Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. veebruar 2013

Inimeste teadlikkus ELi kodakondsusest on küll paranenud, kuid tahetakse veelgi rohkem teada

ELi kodakondsuse loomisest on tänaseks möödunud 20 aastat ja eurooplased teavad laias laastus, et sellega kaasnevad teatavad õigused, kuid ei tea sageli, mida need konkreetselt kätkevad, selgub täna avaldatud Euroopa Komisjoni uuest Eurobaromeetri uuringust. 81% vastanutest teadis, et lisaks oma riigi kodakondsusele on neil ka ELi kodakondsus (vt lisa). Samas leidis vaid 36% vastanutest, et nad on ELi kodakondsusega kaasnevatest õigustest hästi informeeritud. Kõige paremini teatakse oma õigust vabalt liikuda (88%) ja pöörduda petitsiooniga ELi institutsioonide poole (89%). Kaks kolmandikku (67%) leiab, et inimeste vaba liikumine ELis on nende riigile majanduslikult kasulik.

Uuringu avaldamine langeb päevale, mil Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on korraldanud ühise ärakuulamise, et arutada eurooplaste õiguseid. Arutlused annavad eelkõige ainest komisjoni järgmisele aruandele ELi kodakondsuse kohta. Aruande eesmärk on lahendada probleemid, millega ELi kodanikud puutuvad kokku oma õiguste kasutamisel. Järgmine aruanne tuleb välja 8. mail. Selles esitatakse mitmed algatused, millega muuta need õigused reaalsuseks. Selles uuritakse ka juba ELi kodakondsust käsitlevas 2010. aasta aruandes esitatud 25 ettepanekut (IP/10/1390 ja MEMO/10/525) ning vaadeldakse, millised ELi kodanike ees seisnud takistused on viimase kolme aasta jooksul suudetud lahendada.

Euroopa Liidu õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding sõnas: „Eurooplased väärtustavad ELi kodanikena oma õigusi ja on nendest teadlikumad kui kunagi varem. Ometi saame teha veelgi rohkem, et aidata kodanikel neid õigusi kasutada ja inimesi paremini kaasata ELi otsustusprotsessi. Käesolev aasta on Euroopa kodanike aasta ja kogu selle aasta vältel osalen dialoogides, mida korraldatakse kodanikega kõikjal Euroopa Liidus. Tahan kuulda, mis valmistab kodanikele muret ja mida nad oma õigustest arvavad. Tahan kuulda, kuidas saame olukorda parandada ja millisena kodanikud näevad Euroopa tulevikku. Euroopat ei saa ehitada ilma eurooplaste otsese kaasalöömiseta. Seepärast muudame põhjalikult Euroopa poliitika kujundamist, et kodanikud saaksid otse sõna sekka öelda.”

ELi kodakondsust käsitlevas Eurobaromeetri uuringus küsiti eurooplaste käest nende staatuse ja õiguste kohta ELi kodanikena. Üldiselt olid vastajad teadlikud enamikust ELi kodakondsusega kaasnevatest õigustest, nagu näiteks õigus pöörduda ELi institutsioonide poole petitsiooniga (89%), vabalt liikuda (88%), olla mittediskrimineeritud kodakondsuse alusel (82%), konsulaarkaitsele (79%) ja osaleda kodanikualgatuses (73%). Rohkem kui kolmandik (36%) leidis, et on oma õigustest hästi informeeritud: see on võrreldes 2007. aastaga 5 protsendipunktine kasv. Samal ajal leidis üksnes 24% vastanutest, et on hästi informeeritud sellest, mida teha juhul, kui nende ELi kodakondsusega seotud õigustest ei peeta kinni.

Vaba liikumise õiguse osas usub absoluutne enamus 27 ELi liikmesriigis, et see on nende riigile majanduslikult kasulik.

Taustteave

Tänavu tähistatakse 1993. aastal Maastrichti lepinguga loodud ELi kodakondsuse 20. aastapäeva. Tänu ELi kodakondsusele on igal ELi liikmesriigi kodanikul ELi kodakondsetena mitmed täiendavad õigused. Nende seas võib nimetada õigust vabalt liikuda ja elada ELis, hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel ning Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohajärgses riigis, õigust konsulaarkaitsele välismaal riikides, kus nende oma riik ei ole esindatud, samadel alustel selle riigi kodanikega, ning õigust esitada Euroopa Parlamendile petitsioon, pöörduda Euroopa Ombudsmani ja ELi institutsioonide poole.

Euroopa kodakondsus annab palju õigusi, kuid inimesed ei ole alati neist teadlikud. Euroopa kodanike aasta ongi selleks, et selgitada kodakondsusega seotud õigusi, suurendada inimeste teadlikkust neist ja kaotada takistused nende õiguste kasutamisel (vt IP/13/2).

Euroopa Komisjon töötab selles suunas, et kaotada takistused, millega ELi kodanikud veel igapäevaelus kokku puutuvad: 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset ettepanekut selle kohta, kuidas kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. 2013. aastal avaldab komisjon Euroopa kodanike aasta raames teise aruande ELi kodakondsuse kohta. Selles antakse ülevaade 2010. aastal tehtud 25 ettepanekust ja esitatakse edasised põhisammud, mille abil kaotada veel alles jäänud takistused, mis ei lase kodanikel oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi täielikult nautida.

2013. aasta vältel ühendavad asepresident Viviane Reding ja teised ELi volinikud jõud riigi ja kohaliku tasandi poliitikutega, et korraldada üle terve Euroopa kodanikega arutelusid, kuulata neid ja vastata nende küsimustele. Asepresident Viviane Reding on juba pidanud debatte Cádizis (Hispaanias), Grazis (Austrias), Dublinis (Iirimaal) ja Berliinis (Saksamaal) ning volinik Andor on pidanud debatti Napolis (Itaalias). 2013. aastal korraldatakse kõikjal Euroopas omavalitsuste juures veel mitmeid arutelusid, mille käigus kaasatakse Euroopa ja kohaliku tasandi otsustajad debatti eri eluvaldkondi esindavate kodanikega, et arutada majanduskriisi mõju, ELi kodanike õigusi ja Euroopa tulevikku. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate.

Euroopa aastat ette valmistades korraldas komisjon 9. maist kuni 9. septembrini 2012 laiaulatusliku avaliku konsulteerimise ja küsis kodanikelt, milliseid probleeme on neil ELi kodanikena oma õigusi kasutades esinenud (vt IP/12/461). Vastajad selgitasid, et nad hindavad oma ELi kodanikuõigusi, eriti liikumisvabadust ja poliitilisi õigusi vägagi kõrgelt. Nad sooviksid näha tõelist Euroopa ala, kus nad saavad elada, töötada, liikuda, õppida ja poodelda ilma bürokraatlike takistuste või diskrimineerimiseta. Kuid vastajate arvates ei ole selleni veel päriselt jõutud. Välja toodi mitmeid probleeme, mis on seotud ELi tasandi õigustest kinnipidamisega kohalikul tasandil – need on küsimused, mida komisjon käsitleb 2013. aastal esitatavas uues aruandes ELi kodakondsuse kohta. Tulemused leiab siit: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopa Komisjon – ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Eurobaromeeter – ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013

Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud kodanikega:

http://ec.europa.eu/european-debate

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. Järjest rohkem inimesi (81%) teadvustab enda ELi kodaniku staatust

Dünaamika aastate lõikes:

2. … kuid vaid 36% teab, milliseid õiguseid ELi kodakondsus hõlmab:

3. Kõige enam tuntud ELi kodakondsusega kaasnevad õigused on õigus pöörduda ELi institutsioonide poole ja õigus vabalt liikuda

4. Enamik ELi kodanikest möönab, et vaba liikumine ELis on majanduslikult kasulik


Side Bar