Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. prosince 2013

Neštěstí u ostrova Lampedusa: návazná konkrétní opatření, která mají zabránit ztrátám na životech ve Středozemním moři a lépe řešit otázky migračních a azylových toků

Neštěstí u ostrova Lampedusa, jedna z mnoha tragédií, k nimž došlo v Evropě v posledních letech, vyvolalo potřebu bezprecedentní reakce vedoucích činitelů a občanů EU. Komise dnes přichází s návrhem opatření na zvýšení solidarity a vzájemné podpory, která mají zabránit úmrtím migrantů ve Středozemním moři.

Tato opatření jsou výsledkem práce Pracovní skupiny pro Středomoří, jíž předsedá Komise, a jejich cílem je posílit politiky a nástroje EU v krátkodobém až střednědobém horizontu.

„Před dvěma měsíci vyvolala tragédie u ostrova Lampedusa velmi silnou emocionální reakci v celé Evropě, a nesčetné hlasy vyzývaly k přijetí opatření, jež by v budoucnu podobným neštěstím zabránila. Věřím, že tyto hlasy nijak nezeslábly. Opatření a návrhy, které dnes předkládáme, jsou skutečnou evropskou reakcí, jež může mnohé změnit. Vyzývám členské státy, aby plně využily tuto jedinečnou příležitost a ukázaly, že EU je založena na solidaritě a skutečné podpoře. Nastal čas jednat,“ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Pracovní skupina vymezila konkrétní opatření v pěti hlavních oblastech:

  • Ostraha hranic, která má pomoci zachránit životy

Evropa musí být schopna poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují, a tudíž musí posílit operace zaměřené na kontrolu hranic a rovněž zlepšit schopnost detekovat lodě ve Středozemním moři.

Agentura Frontex pracovní skupině představila nový koncept pro dosažení tohoto cíle. Tento koncept se zaměřuje na posílení leteckého a námořního dohledu a záchranných schopností, které umožní záchranu migrantů, jež se na moři ocitnou v ohrožení života, a to v rámci tří operací koordinovaných agenturou Frontex probíhajících v Řecku a Itálii.

Úsilí vynakládané na ostrahu vnitrostátních hranic bude plně koordinováno s operacemi agentury Frontex, které jsou součástí již existující evropské sítě hlídek. Podle odhadů agentury Frontex by další finanční prostředky vyčleněné v roce 2014 dosáhly výše přibližně 14 milionů EUR.

Součástí těchto snah je nedávno zavedený evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) (IP/13/1182 a MEMO/13/1070). Tím, že poskytuje lepší přehled dění na moři, posílí tento systém výměnu informací a spolupráci, jak na vnitrostátní úrovni, tak mezi jednotlivými členskými státy a rovněž spolupráci s agenturou Frontex. Informace o incidentech a hlídkách budou okamžitě vzájemně sdílet nově zřízená vnitrostátní koordinační střediska a agentury FRONTEX.

Kapitáni lodí a obchodní plavidla by měli být jednou pro vždy ubezpečeni, že jejich pomoc migrantům v nouzové situaci nepovede k žádným sankcím a že budou k dispozici bezpečná místa k rychlému vylodění. Musí být jasné, že jednají-li v dobré víře, nebudou za poskytnutí takové pomoci čelit žádným negativním právním důsledkům.

2. Pomoc a solidarita

Ačkoli odpovědnost za účinné azylové, migrační a integrační systémy přísluší členským státům, je třeba státům, které čelí vysokým migračním tlakům, poskytnout zvláštní podporu. K dispozici by měly být nové nástroje.

Pokud jde o finanční podporu, Komise připravuje celkovou finanční rezervu ve výši až 50 milionů EUR. Pro Itálii bylo vyčleněno 30 milionů EUR, kromě jiného na operace zaměřené na ostrahu hranic v rámci mandátu agentury Frontex. Pro ostatní členské státy bylo vyhrazeno 20 milionů EUR s cílem zlepšit mj. kapacitu pro přijímání, projednávání, kontrolu a registraci.

Byly vyvinuty nové klíčové nástroje, např. „pomoc při projednávání“ žádostí o azyl, kdy úředníci členských států budou vysláni do jedné ze zemí v přední linii, aby účinně pomohli při zpracovávání žádostí o azyl. V centru tohoto úsilí bude Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), jemuž bude příslušet zásadní úloha při nasměrování solidarity členských států do zemí, které jsou pod značným tlakem.

3. Boj proti obchodování s lidmi, převaděčství a organizované trestné činnosti

V praxi se musí posílit spolupráce a výměna informací, a to i se třetími zeměmi.

Mezi navržené iniciativy patří: – posílení úlohy a zdrojů Europolu za účelem koordinace činnosti ostatních agentur EU, které pracují v oblasti boje proti převaděčství a organizované trestné činnosti, – přezkum stávajících právních předpisů EU o převaděčství, tzv. balíček proti převaděčství, který zaručí, aby účinný boj proti převaděčství nevedl k případné kriminalizaci poskytování humanitární pomoci, – další podpora programů na budování kapacit (rovněž prostřednictvím odborné přípravy pro orgány působící v oblasti vymáhání práva a soudnictví) s cílem řešit problém převaděčství a obchodování s lidmi v severní Africe, hlavních zemích původu a zemích prvního azylu.

Odhady Europolu naznačují, že na posílení opatření v boji proti organizované trestné činnosti a převaděčství bude zapotřebí až 400 000 EUR ročně.

4. Regionální ochrana, přesídlení a legální způsoby, jak se dostat do Evropy

Přesídlení je oblastí, v níž by členské státy mohly učinit více pro to, aby osobám, které potřebují ochranu, zajistily bezpečný přístup do EU. V roce 2012 dvanáct členských států (Česká republika, Dánsko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Spojené království) přesídlilo do Unie 4 930 osob. USA v témže roce přesídlily více než 50 000 osob.

Kdyby se do přesídlování zapojily všechny členské státy a uvolnily by přiměřený počet míst, mohla by EU přesídlit z uprchlických táborů tisíce lidí. V zájmu podpory přesídlování bude na rozvoj dalšího úsilí a závazků v této oblasti k dispozici financování EU na období 2014 až 2020. Evropská komise hodlá vyčlenit jednorázovou částku ve výši 6 000 EUR na přesídleného uprchlíka.

Komise je připravena prozkoumat možnosti chráněného vstupu do EU, jenž by státním příslušníkům zemí, které nejsou členy EU, umožnil přístup k azylovému řízení mimo EU, bez toho, aby se museli vydávat na nebezpečnou cestu s vyhlídkou dostat se do Evropy. Tato možnost bude propracována v následujících měsících, zejména v rámci diskuze o budoucím vývoji politiky v oblasti vnitřních věcí.

V zájmu posílení kapacity ochrany v oblastech, odkud pochází značná část uprchlíků, by měly být posíleny a rozšířeny stávající regionální programy ochrany . Zejména bude zapotřebí posílit regionální program ochrany pro severní Afriku (Libyi,Tunisko a Egypt) a začlenit do něj nový regionální program ochrany a rozvoje pro Sýrii. Nové regionální programy ochrany by měly v budoucnu zahrnovat další klíčové země oblasti Sahelu.

EU a členské státy by měly usilovat o otevření nových legálních cest pro přístup do Evropy: měla by se např. plně provést směrnice o sezónních pracovnících (MEMO/13/941); Komise doufá, že spoluzákonodárci brzy schválí její návrh směrnice, která má studentům, výzkumným pracovníkům a jiným skupinám osob ze zemí, jež nejsou členy EU, usnadnit a zatraktivnit vstup a pobyt na území EU (IP/13/275 a MEMO/13/281).

5. Opatření ve spolupráci se třetími zeměmi

Evropská komise právě uzavřela jednání s Tuniskem a Ázerbájdžánem o partnerství v oblasti mobility. Tyto dohody budou oficiálně přidány k pěti již platným dohodám s Kapverdami, Moldavskem, Gruzií, Arménií a Marokem. Partnerství v oblasti mobility umožňuje identifikovat více způsobů legální migrace a pomáhat rozvíjet schopnost těchto zemí poskytovat ochranu v dané oblasti a respektovat lidská práva na svém území. Zároveň umožňují zintenzívnit spolupráci v boji proti převaděčům a obchodníkům s lidmi, kteří vykořisťují migranty.

Diplomatická činnost se zaměří na dosažení dalších výsledků v našem dialogu se třetími zeměmi. Měl by být např. zahájen nový dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti s dalšími zeměmi jižního Středomoří, zejména s Egyptem, Libyí, Alžírskem a Libanonem.

Cílem dalších diplomatických a politických iniciativ by mělo být zajištění spolupráce zemí tranzitu a zemí původu, aby bylo možné rozbít sítě obchodování s lidmi, bojovat proti převaděčství a aby se zabezpečilo zpětné přebírání nelegálních migrantů.

Informační kampaně by měly pomoci zvýšit povědomí o rizicích nezákonné migrace a nebezpečích, která představují převaděči a obchodníci s lidmi, jakož i o možných způsobech legální migrace.

Činnost pracovní skupiny

Na říjnovém zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci se členské státy dohodly na vytvoření pracovní skupiny vedené Komisí (GŘ pro vnitřní věci).
Říjnová Evropská rada ustavení této skupiny uvítala.

Pracovní skupina zasedala ve dnech 24. října a 20. listopadu. Těchto zasedání se zúčastnily všechny členské státy, agentura Frontex a další agentury EU (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Europol, Agentura Evropské unie pro základní práva, Evropská agentura pro námořní bezpečnost), jakož i Evropská služba pro vnější činnost.

Pracovní skupina konzultovala další subjekty, včetně přidružených zemí, UNHCR, IOM, ICMPD, Střediska pro rozvoj migrační politiky, Mezinárodní námořní organizace, UNODC a Interpolu.

Co bude následovat?

Komise ministrům spravedlnosti a vnitra ve dnech 5.–6. prosince předloží zprávu, o níž se bude dále diskutovat na prosincovém jednání Evropské rady.

Součástí dlouhodobějších iniciativ budou rovněž úvahy související s programem, jenž bude následovat po stockholmském programu a v jehož rámci se budou řešit výzvy a priority politik v oblasti vnitřních věcí v následujících letech.

Užitečné odkazy

Sdělení o práci Pracovní skupiny pro Středomoří

MEMO/13/862: Opatření EU v oblasti migrace a azylu

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twiteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar