Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. vasario 19 d.

Europos pilietybė. ES piliečiai yra neblogai informuoti apie savo teises, tačiau nori žinoti daugiau

Šiandien Europos Komisijos paskelbtais naujo Eurobarometro tyrimo duomenimis, dvidešimt metų po ES pilietybės įvedimo europiečiai iš esmės žino, kad, kaip ES piliečiai, jie turi tam tikrų teisių, tačiau ne visada gali tiksliai nurodyti, kokių. 81 proc. respondentų nurodė žiną, kad jie yra ne tik savo šalies, bet ir Europos Sąjungos piliečiai. Tačiau tik 36 proc. teigė esą gerai informuoti apie ES pilietybės suteikiamas teises. Žinomiausios teisės – teisė į laivą judėjimą ir teisė kreiptis į ES institucijas. Jas atitinkamai paminėjo 88 proc. ir 89 proc. apklaustų europiečių. Du trečdaliai (67 proc.) respondentų laikėsi nuomonės, kad laisvas žmonių judėjimas Europos Sąjungoje jų šaliai yra ekonomiškai naudingas.

Šiandien ne tik skelbiami apklausos rezultatai, bet ir vyksta Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitikimas, kuriame aptariamos europiečių teisės. Šiomis diskusijomis bus prisidėta prie Komisijos rengiamos būsimos ES pilietybės ataskaitos, kuria, be kita ko, siekiama įveikti kliūtis, kylančias ES piliečiams naudojantis savo teisėmis. Ataskaitoje, kurią ketinama paskelbti gegužės 8 d., bus numatyta ne viena iniciatyva, padėsianti užtikrinti, kad europiečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis. Taip prisidedama prie 2013 m. – Europos piliečių metų – veiklos. Be to, ataskaitoje vertinama, kaip įgyvendinami 2010 m. pirmojoje ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nustatyti 25 veiksmai ir kaip per pastaruosius trejus metus šalintos ES piliečiams kylančios kliūtys.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding sakė: „Europiečiai brangina savo, kaip ES piliečių, teises ir yra apie jas informuoti. Vis dėlto turime aktyviau padėti piliečiams naudotis jiems suteiktomis teisėmis ir geriau įtraukti žmones į Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesą. Šie metai paskelbti Europos piliečių metais. Tad visus metus visoje Sąjungoje vyks vadinamieji piliečių dialogai, kuriuose ketinu dalyvauti ir aš. Džiaugsiuosi, jei žmonės pasidalys su manimi mintimis apie ES piliečių teises. Džiaugsiuosi, jei jie išsakys nuomonę, kaip būtų galima gerinti padėtį ir kokios Europos jie tikisi ateityje. Europa negali gyvuoti be savo piliečių. Iš esmės keičiame Europos politikos procesus, kad piliečiai galėtų dalyvauti tiesiogiai.“

Eurobarometro tyrimo „Europos Sąjungos pilietybė“ respondentų klausta apie jų, kaip ES piliečių, statusą ir teises. Apibendrinant galima teigti, kad respondentai žinojo daugumą savo teisių, be kita ko, teisę kreiptis į ES institucijas (ją paminėjo 89 proc. respondentų), nediskriminavimo dėl tautybės teisę (82 proc.), teisę į konsulinę apsaugą (79 proc.) ir teisę dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje (73 proc.). Kiek daugiau nei trečdalis respondentų (36 proc.), t. y. 5 procentiniais punktais daugiau nei 2007 m., jautėsi esą gerai informuoti apie savo teises. Tačiau tik 24 proc. žinojo, ką daryti ir kur kreiptis, jei jų, kaip ES piliečių, teisės yra pažeidžiamos.

Absoliuti dauguma visų 27 ES valstybių narių respondentų buvo įsitikinę, kad teisė į laisvą asmenų judėjimą jų šaliai teikia ekonominės naudos.

Pagrindiniai faktai

Šiemet minimas Mastrichto sutartimi 1993 m. nustatytos Europos Sąjungos pilietybės dvidešimtmetis. Pagal šią koncepciją visiems valstybių narių piliečiams suteikiama papildomų teisių kaip ES piliečiams. Tai teisė laisvai judėti ir gyventi bet kurioje ES šalyje, teisė balsuoti ir kandidatuoti vietos arba Europos Parlamento rinkimuose toje ES valstybėje, kurioje jie gyvena, teisė į konsulinę apsaugą užsienyje tomis pačiomis sąlygomis, kokios numatytos tos valstybės piliečiams, teisė kreiptis į Europos Parlamentą, ombudsmeną bei kitas ES institucijas.

Iš Europos pilietybės kyla daug teisių, tačiau žmonės ne visada apie jas žino. Europos piliečių metais ketinama viešinti šias teises ir užtikrinti, kad žmonės apie jas žinotų ir nesusidurtų su kliūtimis jomis naudodamiesi (žr. IP/13/2).

Europos Komisija deda pastangas, kad pašalintų kliūtis, su kuriomis ES piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime: 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nustatyti 25 konkretūs veiksmai, kuriais ES piliečiams padedama geriau naudotis jiems suteikta teise į laisvą judėjimą visoje ES. 2013 m., kurie paskelbti Europos piliečių metais, Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje bus vertinama, kaip pavyko įgyvendinti minėtus 25 veiksmus ir nustatomi tolesni likusių kliūčių, dėl kurių ES piliečiai negali visapusiškai naudotis savo teisėmis, šalinimo veiksmai.

2013 m. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir kiti Komisijos nariai drauge su nacionaliniais ir vietos politikais visoje Europoje rengs diskusijas su piliečiais, per kurias juos išklausys ir atsakys į jų klausimus. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jau surengė diskusijas Kadise (Ispanija), Grace (Austrija), Dubline (Airija) ir Berlyne (Vokietija), o Komisijos narys L. Andoras – Neapolyje (Italija). 2013 m. įvairiuose Europos miestuose vyks dar daugiau tokių renginių, o europinio ir vietos lygmens politinių sprendimų priėmėjai dalyvaus visoje ES vyksiančiose diskusijose su piliečiais iš visų visuomenės sluoksnių. Be kita ko, bus diskutuojama apie ekonomikos krizės poveikį, ES piliečių teises ir Europos ateitį. Diskusijas galima stebėti http://ec.europa.eu/european-debate.

2012 m. gegužės 9 d. – rugsėjo 9 d., siekdama pasiruošti Europos piliečių metų veiklai, Komisija surengė plataus masto viešas konsultacijas, per kurias klausė piliečių, kokių problemų jie patiria naudodamiesi savo, kaip ES piliečių, teisėmis (žr. IP/12/461). Respondentai patvirtino, kad jiems ES teisės, ypač laisvo judėjimo ir politinės teisės, yra labai svarbios. Jie norėtų, kad būtų sukurta bendra Europos erdvė, kurioje jie galėtų gyventi, dirbti, keliauti, mokytis ir apsipirkti, nevaržomi biurokratizmo ir nepatirdami diskriminacijos. Tačiau respondentai taip pat nurodė, kad dar reikia daug ką nuveikti. Jie pabrėžė, kad tebekyla įvairių sunkumų, pavyzdžiui, ES teisėmis sunku naudotis vietos lygmeniu. Šias problemas Komisija aptars kitoje ES pilietybės ataskaitoje, kurią ketina pateikti 2013 m. Konsultacijų rezultatai paskelbti adresu http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisija. ES pilietybė:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lt.htm

Eurobarometras „ES pilietybė“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Europos piliečių metai:

http://europa.eu/citizens-2013/lt/home

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS

1. 81 proc. europiečių žino, kad jie yra ne tik savo šalies, bet ir ES piliečiai

Termino „ES pilietis“ žinomumas 2007–2012 m.

2. ES pilietybės suteikiamas teises žino vos 36 proc. europiečių

3. Populiariausios ES piliečių teisės – teisė teikti skundus ES institucijoms ir teisė į laisvą judėjimą

4. Dauguma ES piliečių pripažįsta, kad laisvas judėjimas Europos Sąjungoje teikia ekonominės naudos


Side Bar