Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. února 2013

Evropské občanství – povědomí o něm je stále větší, ale lidé chtějí vědět ještě více

Podle nového průzkumu Eurobarometr, který dnes zveřejnila Evropská komise, jsou si 20 let od zrodu unijního občanství Evropané obecně vědomi svých práv, avšak ne vždy vědí, co z nich vyplývá. 81 % dotázaných ví, že kromě své vlastní státní příslušnosti jsou i občany EU (viz příloha). Nicméně pouze 36 % se cítí být dobře informováno o právech, která jim občanství EU přináší. Evropané jsou nejlépe informováni o svém právu na volný pohyb (88 %) a o právu podávat petice k orgánům EU (89 %). Dvě třetiny (67 %) se domnívají, že volný pohyb osob v rámci EU přináší jejich zemi hospodářské výhody.

Výsledky průzkumu přicházejí dnes, kdy Evropský parlament a Evropská komise pořádají společné slyšení, na kterém se bude o právech Evropanů diskutovat. Diskuse zejména poskytnou inspiraci pro příští zprávu Komise o občanství EU, jejímž cílem je odstranit překážky, s nimiž se občané EU při uplatňování svých práv potýkají. Tato zpráva, jež má být zveřejněna 8. května, vytyčí řadu iniciativ, které v rámci Evropského roku občanů 2013 napomohou využívání těchto práv ve skutečnosti. Zpráva též naváže na 25 opatření oznámených v první zprávě o občanství EU z roku 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) a bude se zabývat tím, které překážky pro občany EU byly během uplynulých tří let odstraněny.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství, uvedla: „Evropané si cení svých práv, která mají jako občané EU, a jsou informováni lépe než kdy předtím. Můžeme však učinit ještě více pro to, abychom občanům pomohli s využíváním jejich práv a abychom je lépe zapojili do rozhodování v rámci Evropské unie. V průběhu letošního roku, který je Evropským rokem občanů, se budu v celé Unii účastnit dialogů s občany. Chci se dozvědět, jaké mají občané obavy a názory ohledně svých práv. Chci slyšet, jak můžeme zlepšit stávající situaci a jak občané vidí budoucnost Evropy. Evropu nelze budovat bez přímého zapojení Evropanů. Proto zásadním způsobem měníme způsob, jakým jsou evropské politiky utvářeny, aby měli občané přímý vliv.“

Při průzkumu Eurobarometr o občanství Evropské unie byly Evropanům kladeny otázky týkající se jejich postavení a práv jako občanů EU. Celkově si respondenti byli vědomi většiny svých práv souvisejících s občanstvím EU, včetně práva podávat petice k orgánům EU (89 %), práva na volný pohyb (88 %), zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti (82 %), práva na konzulární ochranu (79 %) a práva na účast na občanské iniciativě (73 %). Více než třetina dotázaných (36 %), což je o 5 procentních bodů více než v roce 2007, uvedla, že je o těchto právech dobře informována. Nicméně jen 24 % mělo za to, že jsou dobře informováni o tom, co dělat v případě, že jejich unijní práva nejsou respektována.

Co se týče práva na volný pohyb osob, většina dotázaných ve všech 27 členských státech EU se domnívá, že přináší jejich zemi hospodářské výhody.

Souvislosti

Díky občanství EU, které bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 a letos oslaví své dvacáté „narozeniny“, mají všichni státní příslušníci členských států EU řadu dalších práv jakožto občané EU. Jedná se o právo na volný pohyb a svobodnou volbu místa pobytu v EU, právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě EU, ve kterém občan žije, právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek, jako je poskytována státním příslušníkům, pokud zde jeho vlastní země nemá zastoupení, právo podávat petice k Evropskému parlamentu a obracet se na Evropského veřejného ochránce práv a na orgány EU.

Existuje mnoho práv, která vyplývají z evropského občanství, avšak ne vždy o nich lidé vědí. Cílem Evropského roku občanů je lidem tato práva ozřejmit a zajistit, aby si jich byli vědomi a nic jim nebránilo v jejich uplatňování (viz IP/13/2).

Evropská komise se snaží odstraňovat překážky, se kterými se občané EU v každodenním životě stále potýkají: ve zprávě o občanství EU z roku 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) vytyčila 25 konkrétních akcí, které mají občanům EU umožnit, aby mohli využívat své právo na volný pohyb v EU. Během Evropského roku občanů (2013) Komise zveřejní druhou zprávu o občanství EU, v níž zhodnotí těchto 25 akcí navržených v roce 2010 a představí další klíčové akce, které by měly v budoucnu odstranit zbývající překážky, jež lidem brání v plném využívání práv, která jim coby občanům EU náležejí.

Místopředsedkyně Redingová a další evropští komisaři také v průběhu roku 2013 spojí své síly s politickými činiteli na státní a komunální úrovni a uspořádají po celé Evropě diskuse s občany, při nichž budou naslouchat názorům občanů a odpovídat na jejich otázky. Místopředsedkyně Redingová již uspořádala takové diskuse v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), v Dublinu a Berlíně a komisař Andor se zúčastnil debaty v italské Neapoli. Diskusí, na kterých budou činitelé EU a komunální politici s občany ze všech společenských vrstev a z celé EU debatovat o dopadech hospodářské krize, právech občanů EU a budoucnosti Evropy, se letos v různých evropských městech uskuteční mnohem více. Přehled všech diskusí je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

V rámci přípravy tohoto Evropského roku uskutečnila Komise od 9. května do 9. září 2012 rozsáhlou veřejnou konzultaci, v níž požádala občany o popis problémů, s nimiž se při uplatňování svých práv občanů EU setkali (viz IP/12/461). Z odpovědí respondentů vyplynulo, že lidé si svých unijních práv, především pak práva na volný pohyb a práv politických, velmi cení. Představují si opravdový evropský prostor, ve kterém by mohli žít, pracovat, cestovat, studovat a nakupovat bez překážek v podobě byrokracie či diskriminace. Respondenti však také zdůraznili, že k dosažení tohoto cíle ještě zbývá urazit kus cesty, a poukázali na rozličné problémy, zejména na otázku dodržování práv EU na místní úrovni. Zjištěnými problémy se bude Komise zabývat ve své příští zprávě o občanství EU, která bude vypracována v průběhu roku 2013. Výsledky konzultace naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Více informací

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Evropská komise – občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm

Eurobarometr – občanství EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Diskuze s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA

1. Rostoucí většina (81 %) občanů ví, že jsou „občany EU“

Vývoj v průběhu let:

2. ...avšak pouze 36 % ví, jaká práva občanství EU přináší:

3. Právo stěžovat si u orgánů EU a právo na volný pohyb jsou nejznámějšími právy občanů EU

4. Většina občanů EU uznává hospodářské výhody volného pohybu v rámci Evropské unie


Side Bar