Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. decembra 2013

Nešťastie pri ostrove Lampedusa: Konkrétne opatrenia prijaté po tejto tragédii majú zabrániť stratám na životoch v Stredozemnom mori a pomôcť lepšie riadiť migračné a azylové toky

Tragédia pri ostrove Lampedusa, ktorá bola jednou z mnohých tragédií v uplynulých rokoch v Európe, si vyžiadala potrebu bezprecedentnej reakcie lídrov a občanov EÚ. Komisia dnes navrhla spôsoby, ako zvýšiť solidaritu a vzájomnú podporu s cieľom predchádzať úmrtiam migrantov v Stredozemnom mori.

Navrhované opatrenia sú výsledkom práce osobitnej skupiny pre oblasť Stredozemia pod vedením Komisie a ich cieľom je posilniť politiky a nástroje EÚ v krátkodobom a strednodobom horizonte.

„Pred dvoma mesiacmi tragédia pri ostrove Lampedusa vyvolala veľmi silnú emocionálnu reakciu v celej Európe a ozývali sa spoločné hlasy vyzývajúce k tomu, aby boli prijaté opatrenia s cieľom predchádzať takýmto nešťastiam v budúcnosti. Domnievam sa, že tieto hlasy neoslabli. Opatrenia a návrhy, ktoré dnes predkladáme, predstavujú skutočne európsku reakciu, ktorá môže mať zásadný význam. Vyzývam členské štáty, aby naplno využili túto jedinečnú príležitosť a ukázali, že EÚ je vybudovaná na zásade solidarity a konkrétnej podpory. Nastal ten správny čas, aby sme konali,“ vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Osobitná skupina identifikovala konkrétne opatrenia v piatich hlavných oblastiach:

  • Hraničný dozor, ktorý má pomôcť zachrániť životy

Európa musí byť schopná poskytnúť pomoc tým, ktorí sú v núdzi, a to tak, že posilní svoje operácie kontroly hraníc a svoju schopnosť detekcie lodí v Stredozemnom mori.

Novú koncepciu na dosiahnutie tohto cieľa predložila osobitnej skupine agentúra Frontex. Táto koncepcia je zameraná na posilnenie vzdušného a námorného dozoru a záchrannej kapacity, vďaka čomu možno zachrániť životy migrantov v núdzovej situácii na mori v rámci troch operácií, ktoré koordinuje Frontex a ktoré prebiehajú v Grécku a Taliansku.

Úsilie v oblasti vnútroštátneho hraničného dozoru sa bude v plnej miere koordinovať s operáciami, ktoré vykonáva Frontex a ktoré tvoria súčasť už existujúcej Európskej siete hliadok. Podľa odhadov agentúry Frontex by si zavedenie dodatočných prostriedkov vyžiadalo približne 14 miliónov EUR v roku 2014.

Súčasťou tohto úsilia je Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR), ktorý začal fungovať len nedávno (IP/13/1182 a MEMO/13/1070). Poskytnutím lepšieho prehľadu diania na mori tento systém posilní výmenu informácií a spoluprácu v rámci orgánov členských štátov a medzi nimi, ako aj s agentúrou Frontex. Medzi novovzniknutými národnými koordinačnými centrami a agentúrou Frontex sa bude uskutočňovať okamžitá výmena informácií o incidentoch a hliadkach.

Kapitáni lodí a obchodné plavidlá by sa mali raz a navždy ubezpečiť, že ich pomoc migrantom v núdzi nepovedie k žiadnym sankciám a že budú k dispozícii rýchle a bezpečné miesta vylodenia. Musí byť jasné, že ak konajú v dobrej viere, nebudú za poskytnutie takejto pomoci čeliť žiadnym negatívnym právnym dôsledkom.

2. Pomoc a solidarita

Hoci zodpovednosť za zavedenie efektívne fungujúcich systémov azylu, migrácie a integrácie nesú členské štáty, tie z nich, ktoré čelia vysokým migračným tlakom, potrebujú osobitnú podporu. K dispozícii by mali byť nové nástroje.

Pokiaľ ide o finančnú pomoc, Komisia celkovo vyčlenila finančné prostriedky (vrátane núdzového financovania) až do výšky 50 miliónov EUR. Pre Taliansko bolo vyčlenených 30 miliónov EUR, okrem iného aj na operácie hraničného dozoru v rámci mandátu agentúry Frontex. Pre ostatné členské štáty bolo vyhradených 20 miliónov EUR s cieľom zlepšiť vzájomné kapacity prijímania, spracovania, kontroly a registrácie.

Boli vyvinuté nové kľúčové nástroje, ako napríklad „spracovanie žiadosti o azyl s podporou“, pri ktorom budú úradníci z členských štátov vyslaní do jednej z krajín „v prvej línii“, aby pomáhali efektívne a účinne spracúvať žiadosti o azyl. V centre tohto úsilia bude Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri nasmerovaní solidarity členských štátov do krajín, ktoré čelia značnému tlaku.

3. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu a organizovanej trestnej činnosti

V praxi sa musí posilniť spolupráca a výmena informácií, a to aj s tretími krajinami.

Iniciatívy zahŕňajú: – posilnenie úlohy a zdrojov Europolu na účely koordinácie činnosti iných agentúr EÚ, ktoré pracujú v oblasti boja proti prevádzačstvu a organizovanej trestnej činnosti, – preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prevádzačstva (tzv. balík opatrení proti sprostredkovateľom), a to tak, že sa účinný boj proti prevádzačstvu zosúladí s potrebou predchádzať kriminalizácii poskytovania humanitárnej pomoci, – ďalšiu podporu programov zameraných na budovanie kapacít (okrem iného aj prostredníctvom odbornej prípravy pre orgány presadzovania práva a súdne orgány), ktorých cieľom je riešiť problém prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi v severnej Afrike, hlavných krajinách pôvodu a prvých krajinách azylu.

Odhady Europolu naznačujú, že na posilnenie opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti a prevádzačstvu budú potrebné dodatočné zdroje až do výšky 400 000 EUR ročne.

4. Regionálna ochrana, presídlenie a legálne spôsoby, ako sa dostať do Európy

Presídlenie je oblasťou, v ktorej by členské štáty mohli urobiť viac v snahe zabezpečiť, aby sa tí, ktorí potrebujú ochranu, dostali do EÚ bezpečne. V roku 2012 dvanásť členských štátov (Česká republika, Dánsko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Holandsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) presídlilo do Únie 4 930 osôb. Spojené štáty americké v tom istom roku presídlili vyše 50 000 osôb.

Ak by sa do presídľovania zapojili všetky členské štáty a uvoľnili by primeraný počet miest, EÚ by z utečeneckých táborov mohla presídliť oveľa viac ľudí. Na podporu ďalšieho úsilia a záväzkov v tejto oblasti a na posilnenie presídľovania bude zo strany EÚ na roky 2014 až 2020 k dispozícii budúce financovanie. Európska komisia má v pláne vyčleniť jednorazovú sumu vo výške 6 000 EUR na presídleného utečenca.

Komisia je pripravená preskúmať možnosť chráneného vstupu do EÚ, ktorá by štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ mohla umožniť prístup ku konaniu o azyle zvonka EÚ bez toho, aby sa museli vydať na zložitú cestu s cieľom dostať sa do Európy. Táto možnosť sa bližšie objasní v nasledujúcich mesiacoch, a to najmä v rámci diskusie o budúcnosti politiky v oblasti vnútorných záležitostí.

V záujme posilnenia kapacít na ochranu v regiónoch, z ktorých pochádzajú mnohí utečenci, by sa mali posilniť a rozšíriť existujúce regionálne programy ochrany. K silnejšiemu regionálnemu programu ochrany pre severnú Afriku (Líbyu, Tunisko a Egypt) sa bude musieť pripojiť najmä nový regionálny program ochrany a rozvoja pre Sýriu. Nové regionálne programy ochrany by mali v budúcnosti zahŕňať ďalšie kľúčové krajiny oblasti Sahelu.

EÚ a členské štáty by sa mali usilovať otvoriť nové legálne kanály, ktorými sa dá dostať do Európy: Napríklad by sa mala úplne implementovať smernica o sezónnych pracovníkoch (MEMO/13/941). Komisia dúfa, že spoluzákonodarcovia čoskoro schvália jej návrh smernice, vďaka ktorému sa pre študentov, výskumných pracovníkov a iné skupiny osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajín mimo EÚ, uľahčí vstup do EÚ a zvýši jej príťažlivosť ako miesta dočasného pobytu (IP/13/275 a MEMO/13/281).

5. Opatrenia v spolupráci s tretími krajinami

Európska komisia práve uzavrela rokovania s Tuniskom a Azerbajdžanom o dohodách o partnerstve v oblasti mobility. Tieto dohody čoskoro oficiálne pribudnú k piatim už platným dohodám s Kapverdami, Moldavskom, Gruzínskom, ArménskomMarokom. Partnerstvá v oblasti mobility umožňujú identifikovať ďalšie kanály pre legálnu migráciu a pomáhať rozvíjať schopnosť týchto krajín ponúkať ochranu v danom regióne a rešpektovať ľudské práva na ich území. Zároveň umožňujú zintenzívniť spoluprácu v boji proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi, ktorí vykorisťujú migrantov.

Diplomatické opatrenia sa zamerajú na dosahovanie ďalších výsledkov v našom dialógu s tretími krajinami v oblasti mobility. Napríklad by sa mal začať nový dialóg o migrácii, mobilite a bezpečnosti s ďalšími krajinami južného Stredozemia, konkrétne s Egyptom, Líbyou, Alžírskom a Libanonom.

Cieľom iných diplomatických a politických iniciatív by malo byť zabezpečiť spoluprácu krajín tranzitu a pôvodu, aby sa zničili siete obchodovania s ľuďmi a posilnil boj proti prevádzačstvu, ako aj spoluprácu v oblasti readmisie neregulárnych migrantov.

Informačné kampane by mohli pomôcť zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s neregulárnymi migračnými kanálmi a o hrozbách, ktoré predstavujú prevádzači a obchodníci s ľuďmi, ako aj o kanáloch dostupných na účely legálnej migrácie.

Práca osobitnej skupiny

Na októbrovom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci sa členské štáty dohodli, že zriadia osobitnú skupinu pod vedením Komisie (GR pre vnútorné záležitosti). Zriadenie tejto skupiny uvítala na svojom októbrovom zasadnutí Európska rada.

Zasadnutia osobitnej skupiny sa uskutočnili 24. októbra a 20. novembra. Zúčastnili sa na nich všetky členské štáty spolu s agentúrou Frontex a ďalšími agentúrami EÚ (s Európskym podporným úradom pre azyl, Europolom, Agentúrou pre základné práva a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou), ako aj s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.

Osobitná skupina uskutočnila konzultácie aj s inými subjektmi vrátane asociovaných krajín, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky, Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky, Medzinárodnej námornej organizácie, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a Interpolu.

Aké sú ďalšie kroky?

Komisia ministrom pre spravodlivosť a vnútorné veci na ich zasadnutí 5. a 6. decembra predloží správu, o ktorej sa bude ďalej diskutovať na decembrovom zasadnutí Európskej rady, na ktorom by sa mala aj schváliť.

Dlhodobejšie iniciatívy budú takisto súčasťou úvah v kontexte postštokholmského programu, v ktorom sa budú riešiť výzvy a priority politiky v oblasti vnútorných záležitostí v nasledujúcich rokoch.

Užitočné odkazy

Oznámenie o práci osobitnej skupiny pre oblasť Stredozemia

MEMO/13/862: Opatrenia EÚ v oblasti migrácie a azylu

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)


Side Bar