Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 декември 2013 г.

След Лампедуза: конкретни действия за предотвратяване на гибелта на хора в Средиземно море и за по-адекватно решение на въпроса с притока от мигранти и търсещи убежище лица

Трагедията в Лампедуза, една сред многото други, които се случват в Европа през последните години, предизвика от страна на лидерите и гражданите на ЕС безпрецедентен призив за действия. Днес Комисията предлага начини за засилване на солидарността и взаимната подкрепа с цел да се предотврати гибелта на мигранти в Средиземно море.

Предложените действия са резултат от дейността на председателстваната от Комисията работна група за Средиземноморието, като целта им е да се укрепят политиките и инструментите на ЕС в краткосрочен и средносрочен план.

„Трагедията в Лампедуза преди два месеца предизвика много широк и емоционален отклик в цяла Европа — в един глас хората призоваха към действия, за да се избегнат подобни нещастия в бъдеще. Мисля, че този порив не е угаснал. Днес поставяме на дневен ред мерки и предложения за истински европейски отговор, който може да доведе до реална промяна. Призовавам държавите членки да се възползват в пълна степен от тази уникална възможност да покажем, че в устоите на ЕС са залегнали солидарността и конкретната подкрепа. Време е за действия“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Работната група набелязва конкретни действия в пет основни области:

  • Наблюдение на границите, за да се помогне за спасяването на човешки животи

Европа трябва да бъде в състояние да осигури помощ на нуждаещите се, като интензифицира операциите си за контрол по границите и повиши капацитета си за откриване на лодки в Средиземно море.

За постигането на тази цел Frontex представи пред работната група нова концепция. С нея се цели засилването на капацитета за наблюдение от въздуха, за морско наблюдение и за спасяване на хора, като така се спасяват бедстващи мигранти в морето в трите координирани от Frontex операции, провеждани в Гърция и Италия.

Усилията в областта на наблюдението на националните граници ще бъдат изцяло координирани с предприетите от Frontex операции, които са част от вече съществуващата европейска патрулна мрежа. По изчисления на Frontex използваните допълнителни ресурси ще възлизат през 2014 г. на близо 14 милиона евро.

Започналата неотдавна своята дейност Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) е част от тези усилия (IP/13/1182 и MEMO/13/1070). Като осигурява по-добра представа за това какво се случва в морето, тя ще засили обмена на информация и сътрудничеството в рамките на органите на държавите членки и между тях, а така също и с Frontex. Информацията за настъпили инциденти и за патрулите ще бъде незабавно споделяна чрез новосъздадените национални координационни центрове и Frontex.

Капитаните и търговските плавателни съдове следва да придобият увереност веднъж завинаги, че оказването на помощ на мигранти, които се намират в тежко положение, няма да доведе до никакви санкции, и че ще има места за бързо и безопасно слизане на брега. Трябва да е ясно, че ако действията им са добросъвестни, предоставянето на такава помощ няма да предизвика отрицателни правни последици за тях.

2. Помощ и солидарност

Въпреки че държавите членки се грижат за това да разполагат с ефикасни системи за убежище, миграция и интеграция, изложените на силен миграционен натиск държави се нуждаят от специална подкрепа. За тази цел следва да се въведат нови инструменти.

Що се отнася до финансовата подкрепа, Комисията е заделила финансиране (включително спешно финансиране) с общ размер от близо 50 милиона евро. За подкрепа на Италия са заделени 30 милиона евро, включително за операции за наблюдение на границите в рамките на мандата на Frontex. За други държави членки са заделени 20 милиона евро с цел подобряване, наред с другото, на капацитета им за прием, за обработване на молбите за убежище, за събиране на първоначална информация и за регистриране.

Разработени са ключови нови инструменти, като например оказването на съдействие при обработването на молби за убежище, при което служители на държавите членки биват изпратени в граничните държави, за да помогнат при обработването на молбите за убежище по ефикасен и ефективен начин. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) ще има основна роля в тази дейност и ще бъде ключов фактор за насочване на солидарността на държавите членки към страните, които са подложени на голям натиск.

3. Борба срещу трафика на хора, незаконното превеждане през граница и организираната престъпност

Практическото сътрудничество и обменът на информация трябва да бъдат засилени, включително с трети държави.

Инициативите в тази област включват следното: - възлагането на по-важна роля и предоставянето на по-големи ресурси на Европол за координиране на другите агенции на ЕС, които работят в областта на предотвратяването на незаконното превеждане на мигранти през граница и на борбата с организираната престъпност; - преразглеждане на действащото законодателство на ЕС относно прекарването през граница на нелегални имигранти, т.нар. „пакет срещу организаторите на трафик на хора“, чрез съвместяване на ефективната борба срещу прекарването през граница на нелегални имигранти и необходимостта от възпиране на проникването на престъпни интереси в сферата на хуманитарната помощ; - продължаване на подкрепата за програми по изграждане на капацитет, за да бъдат намерени решения на проблема с незаконното превеждане през граница и трафика на хора в Северна Африка, както и за ключови държави на произход и за държави, които предоставят първо убежище (също и чрез обучение в областта на правоприлагането и съдебната система).

Предварителните изчисления на Европол сочат, че за интензифицирането на действията за борба срещу организираната престъпност и незаконното превеждане през граница ще са необходими допълнителни ресурси в размер на близо 400 000 евро на година.

4. Регионална закрила, презаселване и законни начини за достъп до Европа

Презаселването е сфера, в която държавите членки биха могли да направят повече, за да гарантират, че лицата, нуждаещи се от закрила, пристигат безопасно в ЕС. През 2012 г. бяха презаселени 4 930 души в Съюза от страна на дванадесет държави членки (Германия, Дания, Ирландия, Испания, Литва, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция). През същата година САЩ са презаселили над 50 000 души.

Ако всички държави членки участват в действия по презаселване и предоставят пропорционален брой места, ЕС ще бъде в състояние да презаселва с хиляди повече от бежанските лагери. За насърчаване на презаселването в бъдеще за периода 2014-2020 г. ще бъде предоставено финансиране от ЕС в подкрепа на допълнителни усилия и ангажименти и в тази сфера. Европейската комисия възнамерява да предоставя еднократна сума до 6 000 евро за всеки презаселен бежанец.

Комисията е готова да проучи възможностите за защитени вписвания в ЕС, което би могло да позволи на граждани на държави извън ЕС да получат достъп до процедурата за предоставяне на убежище от страни извън ЕС, без да предприемат трудни пътувания до Европа. Това ще бъде допълнително уточнено през следващите месеци, особено в контекста на дискусията относно бъдещето на политиките в областта на вътрешните работи.

С цел подобряване на капацитета за закрила в регионите, от които произхождат много бежанци, съществуващите програми за регионална закрила следва да бъдат засилени и разширени. По-специално, новата програма за регионална закрила и развитие на Сирия следва да се комбинира с една по-солидна регионална програма за закрила в Северна Африка (Либия, Тунис и Египет). В бъдеще следва да влязат в действие нови програми за регионална закрила, които обхващат други ключови държави от региона на Сахел.

ЕС и държавите членки трябва да се стремят да предложат нови законни начини за достъп до Европа: директивата за сезонните работници (MEMO/13/941) следва да бъде прилагана в пълна степен; Комисията се надява, че съзаконодателите ще успеят скоро да постигнат съгласие по предложението ѝ за директива, с която се улесняват и насърчават влизането и временното пребиваване в ЕС на студенти, изследователи и други групи от държави извън ЕС (IP/13/275 и MEMO/13/281).

5. Действия в сътрудничество с трети държави

Европейската комисия приключи съвсем наскоро преговорите по споразумения за партньорства за мобилност с Тунис и Азербайджан. Скоро тези споразумения официално ще станат част от групата на други пет вече действащи споразумения с Кабо Верде, Молдова, Грузия, Армения и Мароко. Партньорствата за мобилност позволяват създаването на повече възможности за законна миграция, както и оказването на съдействие на тези страни за развитие на капацитета им да предоставят закрила в региона, а така също и с цел зачитане на правата на човека на тяхна територия. В същото време те позволяват и засилване на сътрудничеството в борбата с контрабандистите и трафикантите, които експлоатират мигрантите.

Ще бъдат положени и дипломатически усилия, насочени към постигането на допълнителни резултати в диалога ни с трети държави по въпросите на мобилността. Така например нови диалози относно миграцията, мобилността и сигурността следва да бъдат започнати и с други държави от Южното Средиземноморие, а именно Египет, Либия, Алжир и Ливан.

Други дипломатически и политически инициативи следва да се стремят да осигурят сътрудничеството на транзитните държави и държавите на произход с цел унищожаване на мрежите за трафик и борба срещу незаконното превеждане през граница, както и с цел обратното приемане на незаконните мигранти.

Информационни кампании биха могли да спомогнат за повишаване на осведомеността относно рисковете, присъщи на незаконните канали за миграция, както и относно заплахата, която представляват контрабандистите и трафикантите, а така също и за информиране относно съществуващите начини за легална миграция.

Дейност на работната група

На заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през октомври държавите членки се договориха да създадат работна група, ръководена от Комисията (ГД „Вътрешни работи“). Нейното създаване беше приветствано на срещата на Европейския съвет през месец октомври.

Заседания на работната група се проведоха на 24 октомври и 20 ноември. Всички държави членки взеха участие в тези заседания заедно с Frontex и други агенции на ЕС (Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европол, Агенцията за основните права, Европейската агенция за морска безопасност), като участва също и Европейската служба за външна дейност.

Работната група проведе консултации и с други структури, включително асоциираните страни, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Международната организация по миграция, Международния център за развитие на миграционната политика, Центъра за миграционна политика, Международната морска организация, Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Интерпол.

Какво следва?

Комисията ще докладва на министрите на правосъдието и вътрешните работи на 5-6 декември преди по-нататъшното обсъждане и одобрение по време на декемврийската сесия на Европейския съвет.

Ще бъдат обсъдени и дългосрочни инициативи по време на дискусиите в контекста на периода след изтичане на действието на Стокхолмската програма, които ще се занимаят с предизвикателствата и приоритетите на политиките в областта на вътрешните работи през следващите години.

Полезни връзки

Съобщение относно дейността на работната група за Средиземно море.

MEMO/13/862: Действията на ЕС в областта на миграцията и на убежището

Уебсайтът на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайтът на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar