Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. decembra 2013

Správa o školách v EÚ: určité zlepšenie v prírodných vedách a čítaní, ale slabé výsledky v matematike

V najnovšej správe OECD o zručnostiach 15-ročných v matematike, prírodných vedách a čítaní sa uvádzajú zmiešané výsledky pre členské štáty. EÚ ako celok vážne zaostáva v matematike, ale situácia je povzbudivá v prírodných vedách a čítaní, kde Európa je na ceste k dosiahnutiu vytýčeného cieľa na rok 2020 – znížiť percentuálny podiel žiakov so slabými výsledkami1 na menej ako 15 %. Tieto výsledky predložili v Bruseli Yves Leterme, zástupca generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), a Jan Truszczynski, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie.

Zistenia poukazujú na to, že desať členských štátov (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL a RO) dosiahlo od roku 2009 významný pokrok v znižovaní podielu žiakov so slabými výsledkami vo všetkých troch základných zručnostiach. Päť krajín EÚ (EL, HU, SK, FI, SE) zaznamenalo zvýšenie počtu žiakov so slabými výsledkami. Iné členské štáty dosiahli zmiešané výsledky (pozri tabuľku). Celkovo je EÚ mierne lepšia ako Spojené štáty, obe však zaostávajú za Japonskom.

Androulla Vassiliouová, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Blahoželám tým členským štátom, ktoré zvýšili svoj výkon. Jasne sa však ukazuje, že EÚ ako celok musí pracovať tvrdšie. Členské štáty musia pokračovať vo svojom úsilí o riešenie tejto problematiky v školskom vzdelávaní s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia mali tie zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby uspeli v modernom svete. Výsledky upozorňujú na to, že investície do kvality vzdelávania majú zásadný význam pre budúcnosť Európy.“

Tento názor potvrdil Yves Leterme: „Štúdia PISA ukazuje, čo mladí ľudia vo veku 15 rokov vedia, a čo dokážu urobiť s týmito poznatkami. V globálnom hospodárstve sa úspech už nemeria len na základe vnútroštátnych noriem, ale porovnáva sa so vzdelávacími systémami s najlepšími výsledkami. Výsledky EÚ zdôrazňujú, že tempo zlepšenia sa musí zvýšiť, ak členské štáty nechcú zaostať za ostatnými hospodárstvami,“ dodal bývalý belgický premiér.

Prieskum PISA sa vykonáva každé tri roky od jeho vzniku v roku 2000. Všetkých 34 členských krajín OECD a 31 partnerských krajín sa zúčastnilo na programe PISA 2012, čo predstavuje viac ako 80 % svetového hospodárstva. Približne 510 000 žiakov vo veku od 15 rokov a 3 mesiacov do 16 rokov a 2 mesiacov sa zúčastnilo na testoch z matematiky, čítania a prírodných vied s hlavným zameraním na matematiku.

Výsledky testov PISA umožňujú tvorcom politiky a pedagogickým pracovníkom identifikovať znaky vysokovýkonných systémov vzdelávania a prispôsobovať ich politiky.

Európska komisia a OECD nedávno podpísali dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je užšie spolupracovať v troch oblastiach: kvalifikačné stratégie, analýzy jednotlivých krajín a medzinárodné prieskumy.

Aké sú zistenia o EÚ — analýza Komisie:

Čítanie: Percentuálny podiel žiakov so slabými výsledkami v čítaní poklesol z 23,1 % v roku 2006 a 19,7 % v roku 2009 na 17,8 % v roku 2012. Ak bude tento trend pokračovať, referenčná hodnota 15 % sa možno dosiahne do roku 2020. Doteraz dosiahlo túto referenčnú hodnotu iba sedem krajín EÚ (EE, IE, PL, FI, NL, DE a DK). Značný pokrok sa podarilo dosiahnuť CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL a RO.

Matematika: Od roku 2009 sa v zlepšovaní percentuálneho podielu žiakov so slabými výsledkami na úrovni EÚ nedosiahol žiadny pokrok. Avšak štyri členské štáty (EE, FI, PL, NL) patria medzi najvýkonnejšie krajiny na celom svete s podielom žiakov so slabými výsledkami v matematike pod referenčnou hodnotou EÚ 15 %. Žiadny iný členský štát zatiaľ túto úroveň nedosiahol. Významný pokrok (o viac než 2 percentuálne body) sa dosiahol v BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL a RO.

Prírodné vedy: V celej Únii nastalo trvalé zlepšovanie zručností v prírodných vedách. Percentuálny podiel EÚ žiakov so slabými výsledkami poklesol z 20,3 % v roku 2006 a 17,8 % v roku 2009 na 16,6 % v roku 2012. Desať členských štátov je pod referenčnou hodnotou 15 %: CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, UK. Značný pokrok sa podarilo dosiahnuť v CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL a RO.

V analýze sa zdôrazňuje, že sociálno-ekonomická situácia žiakov má významný vplyv na úroveň výkonnosti. Tí, ktorí pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou dosahujú slabé výsledky v matematike, prírodných vedách a čítaní. Medzi iné významné faktory patria najmä negatívne účinky prisťahovaleckého pôvodu, význam navštevovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako aj rozdiely medzi pohlaviami v spôsobilosti čítania (dievčatá dosahujú oveľa lepšie výsledky než chlapci).

Analýza takisto poukazuje na vzťah medzi výsledkami PISA a prieskumom zručností dospelých (IP/13/922), ktorý nedávno uverejnila OECD. V jej záveroch sa hovorí, že politiky by sa mali zameriavať na skvalitnenie základného a stredoškolského vzdelania, aby boli účinné. Potom je zvyčajne príliš neskoro na kompenzovanie nevyužitých príležitosti v škole.

Ďalšie kroky

Dnes o 14.00 hod. Michael Davidson, vedúci OECD pre rané detstvo a školy, a Jan Pakulski, vedúci oddelenia Komisie pre štatistiky, prieskumy a štúdie v oblasti vzdelávania, budú informovať zainteresované strany v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy o dôsledkoch výsledkov PISA 2012 pre tvorbu európskej politiky. Brífing sa uskutoční od 14.30 do 16.00 hod. v posluchárni priestorov Komisie v budove Madou na adrese: Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Akreditované médiá sú vítané.

Komisia prediskutuje zistenia programu PISA 2012 s členskými štátmi s cieľom pomôcť identifikovať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Prvé výmenné stretnutie sa plánuje na nasledujúce zasadnutie ministrov školstva EÚ 24. februára. Výsledky sa použijú aj pre európsky semester 2014, v ktorom Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny v súvislosti so základnými zručnosťami.

Nový program Erasmus+ (IP/13/1110) pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež, ktorý sa začína v januári, bude podporovať projekty zamerané na rozvoj a modernizáciu školského vzdelávania. Výsledky prieskumu zároveň môžu pomôcť členským štátom stanoviť priority na podporu z Európskeho sociálneho fondu, ktorý je kľúčovým zdrojom investícií do zručností a odbornej prípravy a ktorý môže zlepšiť možnosti vzdelávania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Ďalšie informácie

PISA 2012: Výkonnosť EÚ a prvé závery týkajúce sa politík vzdelávania a odbornej prípravy v Európe

Launch of PISA web-streaming 2012, European Commission

Power point presentation on PISA 2012 by Michael Davidson

Opening remarks by Jan Truszczynski, Director General, DG Education and Culture

PISA 2012 on the OECD websitePISA 2012 na webovej stránke OECD

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Twitter: Androulla Vassiliou @VassiliouEU a Yves Leterme @YLeterme

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Príloha: Pokrok smerom k nižšej referenčnej hodnote ako 15 % týkajúcej sa podielu 15-ročných žiakov so slabými výsledkami v čítaní, matematike a prírodných vedách [1]

2012

Vývoj

2009 – 2012

2012

Vývoj

2009 – 2012

2012

Vývoj

2009 – 2012

Čítanie

(v percentuálnych bodoch)

Matematika

(v percentuálnych bodoch)

Prírodné vedy

(v percentuálnych bodoch)

17,8

–1,9

22,1

–0,2

16,6

–1,2

Belgicko

16,1

–1,5

19,0

–0,2

17,7

–0,4

Bulharsko

39,4

–1,6

43,8

–3,3

36,9

–1,9

Česká republika

16,9

–6,2

21,0

–1,3

13,8

–3,5

Dánsko

14,6

–0,6

16,8

–0,3

16,7

0,1

Nemecko

14,5

–4,0

17,7

–0,9

12,2

–2,6

Estónsko

9,1

–4,2

10,5

–2,1

5,0

–3,3

Írsko

9,6

–7,6

16,9

–3,9

11,1

–4,1

Grécko

22,6

1,3

35,7

5,4

25,5

0,2

Španielsko

18,3

–1,3

23,6

–0,1

15,7

–2,5

Francúzsko

18,9

–0,9

22,4

–0,1

18,7

–0,6

Chorvátsko

18,7

–3,7

29,9

–3,3

17,3

–1,2

Taliansko

19,5

–1,5

24,7

–0,2

18,7

–1,9

Cyprus

32,8

:

42,0

:

38,0

:

Lotyšsko

17,0

–0,6

19,9

–2,7

12,4

–2,3

Litva

21,2

–3,2

26,0

–0,3

16,1

–0,9

Luxembursko

22,2

–3,8

24,3

0,4

22,2

–1,5

Maďarsko

19,7

2,1

28,1

5,8

18,0

3,9

Malta

:

:

:

:

:

:

Holandsko

14,0

–0,3

14,8

1,4

13,1

–0,1

Rakúsko

19,5

–8,0

18,7

–4,5

15,8

–5,2

Poľsko

10,6

–4,4

14,4

–6,1

9,0

–4,1

Portugalsko

18,8

1,2

24,9

1,2

19,0

2,5

Rumunsko

37,3

–3,1

40,8

–6,2

37,3

–4,1

Slovinsko

21,1

–0,1

20,1

–0,2

12,9

–1,9

Slovensko

28,2

6,0

27,5

6,5

26,9

7,6

Fínsko

11,3

3,2

12,3

4,5

7,7

1,7

Švédsko

22,7

5,3

27,1

6,0

22,2

3,1

Spojené kráľovstvo

16,6

–1,8

21,8

1,6

15,0

0,0

Island

21,0

4,2

21,5

4,5

24,0

6,1

Srbsko

33,1

:

38,9

:

35,0

:

Turecko

21,6

–2,9

42,0

–0,1

26,4

–3,6

Lichtenštajnsko

12,4

–3,2

14,1

4,6

10,4

–0,9

Nórsko

16,2

1,3

22,3

4,1

19,6

3,8

Švajčiarsko

13,7

–3,2

12,4

–1,1

12,8

–1,3

Japonsko

9,8

–3,8

11,1

–1,4

8,5

0,0

USA

16,6

–1,0

25,8

2,5

18,1

–2,2

Zdroj: OECD, PISA, 2012. Údaje za Čiernu Horu a Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko chýbajú.

Poznámka: [1] Bodové hodnotenia PISA 2012 sú rozdelené do šiestich úrovní spôsobilosti od najnižšej úrovne 1 po najvyššiu 6. Slabé výsledky sa definujú ako výkonnosť pod úrovňou 2: čítanie (menej než 407,47 bodov), matematika (menej než 420,07 bodov) a prírodné vedy (menej než 409,54 bodov). Referenčná hodnota na rok 2020: podiel 15-ročných žiakov so slabými výsledkami v čítaní, matematike a prírodných vedách [1].

1 :

Do roku 2020 by mal byť podiel 15-ročných žiakov so slabými výsledkami v čítaní, matematike a prírodných vedách nižší než 15 %“. Pozri závery Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:sk:PDF.


Side Bar