Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. joulukuuta 2013

Käytännön toimia kuolemantapausten estämiseksi Välimerellä ja siirtolaisvirtojen hallitsemiseksi paremmin

Komissio ehdottaa tänään keinoja solidaarisuuden ja keskinäisen tuen lisäämiseksi, jotta Välimerellä voitaisiin välttyä uusilta ihmishenkien menetyksiltä. Ehdotetut toimet ovat komission johtaman Välimeren erityistyöryhmän työn tulosta. Niiden tarkoituksena on tukea EU:n politiikkoja ja välineitä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin mukaan Lampedusan tragedia kaksi kuukautta sitten nostatti laajan protestiaallon ympäri Eurooppaa. Järkyttyneet kansalaiset vaativat toimia, jotta vastaavilta katastrofeilta vältyttäisiin jatkossa. "Uskon, että protestihenki on edelleen vahva. Olemme tänään esitelleet toimenpiteitä ja ehdotuksia sellaisen aidosti eurooppalaisen lähestymistavan luomiseksi, jolla asioihin voidaan oikeasti vaikuttaa. Kehotan kaikkia jäsenvaltioita tarttumaan tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen osoittaa, että EU perustuu solidaarisuuteen ja antaa konkreettista tukea – aikaa ei ole hukattavissa", Malmström toteaa.

Erityistyöryhmä on määritellyt käytännön toimia viidellä keskeisellä alalla:

  1. Rajavalvonnan avulla säästetään ihmishenkiä

Euroopan unionin pitää pystyä antamaan apua sitä tarvitseville tehostamalla rajavalvontaa ja valmiuksiaan havaita Välimerellä liikkuvat alukset.

Frontex on esittänyt erityistyöryhmälle uuden lähestymistavan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tarkoituksena on vahvistaa ilma- ja merivalvontaa ja pelastusvalmiuksia kolmessa Frontexin koordinoimassa operaatiossa Kreikassa ja Italiassa, jotta voidaan pelastaa merihätään joutuneita siirtolaisia.

Kansalliset rajavalvontatoimet sovitetaan kaikilta osin yhteen Frontexin operaatioiden kanssa, jotka ovat osa Euroopan merivartioverkostoa. Frontexin arvioiden mukaan lisärahoitusta tarvitaan noin 14 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Uusi Euroopan rajavalvontajärjestelmä (Eurosur) on osa näitä pyrkimyksiä (IP/13/1182 ja MEMO/13/1070). Järjestelmä auttaa luomaan paremman kuvan tilanteesta merellä ja tehostaa näin tiedonvaihtoa ja yhteistyötä niin jäsenvaltioiden viranomaisten keskuudessa kuin niiden välillä ja Frontexin kanssa. Kansalliset koordinaatiokeskukset ja Frontex jakavat välittömästi tietoa onnettomuuksista ja partioinneista.

Alusten päälliköille ja kauppa-aluksille olisi tehtävä kertakaikkisen selväksi, että hädässä olevien siirtolaisten auttamisesta ei aiheudu minkäänlaisia seuraamuksia ja että aluksesta poistumista varten on tarjolla nopeita ja turvallisia paikkoja. Vilpittömässä mielessä annetusta avusta ei siis aiheudu oikeudellisia seuraamuksia.

  1. Avunanto ja yhteisvastuu

Jäsenvaltioiden vastuulla on huolehtia siitä, että niillä on tehokkaat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisjärjestelmät. Kovasta maahanmuuttopaineesta kärsiville jäsenvaltioille on kuitenkin annettava erityistukea. Siihen tarvitaan uusia välineitä.

Komissio varaa rahoitustukea varten kaiken kaikkiaan 50 miljoonaa euroa (hätäapu mukaan lukien). Italian tukemiseksi on jo varattu 30 miljoonaa euroa, josta katetaan myös Frontexin johdolla toteutettavat rajavalvontaoperaatiot. Muita jäsenvaltioita varten varatut 20 miljoonaa euroa on tarkoitettu vastaanotto-, käsittely-, tarkastus- ja rekisteröintivalmiuksien parantamiseen.

Käytössä on uusia välineitä, esimerkiksi turvapaikkahakemuksen nk. tuettu käsittely. Siinä toiset jäsenvaltiot lähettävät virkailijoitaan hakijatulvasta kärsivään jäsenvaltioon auttamaan kollegojaan hakemusten tehokkaassa ja tuloksellisessa käsittelyssä. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) koordinoi tätä toimintaa samoin kuin muiden jäsenvaltioiden solidaarisuuden osoituksia.

  1. Ihmiskaupan, ihmisten salakuljetuksen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

Käytännön yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on lisättävä, myös kolmansien maiden kanssa.

Uusia aloitteita ovat muun muassa seuraavat: Europolin roolin ja resurssien kasvattaminen sellaisten EU:n virastojen toiminnan koordinoinnissa, jotka vaikuttavat ihmisten salakuljetuksen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan aloilla; ihmisten salakuljetusta koskevan EU:n lainsäädännön tarkistaminen niin, että salakuljetuksen tehokas torjunta ja tarve olla kriminalisoimatta humanitaarista avunantoa sovitetaan yhteen; sellaisten valmiustenkehittämisohjelmien tukeminen, joilla pyritään puuttumaan ihmisten salakuljetukseen ja kauppaan Pohjois-Afrikassa sekä pääasiallisissa lähtömaissa ja ensimmäisissä turvapaikkamaissa (myös lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kouluttaminen).

Europolin arvioiden mukaan järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmisten salakuljetuksen torjunnan tehostaminen edellyttää vuosittain 400 000 euron lisärahoitusta.

  1. Alueellinen suojelu, uudelleensijoittaminen ja lailliset tavat saapua Eurooppaan

Uudelleensijoittamisen alalla jäsenvaltiot voisivat tehdä enemmän sen varmistamiseksi, että suojelua tarvitsevat pääsevät turvallisesti EU:hun. Vuonna 2012 unioniin uudelleensijoitettiin 4 930 henkilöä (Tšekkiin, Tanskaan, Saksaan, Irlantiin, Espanjaan, Ranskaan, Liettuaan, Alankomaihin, Portugaliin, Suomeen, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan). Yhdysvaltoihin uudelleensijoitettiin samana vuonna yli 50 000 henkilöä.

Jos kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat uudelleensijoittamiseen ja tarjoutuisivat vastaanottamaan tietyn määrän ihmisiä, EU voisi vastaanottaa pakolaisleireiltä tuhansia ihmisiä nykyistä enemmän. EU pyrkii tekemään uudelleensijoittamisesta houkuttelevampaa tarjoamalla vuosina 2014–2020 rahoitusta alan uusien toimien ja sitoumusten tueksi. Komissio aikoo tarjota 6 000 euroa jokaista uudelleensijoitettua pakolaista kohden.

Komissio on valmis kartoittamaan mahdollisuuksia suojattuun maahantuloon EU:ssa. Se mahdollistaisi muiden kuin EU:n kansalaisten pääsyn turvapaikkamenettelyyn EU:n ulkopuolelta eli ilman vaarallista matkantekoa. Tätä on tarkoitus tarkentaa lähikuukausina, erityisesti sisäpolitiikan tulevasta suunnasta käytävissä keskusteluissa.

Alueellisia suojeluohjelmia pitäisi tehostaa ja laajentaa suojeluvalmiuksien parantamiseksi alueilla, joilta monet pakolaiset ovat peräisin. Tämä koskee erityisesti Libyan, Tunisian ja Egyptin kattavaa Pohjois-Afrikan alueellista suojeluohjelmaa, jota on täydennettävä Syyrian alueellisella suojelu- ja kehitysohjelmalla. Uusien alueellisten suojeluohjelmien olisi katettava Sahelin alueen muut keskeiset maat.

EU:n ja jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä avaamaan uusia laillisia saapumiskanavia Eurooppaan. Esimerkiksi kausityöntekijöitä koskeva direktiivi (MEMO/13/941) pitäisi panna täysimääräisesti täytäntöön, ja komissio toivoo, että lainsäädäntövallan käyttäjät pääsevät pian sopuun sen ehdotuksesta direktiiviksi, jolla helpotetaan EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja muiden ryhmien pääsyä EU:hun ja tilapäistä oleskelua siellä ja tehdään siitä houkuttelevampaa (IP/13/275 ja MEMO/13/281).

  1. Yhteistyötoimet kolmansien maiden kanssa

Euroopan komissio on juuri saanut päätökseen neuvottelut liikkuvuuskumppanuussopimuksista Tunisian ja Azerbaidžanin kanssa. Vastaavat sopimukset on jo tehty Kap Verden, Moldovan, Georgian, Armenian ja Marokon kanssa. Liikkuvuuskumppanuuksien avulla voidaan määritellä uusia laillisen maahanmuuton kanavia ja auttaa asianomaisia maita kehittämään valmiuksiaan tarjota suojelua ja varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen alueellaan. Samalla ne mahdollistavat siirtolaisia hyväksi käyttävien salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden vastaisen yhteistyön lisäämisen.

Diplomaattisia toimia on tarkoitus kohdentaa niin, että vuoropuhelussa, jota käydään liikkuvuudesta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, saataisiin lisää tuloksia. Maahanmuutosta, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta käytävä vuoropuhelu pitäisi aloittaa myös muiden Välimeren eteläpuolisten maiden (Egypti, Libya, Algeria ja Libanon) kanssa.

Muilla diplomaattisilla ja poliittisilla aloitteilla pitäisi pyrkiä varmistamaan yhteistyö lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa sekä laittomien maahanmuuttajien takaisinotto. Yhteistyön tavoitteena on hajottaa ihmiskauppaverkostot ja torjua salakuljetusta.

Tiedotuskampanjoilla voitaisiin lisätä tietoisuutta laittomiin maahanmuuttokanaviin, salakuljettajiin ja ihmiskauppiaisiin liittyvistä vaaroista sekä laillisista maahanmuuttokanavista.

Erityistyöryhmän työ

Lokakuussa pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot sopivat komission sisäasioiden pääosaston vetämän erityistyöryhmän perustamisesta. Myöskin lokakuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä asian johdosta.

Erityistyöryhmä on kokoontunut 24. lokakuuta ja 20. marraskuuta. Kokouksissa olivat edustettuina kaikki jäsenvaltiot, Frontex ja eräät muut EU:n virastot (Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, Europol, perusoikeusvirasto ja Euroopan meriturvallisuusvirasto) sekä Euroopan ulkosuhdehallinto.

Erityistyöryhmä on kuullut myös muita tahoja, mukaan lukien assosioituneet maat, UNHCR, IOM, ICMPD, Siirtolaisuuspolitiikan keskus, IMO, UNODC ja Interpol.

Seuraavaksi

Komissio raportoi oikeus- ja sisäasioista vastaaville ministereille 5. ja 6. joulukuuta, ja keskustelu jatkuu joulukuussa kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa.

Pidemmän aikavälin aloitteita sisältyy myös Tukholman ohjelman jatkosta käytäviin pohdintoihin, joissa kartoitetaan sisäpolitiikkojen haasteita ja painopisteitä tulevina vuosina.

Linkkejä

Tiedonanto Välimeren erityistyöryhmän toiminnasta

MEMO/13/862: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkatoimet

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar