Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. december 2013

Opfølgning af Lampedusa-tragedien: konkrete tiltag for at undgå tab af menneskeliv i Middelhavet og håndtere migrations- og asylstrømme bedre

Tragedien ved Lampedusa, som blot er én af de mange, Europa har oplevet i de seneste år, har medført, at EU's ledere og borgere nu mere end nogensinde kræver handling. Kommissionen foreslår i dag forskellige måder at øge solidariteten og den gensidige støtte på for at undgå, at flygtninge omkommer i Middelhavet.

De tiltag, der foreslås, er resultatet af arbejdet i den taskforce for Middelhavet, der ledes af Kommissionen, med henblik på at styrke EU’s politikker og værktøjer på kort og mellemlang sigt.

"For to måneder siden udløste tragedien ved Lampedusa en meget bred og følelsesmæssig reaktion i hele Europa — og højlydte krav om handling for at forhindre sådanne katastrofer i fremtiden. Jeg er overbevist om, at denne impuls stadig er der. Vi fremlægger nu foranstaltninger og forslag til en ægte europæisk indsats, der kan gøre en forskel. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuldt brug af denne enestående mulighed for at vise, at EU bygger på solidaritet og konkret støtte. Der skal handles nu", siger Cecilia Malmström, der er EU-kommissær for indre anliggender.

Taskforcen har fundet frem til, at der skal handles konkret på fem hovedområder:

  • Grænseovervågning for at redde flere liv

Europa skal være i stand til at yde bistand til nødsstedte ved at optrappe grænsekontrollen og styrke sin evne til at afsløre både i Middelhavet.

Frontex har forelagt et nyt koncept for at nå dette mål for taskforcen. Det skal forbedre overvågningen fra luften og havet og redningskapaciteten og dermed redde liv blandt flygtninge i havsnød i de tre Frontex-koordinerede operationer, som finder sted i Grækenland og Italien.

De nationale grænseovervågningstiltag skal koordineres fuldstændigt med de operationer, der gennemføres af Frontex, som indgår i det allerede eksisterende europæiske patruljeringsnetværk. Ifølge beregninger fra Frontex vil etableringen af yderligere aktiver komme til at koste omkring 14 millioner euro i 2014.

Det nye europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) indgår i denne indsats (IP/13/1182 og MEMO/13/1070). Det skal give et bedre billede af, hvad der sker på havet, og vil dermed styrke informationsudvekslingen og samarbejdet internt hos medlemsstaternes myndigheder samt indbyrdes og i samarbejdet med Frontex. De nyoprettede nationale koordinationscentre og Frontex skal straks videregive information om hændelser og patruljeringer.

Skibsførere og handelsskibe bør én gang for alle forsikres om, at hvis de hjælper flygtninge i nød, vil dette ikke udløse sanktioner af nogen art, og at de vil kunne få adgang til hurtige og sikre landgangssteder. Det skal stå klart, at det ikke vil få negative juridiske konsekvenser at yde denne hjælp, så længe de handler i god tro.

2) Bistand og solidaritet

Medlemsstaterne har selv ansvaret for at have effektive asyl-, migrations- og integrationssystemer, men de lande, der skal håndtere et stort migrationspres, har behov for særlig støtte. Der bør tilvejebringes nye redskaber.

Kommissionen hensætter finansiel støtte (bl.a. til nødhjælp) på op til i alt 50 millioner euro. Der er afsat 30 millioner euro til støtte for Italien, bl.a. til grænseovervågningsoperationer under Frontex. Der er afsat 20 millioner euro til andre medlemsstater til bl.a. at forbedre modtagelseskapacitet samt behandlings-, screening- og registreringskapaciteten.

Der er udviklet en række vigtige nye redskaber såsom "støtte til behandling" af asylansøgninger, hvor offentligt ansatte fra medlemsstaterne udsendes til ankomstlande for at hjælpe med at behandle asylansøgninger på effektiv vis. Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) vil være i centrum af denne indsats og spille en vigtig rolle i bestræbelserne for at kanalisere medlemsstaternes solidaritet til de lande, som er under betydeligt pres.

3) Bekæmpelse af menneskesmugling og organiseret kriminalitet

Det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen skal styrkes, også med tredjelande.

Initiativer omfatter: - at give Europol en stærkere rolle og flere ressourcer til at koordinere andre EU-agenturer, der arbejder inden for menneskesmugling og bekæmpelse af organiseret kriminalitet - at revidere den eksisterende EU-lovgivning om menneskesmugling, den såkaldte "smuglerpakke", således at behovet for effektiv bekæmpelse af smugling afstemmes med behovet for at undgå kriminalisering af humanitær bistand - at yde yderligere støtte til kapacitetsopbygningsprogrammer for at imødegå menneskesmugling og menneskehandel i Nordafrika, hvor man har de vigtigste hjemlande og første asyllande (bl.a. via uddannelseskurser for retshåndhævelsespersonale og retsvæsen).

Vurderinger fra Europol tyder på, at der for at øge indsatsen mod organiseret kriminalitet og smugling er behov for yderligere ressourcer på op til 400 000 euro om året.

4) Regional beskyttelse, genbosættelse og lovlige muligheder for adgang til Europa

Genbosættelse er et område, hvor medlemsstaterne vil kunne gøre mere for at sikre, at personer med behov for beskyttelse kommer sikkert til EU. I 2012 var der 4 930 personer, som blev genbosat i EU, i 12 medlemsstater (Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Holland, Litauen, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige). USA genbosatte samme år over 50 000 mennesker.

Hvis alle medlemslande engagerede sig i genbosættelse og stillede et proportionelt antal pladser til rådighed, ville EU kunne genbosætte tusindvis af mennesker fra flygtningelejre. For at stimulere til genbosættelse, vil der for perioden 2014-2020 være EU-støtte til rådighed for en øget indsat og et øget engagement på dette område. Europa-Kommissionen vil stille et engangsbeløb på op til 6 000 euro pr. genbosat flygtning til rådighed.

Kommissionen er rede til at undersøge mulighederne for beskyttet adgang til EU, som kan give ikke-EU-borgere adgang til asylproceduren fra lande uden for EU, så de ikke skal kaste sig ud i vanskelige rejser for at nå til Europa. Denne mulighed vil blive uddybet yderligere i de kommende måneder, især i forbindelse med drøftelserne om den fremtidige politik for indre anliggender.

For at øge beskyttelseskapaciteten i de regioner, som mange flygtninge stammer fra, bør de eksisterende regionale beskyttelsesprogrammer styrkes og udbygges. Det er især nødvendigt, at et stærkere regionalt beskyttelsesprogram for Nordafrika (Libyen, Tunesien og Egypten) forstærkes af det nye regionale beskyttelsesprogram for Syrien. Nye regionale beskyttelsesprogrammer bør i fremtiden omfatte andre vigtige lande i Sahel-regionen.

EU og medlemsstaterne bør prøve at etablere nye lovlige adgangskanaler til Europa: Direktivet om sæsonarbejde (MEMO/13/941) bør implementeres fuldt ud. Kommissionen håber, at medlovgiverne snart bliver enige om forslaget til et direktiv, der skal gøre det lettere og mere attraktivt for studerende, forskere og andre persongrupper fra lande uden for EU at komme ind og opholde sig midlertidigt i EU (IP/13/275 og MEMO/13/281).

5) Tiltag i samarbejde med tredjelande

Europa-Kommissionen har netop afsluttet forhandlingerne om mobilitetspartnerskabsaftalerne med Tunesien og Aserbajdsjan. Disse aftaler vil snart officielt blive føjet til de fem allerede eksisterende aftaler med Kap Verde, Moldova, Georgien, Armenien og Marokko. Mobilitetspartnerskaber gør det muligt at udpege flere kanaler for lovlig migration og hjælpe de lande, der udvikler deres kapaciteter, med at sikre større beskyttelse i regionen og overholde menneskerettighederne i deres område. På samme tid vil de gøre det muligt at øge samarbejdet om bekæmpelse af smuglere og menneskehandlere, som udnytter flygtninge.

Diplomatiske tiltag vil fokusere på at opnå yderligere resultater i vores mobilitetsdialoger med tredjelande. F.eks. bør der lanceres nye dialoger om migration, mobilitet og sikkerhed med andre lande ved det sydlige Middelhav, især Egypten, Libyen, Algeriet og Libanon.

Andre diplomatiske og politiske initiativer bør sigte mod at sikre samarbejde med transit- og oprindelseslandene for at afvikle smuglernetværk, bekæmpe smugling og gennemføre tilbagetagelse af ulovlige indvandrere.

Informationskampagner kan bidrage til at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med ulovlige migrationskanaler og menneskesmuglere, og oplyse om muligheder for lovlig migration.

Arbejdet i taskforcen

På mødet i Rådet (retlige og indre anliggender) i oktober enedes medlemsstaterne om at oprette en taskforce under ledelse af Kommissionen (GD Indre Anliggender). Dette blev hilst velkommen af Det Europæiske Råd i oktober.

Taskforcen holdt møde den 24. oktober og den 20. november. Alle medlemsstaterne deltog i disse møder sammen med Frontex og andre EU-organer (Det Europæiske Asylstøttekontor, Europol, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed) samt Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil.

Taskforcen har også konsulteret andre parter, herunder de associerede lande, UNHCR, IOM, ICMPD, centret for migrationspolitikker, Den Internationale Søfartsorganisation, UNODC og Interpol.

Næste skridt

Kommissionen vil rapportere til Rådet (retlige og indre anliggender) den 5.- 6. december med henblik på de videre drøftelser og godkendelse på Det Europæiske Råds møde i december.

Inden for rammerne af post-Stockholmprogrammet vil man også drøfte mere langsigtede initiativer, der tager fat om udfordringer og prioriteter for politikkerne for indre anliggender i de kommende år.

Nyttige link

Meddelelse om arbejdet i taskforcen vedrørende Middelhavet

MEMO/13/862: EU-tiltag inden for migration og asyl

Cecilia Malmströms websted

Følg Cecilia Malmström på Twitter

GD Indre Anliggenders websted

Følg GD Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar