaire bescherming in een ander land onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van dat land wanneer hun eigen land er geen vertegenwoordiging heeft, en het recht om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement en zich te richten tot de Europese Ombudsman en de Europese instellingen.

Aan het Europees burgerschap zijn veel rechten verbonden, maar mensen zijn zich daar niet altijd van bewust. Tijdens het Europees Jaar van de burger wil de Commissie meer uitleg over deze rechten geven en ervoor zorgen dat de burger zijn rechten kent en bij de uitoefening ervan geen belemmeringen ondervindt (zie IP/13/2).

De Europese Commissie zet alles in het werk om de belemmeringen weg te nemen waarmee burgers in het dagelijkse leven nog altijd geconfronteerd worden. In het verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) werden 25 concrete maatregelen aanbevolen die EU-burgers in staat moeten stellen hun recht op vrij verkeer in de EU uit te oefenen. In het Europees Jaar van de burger 2013 zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap publiceren. Zij zal daarin een stand van zaken geven van de 25 maatregelen uit 2010 en meer sleutelmaatregelen voorstellen om de resterende belemmeringen weg te nemen, zodat burgers ten volle kunnen profiteren van hun rechten als inwoners van de EU.

In 2013 zullen vicevoorzitter Reding en andere EU-commissarissen samen met nationale en lokale politici in discussie gaan met burgers in heel Europa, om te luisteren en vragen te beantwoorden. Vicevoorzitter Reding heeft al debatten gehouden in Cadiz (Spanje), Graz (Oostenrijk), Dublin (Ierland) en Berlijn (Duitsland) en commissaris Andor in Napels (Italië). Dit jaar zullen overal in Europa nog tal van debatten worden georganiseerd, waarbij Europese en nationale besluitvormers met burgers uit alle lagen van de Europese bevolking in discussie gaan over de effecten van de economische crisis, de rechten van EU-burgers en de toekomst van Europa. Alle debatten kunnen worden gevolgd op http://ec.europa.eu/european-debate.

Om het Europees Jaar voor te bereiden hield de Commissie van 9 mei tot 9 september 2012 een brede publieke raadpleging, waarin ze de burgers vroeg naar problemen bij de uitoefening van hun rechten als inwoners van de EU (zie IP/12/461). De respondenten bleken zeer gehecht aan hun Europese rechten, in het bijzonder dat van vrij verkeer en de politieke rechten. Ze zijn voorstanders van een echte Europese ruimte waarin ze kunnen wonen, werken, reizen, studeren en winkelen zonder overdreven formaliteiten of discriminatie. Maar ze wezen er ook op dat er nog punten voor verbetering vatbaar zijn. Ze brachten verschillende problemen onder de aandacht, met name wat betreft de naleving van EU-rechten op lokaal niveau. De Commissie zal deze kwesties behandelen in het volgende verslag over het EU-burgerschap, dat gepland is voor dit jaar. Zie voor de resultaten van de raadpleging: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Meer informatie

Webpagina van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Europese Commissie – EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

Eurobarometer over EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Europees Jaar van de burger:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Debatten met burgers over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_nl.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

1. Steeds meer burgers (81%) weten dat ze "EU-burgers" zijn

Evolutie door de jaren heen:

2. … maar slechts 36% weet welke rechten aan het EU-burgerschap verbonden zijn:

3. Recht om een klacht in te dienen bij de EU-instellingen en recht op vrij verkeer zijn de bekendste rechten van EU-burgers

4. Een meerderheid van de EU-burgers erkent de economische voordelen van vrij verkeer binnen de Europese Unie


Side Bar