Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 февруари 2013 г.

Европейско гражданство: нараства осведомеността за гарантираните от ЕС права, но хората искат да знаят повече

Според новото проучване на Евробарометър, което Европейската комисия публикува днес, 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, европейците имат обща представа за своите права, но невинаги знаят какви точно са те. 81 % от анкетираните знаят, че са и граждани на ЕС освен граждани на своята държава (вж. приложението). Едва 36 % обаче са добре осведомени за правата, които произтичат от гражданството на ЕС. Европейците са най-добре запознати с правото да се движат свободно (88 %) и правото да отправят петиции до институциите на ЕС (89 %). Същевременно две трети (67 %) от тях смятат, че свободното движение на хора на територията на ЕС води до икономически ползи за техните държави.

Резултатите от проучването излизат в деня, когато Европейският парламент и Европейската комисия провеждат съвместно изслушване, на което ще се обсъждат правата на европейците. В резултат на тези обсъждания Комисията ще почерпи идеи и материал по-конкретно за своя следващ доклад за гражданството на ЕС, чиято цел е преодоляването на пречките, с които се сблъскват гражданите на ЕС, когато упражняват правата си. В доклада — планиран да излезе на 8 май — ще бъдат определени редица инициативи, с помощта на които тези права ще се реализират на практика и които са част от мероприятията в рамките на Европейската година на гражданите през 2013 г. В него също така ще бъде проследен напредъкът по 25-те мерки, оповестени в първия доклад за гражданството на ЕС през 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525), и ще бъдат разгледани пречките пред гражданите на ЕС, които са били премахнати през последните три години.

Заместник-председателят на Комисията г–жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството, заяви: „Европейците ценят своите права на граждани на ЕС и са по-добре запознати с тях от всякога. Въпреки това можем да направим още много, за да помогнем на гражданите да използват правата си и да ги включим още по-активно в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. През цялата текуща година, която е определена за Европейска година на гражданите, аз ще взема участие в „граждански диалози“ във всички страни от Европейския съюз. Искам да чуя какви опасения и идеи имат гражданите във връзка с правата си. Искам да чуя мненията им за начина, по който можем да подобрим положението, и за това как гражданите виждат бъдещето на Европа. Европа не може да бъде построена без прекия принос на европейците. Ето защо променяме из основи начина, по който се създават европейските политики, за да дадем думата пряко на гражданите“.

В проучването на Евробарометър относно гражданството на Европейския съюз европейците бяха запитани за статута и правата си на граждани на ЕС. Като цяло анкетираните знаеха за повечето от правата си, които произтичат от гражданството на ЕС, сред които правото да отправят петиции до институциите на ЕС (89 %), правото на свободно движение (88 %), забраната за дискриминация, основана на националното гражданство (82 %), правото на консулска защита (79 %) и правото да участват в гражданска инициатива (73 %). Над една трета от анкетираните (36 %) бяха на мнение, че са добре осведомени за тези права, което представлява нарастване с 5 процентни пункта в сравнение с 2007 г. Въпреки това едва 24 % от тях смятат, че са добре осведомени за стъпките, които трябва да предприемат, ако не са спазени правата им на граждани на ЕС.

Що се отнася до правата, свързани със свободното движение, във всички 27 държави членки има абсолютно мнозинство, което смята, че това води до икономически ползи за тяхната държава.

Контекст

Благодарение на гражданството на ЕС — от чието въвеждане с Договора от Маастрихт през 1993 г. сега се отбелязват 20 години — всички граждани на държавите — членки на ЕС, имат и допълнителна група права като граждани на ЕС. Сред тези права са правото да се движат и да пребивават свободно на територията на ЕС, правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент и в общинските избори в държавата от ЕС, в която пребивават, правото да се ползват, на територията на трета страна, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, от закрилата на консулските власти на всяка държава членка при същите условия, както и гражданите на тази държава, както и правото да отправят петиции до Европейския парламент, да подават жалби до Европейския омбудсман и да се обръщат към институциите на ЕС и да получават отговор от тях.

Съществуват много права, които произтичат от гражданството на ЕС, но хората невинаги са запознати с тях. Целта на Европейската година на гражданите е да се разяснят тези права и да се гарантира, че хората са запознати с тях и няма пречка да ги упражняват (вж. IP/13/2).

Европейската комисия работи за преодоляване на пречките, с които все още се сблъскват в ежедневието си гражданите на ЕС: в Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха набелязани 25 конкретни мерки, чрез които гражданите на ЕС да получат възможност да упражняват правото си на свободно движение в ЕС. По време на Европейската година на гражданите през 2013 г. Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, в който ще се отчете напредъкът по 25-те мерки, предложени през 2010 г., и ще бъдат представени още ключови мерки за в бъдеще, целящи премахването на оставащите трудности, които пречат на гражданите да се възползват пълноценно от своите права като граждани на ЕС.

През цялата 2013 г. заместник-председателят Рединг и другите комисари на ЕС, заедно с националните и местните политици, ще провеждат дебати с гражданите в цяла Европа, за да ги изслушват и да отговарят на техните въпроси. Заместник-председателят Рединг вече проведе дискусии в Кадис (Испания), Грац (Австрия), Дъблин (Ирландия) и Берлин (Германия), а комисарят Андор — в Неапол (Италия). През 2013 г. в цяла Европа ще се проведат многобройни прояви на общинско равнище, при които европейски и местни политически лидери ще участват в дебати с граждани от всички обществени среди в целия ЕС и ще обсъждат последиците от икономическата криза, правата на гражданите на ЕС и бъдещето на Европа. Дебатите могат да бъдат проследени на следния адрес: http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm.

За да подготви почвата за Европейската година на гражданите, от 9 май до 9 септември 2012 г. Комисията проведе широка обществена консултация и запита гражданите за проблемите, с които се сблъскват при упражняването на правата си на граждани на ЕС (вж. IP/12/461). Участниците в консултацията изтъкнаха, че са силно привързани към тези права — по-специално към правото на свободно движение и към политическите права. Те искат истинско европейско пространство, в което да могат да живеят, да работят, да се придвижват, да учат и да пазаруват, без да се сблъскват с бюрокрация и дискриминация. Но те също така посочиха, че все още има какво да се направи. Те подчертаха различни проблеми, особено при спазването на правата им на граждани на ЕС на местно равнище — въпроси, които Комисията ще разгледа в следващия доклад за гражданството на ЕС, планиран за 2013 г. Вж. резултатите на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf

За повече информация

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Европейска комисия — гражданство на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_bg.htm

Евробарометър — гражданство на ЕС:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365

Европейска година на гражданите:

http://europa.eu/citizens-2013/bg/home

Дебати с гражданите относно бъдещето на Европа:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_bg.htm

За контакти:

Мина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Все по-голяма част от гражданите (81 %) знаят, че са ,,граждани на ЕС“

Тенденция през годините:

2. … но едва 36 % от гражданите познават правата, произтичащи от гражданството на ЕС:

3. Правото на подаване на жалби до институциите на ЕС и правото на свободно движение са най-добре познатите права, свързани с гражданството на ЕС

4. По-голямата част от гражданите на ЕС отчитат икономическите ползи от свободното движение на територията на Европейския съюз


Side Bar