Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. decembrī

Turpmākā rīcība pēc Lampedūzas traģēdijas: konkrēti pasākumi, lai novērstu, ka Vidusjūrā cilvēki atkal zaudē dzīvību, un lai labāk risinātu jautājumu saistībā ar migrācijas un patvēruma plūsmām

Traģēdija Lampedūzā, kas ir viena no daudzajām traģēdijām Eiropā pēdējos gados, ir pamudinājusi ES vadītājus un pilsoņus vairāk kā nekad iepriekš pieprasīt rīcību. Šodien Komisija ierosina dažādus veidus, kā stiprināt solidaritāti un savstarpējo atbalstu, lai novērstu migrantu nāves gadījumus Vidusjūrā.

Ierosinātie pasākumi ir Komisijas vadītās darba grupas Vidusjūrai veiktā darba rezultāts, lai stiprinātu ES politiku un instrumentus īstermiņā vai vidējā termiņā.

"Pirms diviem mēnešiem notikusī traģēdija Lampedūzā izraisīja ļoti plašu un emocionālu reakciju visā Eiropā — skaļi tika pausts vienots aicinājums veikt pasākumus, lai izvairītos no šādām katastrofām nākotnē. Esmu pārliecināta, ka stimuls joprojām pastāv. Šodien mēs ierosinām pasākumus un priekšlikumus patiesai Eiropas mēroga reakcijai, kas ir spējīga panākt pārmaiņas. Es aicinu dalībvalstis pilnībā izmantot šo unikālo iespēju parādīt, ka ES pamatā ir solidaritāte un konkrēts atbalsts. Ir pienācis laiks rīkoties," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Darba grupa ir definējusi konkrētus pasākumus piecās galvenajās jomās

1) Robežu uzraudzība, lai palīdzētu glābt cilvēku dzīvību

Eiropai jābūt spējīgai sniegt palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, pastiprinot savus kontroles pasākumus uz robežām, un jāuzlabo savas spējas pamanīt laivas Vidusjūrā.

Frontex iesniedza darba grupai jaunu koncepciju šā mērķa sasniegšanai. Tās mērķis ir trīs Frontex koordinēto operāciju Grieķijā un Itālijā ietvaros stiprināt novērošanu no gaisa un jūras uzraudzību, kā arī glābšanas spējas, tādējādi glābjot jūrā briesmās nonākušo migrantu dzīvību.

Valstu robežuzraudzības pasākumi tiks pilnībā saskaņoti ar Frontex veiktajām operācijām, kas ir daļa no jau esošā Eiropas patruļu tīklu. Saskaņā ar Frontex aplēsēm runa ir par aptuveni 14 miljoniem eiro, kas būs nepieciešami šim nolūkam 2014. gadā.

Nesen darbību uzsākusī Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR) ir daļa no šiem centieniem (IP/13/1182 un MEMO/13/1070). Sniedzot labāku priekšstatu par to, kas notiek jūrā, tā veicinās informācijas apmaiņu un iestāžu sadarbību gan valsts mērogā, gan starp dalībvalstīm, kā arī ar Frontex. Jaunizveidotie valstu koordinācijas centri un Frontex nekavējoši apmainīsies ar informāciju par incidentiem un patruļām.

Kuģu kapteiņus un tirdzniecības kuģus reizi pa visām reizēm būtu jāpārliecina, ka palīdzības sniegšana briesmās nonākušiem migrantiem neradīs nekāda veida sankcijas un ka būs pieejamas ātras un drošas izkāpšanas vietas. Ir skaidri jānorāda, ka, rīkojoties godprātīgi, viņiem nerastos nekādas negatīvas juridiskās sekas par šādas palīdzības sniegšanu.

2) Palīdzība un solidaritāte

Lai gan pašu dalībvalstu pienākums ir ieviest efektīvas patvēruma, migrācijas un integrācijas sistēmas, valstīm, kas ir pakļautas lielam migrācijas spiedienam, ir nepieciešams īpašs atbalsts. Šajā nolūkā būtu jābūt pieejamiem jauniem instrumentiem.

Attiecībā uz finansiālo atbalstu Komisija kopumā ir paredzējusi finansējumu (tostarp ārkārtas finansējumu) līdz 50 miljonu eiro apmērā. Itālijas atbalstam ir paredzēti 30 miljoni eiro, tostarp robežuzraudzības operācijām Frontex pilnvaru ietvaros. Citām dalībvalstīm ir piešķirti 20 miljoni eiro, tostarp lai uzlabotu uzņemšanas spēju, apstrādes, pārbaudes un reģistrēšanas spējas.

Ir izstrādāti būtiski jauni instrumenti, piemēram, "atbalsts patvēruma pieteikumu apstrādē", kas ietver to, ka dalībvalstu amatpersonas tiek nosūtītas uz valstīm, kuras visvairāk saskaras ar migrantu pieplūdumu, lai efektīvā un iedarbīgā veidā palīdzētu apstrādāt patvēruma pieteikumus. Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) būs šī darba centrā, un tam būs svarīga loma, lai dalībvalstu solidaritāti novirzītu valstīm, kas saskaras ar būtisku migrantu pieplūdumu.

3) Cīņa pret cilvēku tirdzniecību, kontrabandu un organizēto noziedzību

Jāstiprina praktiskā sadarbība un informācijas apmaiņa, tostarp ar trešām valstīm.

Starp iniciatīvām šajā jomā minamas šādas: — piešķirt Eiropolam lielāku lomu un resursus, lai koordinētu citu ES aģentūru darbu, kuras darbojas cilvēku kontrabandas un organizētās noziedzības apkarošanas jomā; — pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus par cilvēku kontrabandu, tā dēvēto „nelikumīgās migrācijas sekmētāju paketi”, efektīvu cīņu pret kontrabandu saskaņojot ar nepieciešamību novērst kriminālatbildību par humāno palīdzību; — arī turpmāk atbalstīt spēju veidošanas programmas, lai novērstu cilvēku kontrabandu un tirdzniecību Ziemeļāfrikā, galvenajās izcelsmes valstīs un pirmā patvēruma valstīs (tostarp apmācot tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu darbiniekus).

Saskaņā ar Eiropola aplēsēm būs nepieciešami papildu resursi līdz 400 000 eiro gadā, lai pastiprinātu pasākumus cīņā pret organizēto noziedzību un cilvēku kontrabandu,.

4) Reģionālā aizsardzība, mītnes vietas maiņa un likumīgās iespējas ieceļot Eiropā

Mītnes vietas maiņa ir joma, kurā dalībvalstis varētu darīt vairāk, lai nodrošinātu, ka tie, kam vajadzīga aizsardzība, drošā veidā sasniedz ES. 2012. gadā uz ES tika pārvietotas 4930 personas, un to īstenoja divpadsmit dalībvalstis (Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Īrija, Spānija, Francija, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste). Uz ASV šajā gadā tika pārvietotas vairāk nekā 50 000 personas.

Ja visas dalībvalstis iesaistītos mītnes vietas maiņas pasākumos un darītu pieejamu samērīgu skaitu vietu, uz ES no bēgļu nometnēm varētu pārvietot tūkstošiem cilvēku. Lai sekmētu mītnes vietas maiņu, ES finansējums 2014.-2020. gadam būs pieejams papildu pasākumu un saistību šajā jomā atbalstam. Eiropas Komisija plāno darīt pieejamu vienreizēju maksājumu līdz pat 6000 eiro apmērā par katru pārvietotu bēgli.

Komisija ir gatava izskatīt, kādas iespējas pastāv aizsargātai ieceļošanai ES, lai patvēruma pieprasīšanas procedūra trešo valstu valstspiederīgajiem būtu pieejama arī valstīs ārpus ES un tiem nebūtu jādodas sarežģītā ceļojumā uz Eiropu. Turpmākajos mēnešos tas tiks precizēts, jo īpaši saistībā ar apspriedēm par iekšlietu politikas nākotni.

Lai uzlabotu aizsardzības spējas reģionos, no kuriem nāk daudzu bēgļu, esošās reģionālās aizsardzības programmas būtu jāstiprina un jāpaplašina. Jo īpaši spēcīgākai reģionālās aizsardzības programmai Ziemeļāfrikai (Lībija, Tunisija un Ēģipte) būs jāpievieno jaunā reģionālās aizsardzības un attīstības programma Sīrijai. Jaunajām reģionālās aizsardzības programmām nākotnē būtu jāaptver citas būtiskas valstis Sāhelas reģionā.

ES un dalībvalstīm būtu jācenšas izveidot jaunus likumīgos kanālus, lai varētu ieceļot Eiropā: Direktīva par sezonas darbaspēku (MEMO/13/941) būtu pilnībā jāīsteno, un Komisija cer, ka abas likumdevējas iestādes drīz vienosies par priekšlikumu direktīvai, ar ko trešo valstu studentiem, pētniekiem un citām grupām ieceļošana un uzturēšanās ES pagaidu kārtā tiks atvieglota un padarīta saistošāka (IP/13/275 un MEMO/13/281).

5) Pasākumi sadarbībā ar trešām valstīm

Eiropas Komisija tikko ir noslēgusi sarunas par mobilitātes partnerības nolīgumiem ar Tunisiju un Azerbaidžānu. Šie nolīgumi drīz oficiāli papildinās piecus jau esošos nolīgumus ar Kaboverdi, Moldovu, Gruziju, Armēniju un Maroku. Pateicoties mobilitātes partnerībām, var identificēt vairākus likumīgās migrācijas kanālus un palīdzēt minētajām valstīm attīstīt to spējas piedāvāt aizsardzību reģionā un ievērot cilvēktiesības to teritorijā. Tajā pašā laikā mobilitātes partnerības ļauj pastiprināt sadarbību cīņā pret kontrabandistiem un tirgoņiem, kuri ekspluatē imigrantus.

Diplomātisko pasākumu mērķis būs gūt turpmākus rezultātus mūsu mobilitātes dialogā ar trešām valstīm. Piemēram, jauni dialogi par migrāciju, mobilitāti un drošību būtu jāsāk ar vēl citām Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, proti, Ēģipti, Lībiju, Alžīriju un Libānu.

Citu diplomātisko un politisko iniciatīvu mērķim būtu jābūt sadarbības nodrošināšanai ar tranzīta un izcelsmes valstīm, lai likvidētu cilvēku tirdzniecības tīklus, apkarotu kontrabandu un nodrošinātu nelikumīgo migrantu atpakaļuzņemšanu.

Informācijas kampaņas varētu palīdzēt palielināt informētību par riskiem, kas saistīti ar nelikumīgās migrācijas kanāliem, un draudiem, ko rada kontrabandisti un cilvēku tirgotāji, kā arī informēt par likumīgās migrācijas iespējām.

Darba grupas darbs

TI Padomē oktobrī dalībvalstis vienojās izveidot darba grupu Komisijas (Iekšlietu ĢD) vadībā. Tās izveide tika atzinīgi novērtēta oktobra Eiropadomes sanāksmē.

Darba grupa tikās 24. oktobrī un 20. novembrī. Šajās sanāksmēs piedalījās visas dalībvalstis kopā ar Frontex un citām ES aģentūrām (Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, Eiropols, Pamattiesību aģentūra, Eiropas Jūras drošības aģentūra), kā arī ar Eiropas Ārējās darbības dienests.

Darba grupa apspriedās arī ar citām struktūrām, tostarp asociētajām valstīm, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju, Starptautisko Migrācijas organizāciju, Starptautisko Migrācijas politikas attīstības centru, Migrācijas politikas centru, Starptautisko Jūrniecības organizāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju un Interpolu.

Turpmākie pasākumi

Komisija TI Padomē 5.-6. decembrī iesniegs ziņojumu turpmākai apspriešanai un apstiprināšanai Eiropadomes decembra sanāksmē.

Tāpat arī saistībā ar posmu pēc Stokholmas programmas tiks apspriestas ilgtermiņa iniciatīvas, kurā tiks izskatītas iekšlietu politikas problēmas un prioritātes turpmākajos gados.

Noderīgas saites

Communication par darba grupas Vidusjūrai darbu

MEMO/13/862: ES pasākumi migrācijas un patvēruma jomā

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar