Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2013

Maatregelen na Lampedusa moeten mensenlevens redden en migratie- en asielstromen in goede banen leiden

Na de ramp bij Lampedusa, een van de vele die zich de afgelopen jaren in Europa hebben voorgedaan, is door EU-leiders en burgers sterker dan ooit aangedrongen op maatregelen. Vandaag doet de Commissie voorstellen die moeten leiden tot grotere onderlinge solidariteit en moeten voorkomen dat migranten omkomen in de Middellandse Zee.

De voorgestelde maatregelen vloeien voort uit de werkzaamheden van de task force voor het Middellandse Zeegebied, die onder voorzitterschap van de Commissie de EU-beleidsinstrumenten voor de korte en middellange termijn moet versterken.

"Twee maanden geleden is in heel Europa emotioneel gereageerd op de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa. Overal klonk de roep om maatregelen die dergelijke rampen kunnen voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gevoel van urgentie niet is verdwenen. Vandaag leggen we voorstellen op tafel voor Europese maatregelen die echt iets kunnen veranderen. Ik hoop dat de lidstaten gebruikmaken van deze unieke gelegenheid om te laten zien dat de EU is gebouwd op solidariteit en concrete steun. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken", aldus Cecilia Malmström, EU-Commissaris voor Binnenlandse Zaken.

De maatregelen van de task force bestrijken vijf gebieden:

  • Grensbewaking om levens te redden

Europa moet in staat zijn hulp te bieden waar dat nodig is, door het grenstoezicht op te voeren en meer mogelijkheden te scheppen om schepen op de Middellandse Zee op te sporen.

Frontex heeft de task force een nieuw concept voorgesteld om deze doelstelling te verwezenlijken. Dit concept is erop gericht de bewaking in de lucht en op zee te verscherpen en de reddingscapaciteit te vergroten zodat migranten in nood kunnen worden gered in het kader van de drie door Frontex gecoördineerde operaties in Griekenland en Italië.

De nationale grensbewakingsmaatregelen worden volledig gecoördineerd met de operaties van Frontex, die onderdeel zijn het Europees patrouillenetwerk. Volgens Frontex is voor deze nieuwe strategie ongeveer 14 miljoen euro extra nodig in 2014.

Het pas in gebruik genomen Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR) maakt deel uit van deze maatregelen(IP/13/1182 en MEMO/13/1070). Nu dankzij het systeem een beter beeld ontstaat van wat er op zee gebeurt, zal de informatie-uitwisseling en de samenwerking binnen en tussen de autoriteiten van de lidstaten en met Frontex verbeteren. De nieuw opgerichte nationale coördinatiecentra en Frontex zullen informatie over incidenten en patrouilles ogenblikkelijk delen.

Kapiteins en koopvaardijschepen moet voor eens en altijd duidelijk worden gemaakt dat het helpen van migranten in nood op geen enkele manier wordt bestraft en dat er plaatsen voor snelle en veilige ontscheping zullen komen. Zij moeten weten dat zij, als zij te goeder trouw handelen, geen negatieve juridische gevolgen hoeven te vrezen voor het verlenen van hulp.

2) Bijstand en solidariteit

De lidstaten moeten zorgen dat zij over efficiënte asiel-, migratie- en integratiesystemen beschikken, maar de landen met een hoge migratiedruk hebben bijzondere bijstand nodig. Er moeten nieuwe instrumenten komen.

De Commissie trekt in totaal (inclusief voor noodgevallen) 50 miljoen euro aan financiële steun uit. 30 miljoen euro is voor Italië bestemd, onder andere voor grensbewakingsoperaties in het kader van het mandaat van Frontex. 20 miljoen euro is aan andere lidstaten toegewezen voor de uitbreiding van de capaciteit voor opvang, behandeling, screening en registratie.

Er zijn ook nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de ondersteuning bij de behandeling van asielverzoeken, waarbij ambtenaren van de lidstaten worden gedetacheerd in de landen die onder druk staan, om hulp te bieden bij de verwerking van asielverzoeken. Het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) speelt hierbij een centrale rol: het zal zorgen dat de hulp aan de landen onder druk op de juiste plaats terechtkomt.

3) Bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en georganiseerde criminaliteit

De praktische samenwerking en de uitwisseling van informatie moet worden verbeterd, ook met derde landen.

Daartoe zijn de volgende initiatieven genomen: - een grotere rol voor Europol, dat meer middelen krijgt voor de coördinatie van andere EU-organen die zich bezighouden met de bestrijding van mensensmokkel en georganiseerde criminaliteit; - herziening van de bestaande EU-wetgeving op het gebied van mensensmokkel, zodat mensensmokkel effectief kan worden bestreden zonder dat humanitaire bijstand wordt gecriminaliseerd; - verdere ondersteuning van programma's voor capaciteitsuitbreiding, teneinde mensensmokkel en -handel tegen te gaan in Noord-Afrika, belangrijke landen van herkomst en landen van eerste opvang (onder meer door middel van opleidingen voor rechtshandhavings- en justitieambtenaren).

Europol schat dat voor de intensievere bestrijding van georganiseerde criminaliteit en mensensmokkel ongeveer 400 000 euro extra per jaar nodig is.

4) Regionale bescherming, hervestiging en legale toegangskanalen

De lidstaten zouden meer kunnen doen op het gebied van hervestiging, om ervoor te zorgen dat degenen die bescherming nodig hebben, veilig naar de EU kunnen komen. In 2012 werden door twaalf lidstaten 4 930 personen hervestigd in de EU (Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Litouwen, Nederland, Portugal, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). In datzelfde jaar werden in de VS 50 000 personen hervestigd.

Als alle lidstaten zouden meewerken aan hervestigingsmaatregelen en een evenredig aantal plaatsen zouden aanbieden, zou de EU duizenden mensen meer uit vluchtelingenkampen kunnen hervestigen. Om hervestiging te bevorderen, is in de periode 2014-2020 geld beschikbaar om extra inspanningen en toezeggingen op dit gebied te steunen. De Europese Commissie is voornemens 6 000 euro per hervestigde vluchteling beschikbaar te stellen.

De Commissie is bereid na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor beschermde toegang tot de EU, waarbij niet-EU-burgers een asielprocedure zouden kunnen beginnen van buiten de EU, zonder eerst een gevaarlijke reis richting Europa te moeten ondernemen. Dit zal de komende maanden nader worden uitgewerkt in het kader van de besprekingen over het toekomstige beleid op het gebied van Binnenlandse Zaken.

Om meer beschermingsmogelijkheden te bieden in de regio's waar veel vluchtelingen vandaan komen, moeten bestaande regionale beschermingsprogramma's worden verbeterd en uitgebreid. Er moet een beter regionaal beschermingsprogramma komen voor Noord-Afrika (Libië, Tunesië en Egypte), dat aansluit bij het nieuwe regionale beschermings- en ontwikkelingsprogramma voor Syrië. Er moeten ook regionale beschermingsprogramma's komen voor andere landen in de Sahel-regio.

De EU en de lidstaten moeten proberen nieuwe legale kanalen naar Europa open te stellen; de richtlijn seizoensarbeiders (MEMO/13/941) moet volledig worden toegepast. De Commissie hoopt dat de wetgevers snel overeenstemming bereiken over haar voorstel voor een richtlijn die het voor niet-EU-studenten, -onderzoekers en andere groepen gemakkelijker en aantrekkelijker maakt om tijdelijk naar de EU te komen (IP/13/275 en MEMO/13/281).

5) Maatregelen in samenwerking met derde landen

De Europese Commissie heeft zojuist de onderhandelingen over een mobiliteitspartnerschap met Tunesië en Azerbeidzjan afgerond. Binnenkort kunnen deze overeenkomsten officieel in één adem worden genoemd met de vijf al bestaande overeenkomsten met Kaapverdië, Moldavië, Georgië, Armenië en Marokko. Met de mobiliteitspartnerschappen kunnen meer kanalen voor legale migratie worden aangeboord en kunnen de betrokken landen meer mogelijkheden ontwikkelen om bescherming te bieden in de regio en de mensenrechten na te leven in eigen land. Tegelijkertijd kan dankzij deze partnerschappen beter worden samengewerkt bij het aanpakken van mensensmokkelaars en -handelaars.

In onze diplomatieke contacten zullen wij verder werken aan onze mobiliteitsdialoog met derde landen. Zo moeten dialogen over migratie, mobiliteit en veiligheid worden aangegaan met andere landen uit het zuidelijke Middellandse Zeegebied, met name met Egypte, Libië, Algerije en Libanon.

Andere diplomatieke en politieke initiatieven moeten gericht zijn op samenwerking met landen van herkomst en doorreis, teneinde netwerken van mensenhandelaars op te rollen, mensensmokkel tegen te gaan en de overname van illegale migranten te regelen.

Via voorlichtingscampagnes kunnen de risico's van illegale migratie worden belicht en kunnen mensen erop worden gewezen hoe gevaarlijk mensensmokkelaars en -handelaars zijn. Daarnaast kan informatie worden gegeven over legale migratiekanalen.

Het werk van de task force

Tijdens de JBZ-Raad van oktober hebben de lidstaten afgesproken een task force op te richten die wordt geleid door de Commissie (DG Binnenlandse Zaken). De Europese Raad van oktober toonde zicht verheugd over de oprichting van de task force.

De task force heeft op 24 oktober en 20 november vergaderd. Alle lidstaten hebben deelgenomen aan deze vergaderingen, samen met Frontex en andere EU-organen (het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, Europol, het Bureau voor de grondrechten, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid) en de Europese dienst voor extern optreden.

De task force heeft ook overleg gepleegd met andere instanties, zoals de geassocieerde landen, de UNHCR, de IOM, het ICMPD, de Internationale Maritieme Organisatie, het UNODC en Interpol.

En nu?

De Commissie brengt op 5-6 december verslag uit aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, waarna de Europese Raad van december zich erover kan uitspreken.

Initiatieven op langere termijn worden ook besproken in het kader van het post-Stockholmprogramma, waarin de opgaven en prioriteiten op het gebied van Binnenlandse Zaken voor de komende jaren centraal staan.

Nuttige links

Mededeling over de werkzaaheden van de task force voor het Middellandse Zeegebied

MEMO/13/862: EU-maatregelen op het gebied van migratie en asiel

website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar