Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. helmikuuta 2013

Euroopan kansalaisuus: EU:n takaamat oikeudet tunnetaan entistä paremmin, mutta tietoa halutaan lisää

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Euroopan komission tänään julkaiseman tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat laajalti tietoisia oikeuksistaan, mutta eivät aina tunne tarkkaan niiden sisältöä. Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia tiesi olevansa EU:n kansalaisia oman kansalaisuutensa lisäksi (ks. liite). Kuitenkin vain 36 prosenttia tunsi olevansa hyvin perillä oikeuksista, joita EU:n kansalaisuuteen kuuluu. Parhaiten eurooppalaiset tuntevat oikeutensa liikkua vapaasti (88 %) ja vedota EU:n toimielimiin (89 %). Kaksi kolmasosaa (67 %) on sitä mieltä, että henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella hyödyttää heidän kotimaataan taloudellisesti.

Kysely liittyy Euroopan parlamentin ja Euroopan komission tänään järjestämään kuulemistilaisuuteen, jossa aiheena ovat eurooppalaisten oikeudet. Keskustelut antavat virikkeitä erityisesti komission seuraavaan EU:n kansalaisuutta koskevaan katsaukseen, jolla pyritään poistamaan esteitä, joita EU:n kansalaiset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan. Katsauksessa, joka on määrä esittää 8. toukokuuta, tehdään aloitteita, joilla pyritään tekemään näistä oikeuksista todellisuutta osana Euroopan kansalaisten teemavuotta 2013. Lisäksi siinä käsitellään niitä 25 toimenpidettä, jotka sisältyivät vuonna 2010 tehtyyn ensimmäiseen Euroopan unionin kansalaisuutta koskevaan katsaukseen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525), ja selvitetään, mitä EU:n kansalaisten tiellä olevia esteitä on kolmen viime vuoden aikana purettu.

Kuten oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi,Eurooppalaiset arvostavat oikeuksiaan unionin kansalaisina ja ovat niistä entistä paremmin perillä. Voimme kuitenkin tehdä vielä enemmän auttaaksemme kansalaisia käyttämään oikeuksiaan ja saadaksemme ihmiset paremmin mukaan Euroopan unionin päätöksentekoon”. Reding aikoo osallistua kansalaisten kanssa käytäviin keskusteluihin, joita järjestetään tänä Euroopan kansalaisten teemavuotena eri puolilla unionia. ”Haluan kuulla, millaisia oikeuksiin liittyviä huolia ja ajatuksia kansalaisilla on. Haluan tietää, miten voimme parantaa tilannetta ja millaisena kansalaiset näkevät Euroopan tulevaisuuden. Eurooppaa ei voida rakentaa ilman eurooppalaisten suoraa panosta. Sen vuoksi olemme perusteellisesti muuttamassa tapaa, jolla EU:ssa tehdään politiikkaa, jotta kansalaisilla olisi suora mahdollisuus vaikuttaa.”

Eurobarometri-kyselyssä Euroopan unionin kansalaisuudesta eurooppalaisilta kysyttiin heidän asemastaan ja oikeuksistaan EU:n kansalaisina. Kaiken kaikkiaan vastaajat olivat tietoisia useimmista EU:n kansalaisen oikeuksista, kuten mahdollisuudesta vedota EU:n toimielimiin (89 %), vapaasta liikkuvuudesta (88 %), syrjimättömyydestä kansalaisuuden perusteella (82 %), diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamasta suojelusta (79 %) ja mahdollisuudesta osallistua kansalaisaloitteeseen (73 %). Yli kolmannes vastaajista (36 %) katsoi olevansa hyvin perillä näistä oikeuksista. Tämä merkitsee 5 prosenttiyksikön lisäystä vuoteen 2007 verrattuna. Kuitenkin vain 24 prosenttia katsoo olevansa hyvin perillä siitä, mitä pitää tehdä, jos heidän EU-oikeutensa eivät toteudu.

Kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa ehdoton enemmistö uskoo, että vapaa liikkumisoikeus tuo heidän kotimaalleen taloudellisesta hyötyä.

Tausta

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksella 20 vuotta sitten eli vuonna 1993. Se antaa kaikille EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille lisäoikeuksia EU:n kansalaisina. Näihin kuuluvat oikeus liikkua ja asua vapaasti EU:n alueella, oikeus äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä EU-maassa, jossa he asuvat, oikeus konsuliviranomaisten suojeluun ulkomailla samoin ehdoin, joita sovelletaan kyseisen maan omiin kansalaisiin, kun omalla maalla ei ole edustustoa kohdemaassa, ja oikeus vedota Euroopan parlamenttiin, Euroopan oikeusasiamieheen ja EU:n toimielimiin.

On monia oikeuksia, jotka johtuvat Euroopan kansalaisuudesta, mutta ihmiset eivät aina tunne niitä. Kansalaisten teemavuoden tarkoituksena on antaa kansalaisille tietoa näistä oikeuksista ja varmistaa, että he tuntevat niiden sisällön ja voivat käyttää niitä esteettä (ks. IP/13/2).

Euroopan komissio pyrkii poistamaan esteet, joita EU:n kansalaiset yhä kohtaavat jokapäiväisessä elämässään: Vuotta 2010 koskevassa katsauksessa EU:n kansalaisuuteen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitettiin 25 konkreettista toimenpidettä, joiden tarkoituksena on antaa EU:n kansalaisille mahdollisuus käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella. Komissio julkaisee Euroopan kansalaisten teemavuoden aikana järjestyksessä toisen katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Siinä tarkastellaan niitä 25 toimenpidettä, joita vuonna 2010 ehdotettiin, ja esitetään tulevaisuutta varten lisää keskeisiä toimenpiteitä, jotta voitaisiin poistaa viimeisetkin esteet, jotka estävät kansalaisia käyttämästä täysimääräisesti oikeuksiaan EU:n kansalaisina.

Varapuheenjohtaja Reding ja muut komissaarit järjestävät vuoden 2013 aikana yhdessä jäsenvaltioiden poliitikkojen kanssa eri puolilla Eurooppaa keskustelutilaisuuksia, joissa kansalaiset voivat kertoa mielipiteitään ja saada vastauksia kysymyksiinsä. Varapuheenjohtaja Reding on jo pitänyt tällaisen keskustelutilaisuuden Cadizissa (Espanjassa), Grazissa (Itävallassa), Dublinissa (Irlannissa) ja Berliinissä (Saksassa) ja komissaari Andor Napolissa (Italiassa). Vuoden mittaan eri puolilla Eurooppaa järjestetään runsaasti vastaavia tilaisuuksia, joissa tavallisilla kansalaisilla on mahdollisuus keskustella eurooppalaisten ja paikallisten päättäjien kanssa talouskriisin vaikutuksista, EU:n kansalaisten oikeuksista ja Euroopan tulevaisuudesta. Lisätietoja keskusteluista on saatavilla seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/european-debate/index_fi.htm.

Komissio järjesti teemavuoden valmistelua varten 9. toukokuuta – 9. syyskuuta 2012 laajan julkisen kuulemisen, jossa kysyttiin, millaisia vaikeuksia kansalaiset olivat kohdanneet unionin kansalaisille kuuluvien oikeuksiensa käyttämisessä (ks. IP/12/461). Vastauksista kävi selväksi, että kansalaiset arvostavat suuresti unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, erityisesti vapaata liikkumisoikeutta ja poliittisia oikeuksia. Kansalaiset haluaisivat, että Euroopasta tulisi alue, missä kansalaiset voivat elää, tehdä työtä, liikkua, opiskella ja tehdä ostoksia ilman turhaa byrokratiaa tai syrjintää. Tämä ei kuitenkaan ole vielä käytännön todellisuutta. Vastauksissa tuotiin esiin erilaisia ongelmia, kuten unionin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien toteutumattomuus paikallistasolla. Komissio käsittelee näitä kysymyksiä seuraavassa EU:n kansalaisuutta koskevassa katsauksessa, joka laaditaan vuonna 2013. Kuulemisen tulokset ovat saatavilla seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Lisätietoja

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopan komissio – EU-kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fi.htm

Eurobarometri – EU:n kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

Keskusteluja kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LIITE

1. Kasvava enemmistö (81 %) kansalaisista tietää olevansa EU:n kansalaisia

Kehitys vuosien kuluessa:

2. ...mutta vain 36 % tietää, mitä oikeuksia EU:n kansalaisuus tuo:

3. Oikeus tehdä kantelu EU:n toimielimille ja oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ovat suosituimmat EU:n kansalaisten oikeudet

4. Suurin osa EU:n kansalaisista on sitä mieltä, että vapaasta liikkumisesta Euroopan unionissa on taloudellista hyötyä


Side Bar