Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. decembra 2013

Poročilo o šolstvu v EU: boljši v naravoslovju in branju, slabši v matematiki

Najnovejše poročilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o matematični, naravoslovni in bralni pismenosti petnajstletnikov odkriva mešane rezultate za posamezne države članice. Evropska unija kot celota močno zaostaja v znanju matematike, rezultati pa so bolj spodbudni pri naravoslovju in bralnih spretnostih, kjer je na dobri poti, da doseže svoj cilj in do leta 2020 odstotek učencev s slabimi dosežki1 zmanjša pod 15 %. Rezultate sta v Bruslju predstavila Yves Leterme, namestnik generalnega sekretarja OECD, in Jan Truszczynski, generalni direktor za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji.

Ugotovitve kažejo, da je deset držav članic (Bolgarija, Češka, Nemčija, Estonija, Irska, Hrvaška, Latvija, Avstrija, Poljska in Romunija) od leta 2009 doseglo precejšen napredek pri zmanjševanju deleža učencev s slabimi dosežki pri vseh treh osnovnih znanjih. V petih državah članicah EU (Grčija, Madžarska, Slovaška, Finska, Švedska) pa se je število učencev s slabimi dosežki povečalo. Druge države članice so dosegle mešane rezultate (glej tabelo). Na splošno so učenci v EU nekoliko uspešnejši kot učenci v Združenih državah, vendar oboji zaostajajo za Japonsko.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Čestitam državam članicam, ki so izboljšale svoj rezultat, vendar pa se mora EU kot celota bolj potruditi. Države članice si morajo še naprej prizadevati za dvig učnega uspeha v šolah, da bodo mladim zagotovile znanja, ki jih potrebujejo za uspeh v sodobnem svetu. Rezultati so opozorilo, da so naložbe v kakovostno izobraževanje bistvene za prihodnost Evrope.“

Tega mnenja je tudi Yves Leterme: „Študija PISA kaže, kaj znajo petnajstletniki in kako lahko to znanje uporabijo. V globalnem gospodarstvu se uspeh ne meri več z nacionalnimi standardi, temveč na podlagi najuspešnejših izobraževalnih sistemov. Rezultati, ki jih je dosegla EU, kažejo, da se mora stanje na tem področju hitreje izboljšati, če države članice v prihodnje ne želijo več zaostajati za drugimi gospodarstvi,“ je dodal nekdanji belgijski predsednik vlade.

Raziskava PISA se od svojih začetkov leta 2000 izvaja vsaka tri leta. V raziskavi za leto 2012 je sodelovalo vseh 34 držav članic OECD in 31 partnerskih držav, kar je več kot 80 % svetovnega gospodarstva. Približno 510 000 učencev, starih od 15 let in 3 mesce do 16 let in 2 meseca, je sodelovalo pri preizkusih matematične, bralne in naravoslovne pismenosti s poudarkom na matematični pismenosti.

S podatki, pridobljenimi v raziskavi PISA, lahko oblikovalci politik in izobraževalci opredelijo značilnosti najuspešnejših izobraževalnih sistemov ter prilagodijo svoje politike.

Evropska komisija in OECD sta pred kratkim podpisala sporazum o sodelovanju, ki predvideva tesnejše sodelovanje na treh področjih: strategijah pridobivanja spretnosti, analizah držav in mednarodnih raziskavah.

Ugotovitve o EU – analiza Komisije

Branje: odstotek učencev s slabimi bralnimi spretnostmi se je s 23,1 % v letu 2006 in 19,7 % v letu 2009 zmanjšal na 17,8 % v letu 2012. Če se bo ta trend nadaljeval, bo dosegljiv tudi cilj 15 % do leta 2020. Do zdaj je samo sedem držav EU doseglo to raven (Estonija, Irska, Poljska, Finska, Nizozemska, Nemčija in Danska). Viden napredek so dosegle Češka, Nemčija, Estonija, Irska, Hrvaška, Litva, Luksemburg, Avstrija, Poljska in Romunija.

Matematika: na ravni EU se delež učencev s slabim znanjem matematike od leta 2009 ni izboljšal. Vendar so štiri države članice (Estonija, Finska, Poljska in Nizozemska) med najuspešnejšimi na svetu, saj je njihov delež učencev s slabim znanjem matematike pod ciljem EU 15 %. Te ravni doslej ni dosegla še nobena druga država članica. Znaten napredek (več kot 2 odstotni točki) so dosegle Bolgarija, Estonija, Irska, Hrvaška, Latvija, Avstrija, Poljska in Romunija.

Naravoslovje: znanje naravoslovja se po celotni Uniji stalno izboljšuje. Delež učencev s slabimi dosežki se je z 20,3 % v letu 2006 in 17,8 % v letu 2009 zmanjšal na 16,6 % v letu 2012. Desetim državam članicam je ta delež že uspelo zmanjšati pod 15 %, in sicer Češki, Nemčiji, Estoniji, Irski, Latviji, Nizozemski, Poljski, Finski, Združenemu kraljestvu ter tudi Sloveniji. Napredek so dosegle Češka, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Latvija, Avstrija, Poljska in Romunija.

Analiza poudarja, da ima socialno-ekonomski položaj učencev velik vpliv na njihovo uspešnost, saj je bolj verjetno, da bodo tisti, ki prihajajo iz gospodinjstev z nizkimi dohodki, imeli slabše rezultate pri matematiki, naravoslovju in branju. Med drugimi pomembnimi dejavniki so zlasti negativne posledice, povezane s priseljenskim poreklom učencev, pomen predšolske vzgoje in varstva ter razlike med spoloma v bralnih spretnostih (dekleta berejo mnogo bolje od fantov).

Analiza prav tako kaže povezavo med rezultati raziskave PISA in nedavno objavljeno raziskavo OECD o znanju odraslih (IP/13/922). Ugotovljeno je bilo, da se morajo politike, da bodo uspešne, osredotočiti na izboljšanje osnovnošolske in srednješolske izobrazbe. Pozneje v življenju je običajno prepozno, da bi nadomestili zamujeno priložnost v šoli.

Nadaljnji ukrepi

Danes ob 14. uri bosta Michael Davidson, vodja za predšolsko in šolsko vzgojo pri OECD, in Jan Pakulski, vodja enote za statistiko, študije in raziskave pri Komisiji, zainteresiranim stranem s področja izobraževanja in usposabljanja predstavila vpliv rezultatov raziskave PISA 2012 na oblikovanje evropskih politik. Predstavitev bo potekala v dvorani stavbe Komisije Madou, Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode v Bruslju. Akreditirani predstavniki medijev so dobrodošli.

Komisija bo o rezultatih raziskave PISA 2012 razpravljala z državami članicami, da bo laže opredelila ukrepe za odpravo slabosti. Prva izmenjava mnenj je predvidena na naslednjem srečanju evropskih ministrov za izobraževanje 24. februarja. Komisija bo rezultate vključila tudi v „evropski semester“ za leto 2014, v okviru katerega bo objavila priporočila za posamezne države članice v zvezi z osnovnimi znanji.

Novi program Erasmus+ (IP/13/1110) za izobraževanje, usposabljanje in mlade, ki se bo začel izvajati januarja, bo podpiral projekte, namenjene razvoju in posodobitvi izobraževalnih sistemov. Rezultati raziskave lahko državam članicam prav tako pomagajo opredeliti prednostne projekte za pridobitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada, ki je glavni vir naložb v spretnosti in usposabljanje ter lahko izboljša možnosti izobraževanja za ranljive skupine.

Več informacij

PISA 2012: Uspešnost EU in prvi sklepi o politikah izobraževanja in usposabljanja v Evropi

Launch of PISA web-streaming 2012, European Commission

Power point presentation on PISA 2012 by Michael Davidson

Opening remarks by Jan Truszczynski, Director General, DG Education and Culture

PISA 2012 on the OECD websitePISA 2012 na spletnem mestu OECD

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletno mesto komisarke Androulle Vassiliou

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU in Yves Leterme @YLeterme

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Priloga: Približevanje cilju zmanjšati delež petnajstletnikov s slabo matematično, naravoslovno in bralno pismenostjo pod 15 %[1]

2012

Razvoj

2009–2012

2012

Razvoj

2009–2012

2012

Razvoj

2009–2012

Branje

(odstotne točke)

Matematika

(odstotne točke)

Naravoslovje

(odstotne točke)

EU

17,8

–1,9

22,1

–0,2

16,6

–1,2

Belgija

16,1

–1,5

19,0

–0,2

17,7

–0,4

Bolgarija

39,4

–1,6

43,8

–3,3

36,9

–1,9

Češka

16,9

–6,2

21,0

–1,3

13,8

–3,5

Danska

14,6

–0,6

16,8

–0,3

16,7

0,1

Nemčija

14,5

–4,0

17,7

–0,9

12,2

–2,6

Estonija

9,1

–4,2

10,5

–2,1

5,0

–3,3

Irska

9,6

–7,6

16,9

–3,9

11,1

–4,1

Grčija

22,6

1,3

35,7

5,4

25,5

0,2

Španija

18,3

–1,3

23,6

–0,1

15,7

–2,5

Francija

18,9

–0,9

22,4

–0,1

18,7

–0,6

Hrvaška

18,7

–3,7

29,9

–3,3

17,3

–1,2

Italija

19,5

–1,5

24,7

–0,2

18,7

–1,9

Ciper

32,8

:

42,0

:

38,0

:

Latvija

17,0

–0,6

19,9

–2,7

12,4

–2,3

Litva

21,2

–3,2

26,0

–0,3

16,1

–0,9

Luksemburg

22,2

–3,8

24,3

0,4

22,2

–1,5

Madžarska

19,7

2,1

28,1

5,8

18,0

3,9

Malta

:

:

:

:

:

:

Nizozemska

14,0

–0,3

14,8

1,4

13,1

–0,1

Avstrija

19,5

–8,0

18,7

–4,5

15,8

–5,2

Poljska

10,6

–4,4

14,4

–6,1

9,0

–4,1

Portugalska

18,8

1,2

24,9

1,2

19,0

2,5

Romunija

37,3

–3,1

40,8

–6,2

37,3

–4,1

Slovenija

21,1

–0,1

20,1

–0,2

12,9

–1,9

Slovaška

28,2

6,0

27,5

6,5

26,9

7,6

Finska

11,3

3,2

12,3

4,5

7,7

1,7

Švedska

22,7

5,3

27,1

6,0

22,2

3,1

Združeno kraljestvo

16,6

–1,8

21,8

1,6

15,0

0,0

Islandija

21,0

4,2

21,5

4,5

24,0

6,1

Srbija

33,1

:

38,9

:

35,0

:

Turčija

21,6

–2,9

42,0

–0,1

26,4

–3,6

Lihtenštajn

12,4

–3,2

14,1

4,6

10,4

–0,9

Norveška

16,2

1,3

22,3

4,1

19,6

3,8

Švica

13,7

–3,2

12,4

–1,1

12,8

–1,3

Japonska

9,8

–3,8

11,1

–1,4

8,5

0,0

ZDA

16,6

–1,0

25,8

2,5

18,1

–2,2

Vir: OECD, PISA, 2012. Za Črno goro in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo podatki niso na voljo.

Opomba: [1] Rezultati raziskave PISA 2012 so razdeljeni na šest ravni znanja, od najnižje ravni 1 do najvišje ravni 6. Slaba pismenost je opredeljena kot dosežek, slabši od ravni 2: branje (rezultat < 407,47), matematika (rezultat < 420,07) in naravoslovje (rezultat < 409,54).

Cilj do leta 2020: delež 15–letnikov s slabo bralno, matematično in naravoslovno pismenostjo.[1]

1 :

Do leta 2020 naj bi bil delež petnajstletnikov s slabimi rezultati pri branju, matematiki in naravoslovju pod 15 %.“ Glej Sklepe Sveta iz maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:sl:PDF.


Side Bar