Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 3 d.

ES mokyklų ataskaita. Geresni gamtos mokslų ir skaitymo, bet prasti matematikos rezultatai

Iš naujausios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaitos dėl penkiolikmečių matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo gebėjimų matyti, kad valstybių narių rezultatai nevienodi. Visoje ES matematikos rezultatai daug blogesni nei turėtų būti, tačiau gamtos mokslų bei skaitymo rezultatai teikia vilčių – Europa sėkmingai siekia 2020 m. tikslo užtikrinti, kad nepažangių moksleivių1 būtų mažiau kaip 15 proc. Šiuos rezultatus Briuselyje pristatė EBPO Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas Yves Leterme ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros GD generalinis direktorius Janas Truszczynskis.

Gauti rezultatai rodo, kad dešimtyje valstybių narių (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL ir RO) nuo 2009 m. padaryta didelė pažanga mažinant asmenų, kurių pasiekimai visose trijose pagrindinėse disciplinose yra prasti, procentinę dalį. Tačiau penkiose ES šalyse (EL, HU, SK, FI, SE) nepažangių moksleivių padaugėjo. Kitose valstybėse narėse rezultatai nevienodi (žr. lentelę). Apskritai ES rezultatai šiek tiek geresni nei JAV, tačiau ir ES, ir JAV atsilieka nuo Japonijos.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Sveikinu geresnių rezultatų pasiekusias valstybes nares, tačiau akivaizdu, kad visa ES turi dėti daugiau pastangų. Valstybės narės turi toliau stengtis pagerinti prastus mokyklinio ugdymo rezultatus ir užtikrinti, kad jaunuoliai turėtų gebėjimų, reikalingų norint įsitvirtinti šiuolaikiniame pasaulyje. Šie rezultatai primena, kad investicijos į kokybišką švietimą yra Europos ateities pagrindas.“

Komisijos narės nuomonei pritarė ir buvęs Belgijos ministras pirmininkas Yves Leterme: „PISA tyrimas parodo, kokių žinių turi penkiolikmečiai ir ką jie gali nuveikti jomis naudodamiesi. Pasaulio ekonomikoje sėkmės rodikliui nustatyti neužtenka vien nacionalinių standartų, būtina atsižvelgti ir į švietimo sistemas, kuriose pasiekiama geriausių rezultatų. Kalbant apie ES rezultatus, akivaizdu, kad valstybės narės turi juos sparčiau gerinti, jeigu jos nenori likti kitų šalių užnugaryje“.

Nuo 2000 m., kai buvo atliktas pirmas PISA tyrimas, šis tyrimas atliekamas kas trejus metus. 2012 m. PISA tyrime dalyvavo visos 34 EBPO narės ir 31 šalis partnerė, atstovavusios daugiau kaip 80 proc. pasaulio ekonomikos. Maždaug 510 000 mokinių, kurių amžius nuo 15 metų 3 mėnesių iki 16 metų 2 mėnesių, atliko matematikos, skaitymo ir gamtos mokslų testus, daugiausia dėmesio skiriant matematikai.

Remdamiesi PISA tyrimų rezultatais politikos formuotojai ir pedagogai gali nustatyti švietimo sistemų, kuriose pasiekiama geriausių rezultatų, savybes ir pritaikyti savo politiką.

Europos Komisija ir EBPO neseniai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį bus glaudžiau bendradarbiaujama šiose trijose srityse: įgūdžių strategijos, šalių analizė ir tarptautiniai tyrimai.

Ką tyrimo rezultatai byloja apie ES? Komisijos analizė

Skaitymas. Prastai skaitančių jaunuolių sumažėjo nuo 23,1 proc. 2006 m. ir 19,7 proc. 2009 m. iki 17,8 proc. 2012 m. Jeigu ši tendencija nesikeis, iki 2020 m. būtų galima pasiekti nustatytą 15 proc. tikslą. Kol kas jį yra pasiekusios tik septynios ES šalys (EE, IE, PL, FI, NL, DE ir DK). CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL ir RO padarė didelę pažangą.

Matematika. Nuo 2009 m. nepadaryta pažangos mažinant matematiką prastai mokančių asmenų procentinę dalį ES. Tačiau keturių valstybių narių (EE, FI, PL, NL) rezultatai yra tarp geriausių pasaulyje – jose asmenų, kurie prastai moka matematiką, yra mažiau nei 15 proc. Kitos valstybės narės šio lygio kol kas nepasiekė. Didelę pažangą (daugiau kaip 2 proc. punktai) padarė BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL ir RO.

Gamtos mokslai. Visoje Sąjungoje palaipsniui gerėja gamtos mokslų rezultatai. Prastai mokančių gamtos mokslus moksleivių sumažėjo nuo 20,3 proc. 2006 m. ir 17,8 proc. 2009 m. iki 16,6 proc. 2012 m. Dešimtyje valstybių narių (CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, UK) tokių moksleivių mažiau nei 15 proc. Pastovią pažangą daro CZ, DE, EE, IE, ES, LV, AT, PL ir RO.

Išanalizavus tyrimo rezultatus akivaizdžiai matyti, kad rezultatams didelę įtaką daro mokinių socialinė ir ekonominė padėtis – labiau tikėtina, kad jaunuolių iš mažas pajamas gaunančių namų ūkių matematikos, gamtos mokslų ir skaitymo rezultatai bus blogesni. Kiti svarbūs rodikliai – tai paprastai neigiamas poveikis, kurį patiria iš migrantų šeimų kilę moksleiviai, ankstyvojo ugdymo ir priežiūros įstaigų lankymo svarba, taip pat skaitymo rezultatų skirtumai pagal lytį (mergaičių skaitymo įgūdžiai daug geresni nei berniukų).

Be to, atlikus analizę paaiškėjo PISA tyrimo rezultatų ir neseniai paskelbto EBPO suaugusiųjų įgūdžių tyrimo rezultatų ryšys (IP/13/922). Analizės išvadoje teigiama, kad politika bus veiksminga, jeigu ja pirmiausia bus siekiama gerinti švietimo kokybę pradinėse bei vidurinėse mokyklose. Vėlesniuose etapuose paprastai jau per vėlu kompensuoti mokykloje neįgytų žinių trūkumą.

Tolesni veiksmai

Šiandien 14.00 val. EBPO Ankstyvojo ugdymo ir mokyklų skyriaus vadovas Michaelas Davidsonas ir Komisijos Švietimo statistikos, apklausų ir tyrimų skyriaus vadovas Janas Pakulskis glaustai informuos švetimo ir mokymo srities suinteresuotuosius subjektus apie galimą 2012 m. PISA tyrimo rezultatų poveikį Europos politikos formavimui. Trumpa spaudos konferencija vyks Komisijos Madou pastate, adresu Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, Briuselis. Konferencijoje kviečiami dalyvauti akredituoti žiniasklaidos atstovai.

Komisija, siekdama nustatyti trūkumams pašalinti reikalingas priemones, 2012 m. PISA tyrimo rezultatus aptars su valstybėmis narėmis. Pirmą kartą nuomonėmis bus pasidalyta kitame ES švietimo reikalų ministrų posėdyje, vyksiančiame vasario 24 d. Tyrimo rezultatai taip pat bus naudojami rengiant 2014 m. Komisijos Europos semestrą, kuriame pateikiamos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, susijusios su pagrindiniais gebėjimais.

Pagal naująją švietimo, mokymo ir jaunimo programą „Erasmus+“ (IP/13/1110), pradėsimą vykdyti sausio mėn., bus remiami projektai, kurių tikslas – tobulinti ir modernizuoti mokyklinį ugdymą. Be to, remdamosi tyrimo rezultatais valstybės narės gali nustatyti prioritetus, remtinus Europos socialinio fondo – pagrindinio investicijų į gebėjimus bei mokymą šaltinio – lėšomis, ir suteikti geresnių švietimo galimybių pažeidžiamoms grupėms.

Daugiau informacijos

2012 m. PISA. ES rezultatai ir pirmosios išvados, susijusios su švietimo ir mokymo politika Europoje.

Launch of PISA web-streaming 2012, European Commission

Power point presentation on PISA 2012 by Michael Davidson

Opening remarks by Jan Truszczynski, Director General, DG Education and Culture

EBPO svetainėje pateikta informacija apie 2012 m. PISA tyrimą

Europos Komisija Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU, Yves Leterme Twitter @YLeterme

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

Priedas. Pažanga, padaryta siekiant, kad prastai skaitančių, mokančių matematiką ir gamtos mokslus penkiolikmečių būtų mažiau nei 15 proc.[1]

2012 m.

Pokytis

2009–2012 m.

2012 m.

Pokytis

2009–2012 m.

2012 m.

Pokytis

2009–2012 m.

Skaitymas

(proc. punktų)

Matematika

(proc. punktų)

Gamtos mokslai

(proc. punktų)

ES

17,8

-1,9

22,1

-0,2

16,6

-1,2

Belgija

16,1

-1,5

19,0

-0,2

17,7

-0,4

Bulgarija

39,4

-1,6

43,8

-3,3

36,9

-1,9

Čekija

16,9

-6,2

21,0

-1,3

13,8

-3,5

Danija

14,6

-0,6

16,8

-0,3

16,7

0,1

Vokietija

14,5

-4,0

17,7

-0,9

12,2

-2,6

Estija

9,1

-4,2

10,5

-2,1

5,0

-3,3

Airija

9,6

-7,6

16,9

-3,9

11,1

-4,1

Graikija

22,6

1,3

35,7

5,4

25,5

0,2

Ispanija

18,3

-1,3

23,6

-0,1

15,7

-2,5

Prancūzija

18,9

-0,9

22,4

-0,1

18,7

-0,6

Kroatija

18,7

-3,7

29,9

-3,3

17,3

-1,2

Italija

19,5

-1,5

24,7

-0,2

18,7

-1,9

Kipras

32,8

:

42,0

:

38,0

:

Latvija

17,0

-0,6

19,9

-2,7

12,4

-2,3

Lietuva

21,2

-3,2

26,0

-0,3

16,1

-0,9

Liuksemburgas

22,2

-3,8

24,3

0,4

22,2

-1,5

Vengrija

19,7

2,1

28,1

5,8

18,0

3,9

Мalta

:

:

:

:

:

:

Nyderlandai

14,0

-0,3

14,8

1,4

13,1

-0,1

Austrija

19,5

-8,0

18,7

-4,5

15,8

-5,2

Lenkija

10,6

-4,4

14,4

-6,1

9,0

-4,1

Portugalija

18,8

1,2

24,9

1,2

19,0

2,5

Rumunija

37,3

-3,1

40,8

-6,2

37,3

-4,1

Slovėnija

21,1

-0,1

20,1

-0,2

12,9

-1,9

Slovakija

28,2

6,0

27,5

6,5

26,9

7,6

Suomija

11,3

3,2

12,3

4,5

7,7

1,7

Švedija

22,7

5,3

27,1

6,0

22,2

3,1

Jungtinė Karalystė

16,6

-1,8

21,8

1,6

15,0

0,0

Islandija

21,0

4,2

21,5

4,5

24,0

6,1

Serbija

33,1

:

38,9

:

35,0

:

Turkija

21,6

-2,9

42,0

-0,1

26,4

-3,6

Lichtenšteinas

12,4

-3,2

14,1

4,6

10,4

-0,9

Norvegija

16,2

1,3

22,3

4,1

19,6

3,8

Šveicarija

13,7

-3,2

12,4

-1,1

12,8

-1,3

Japonija

9,8

-3,8

11,1

-1,4

8,5

0,0

JAV

16,6

-1,0

25,8

2,5

18,1

-2,2

Šaltinis. EBPO, 2012 m. PISA tyrimas. Duomenų apie buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją nėra.

Pastaba. [1] 2012 m. PISA tyrimo rezultatai padalyti pagal šešis mokėjimo lygius – nuo žemiausio (1 lygis) iki aukščiausio (6 lygis). Žemesnis nei 2 lygis apibūdinamas kaip nepažangus mokėjimas: skaitymas (balai < 407,47), matematika (balai < 420,07) ir gamtos mokslai (balai < 409,54).

2020 m. siekinys: prastai skaitančių, mokančių matematiką ir gamtos mokslus penkiolikmečių dalis [1].

1 :

Iki 2020 m. penkiolikmečių, kurių pasiekimai visose trijose pagrindinėse disciplinose yra prasti, turėtų būti mažiau kaip 15 proc.“ Žr. 2009 m. gegužės mėn. Tarybos išvadas dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:lt:PDF


Side Bar