Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013

Έκθεση για τα σχολεία της ΕΕ: Σχετική βελτίωση στις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση, αλλά ανεπαρκείς επιδόσεις στα μαθηματικά

Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση αποτυπώνει πολυμορφία επιδόσεων στα κράτη μέλη. Η ΕΕ, ως σύνολο, υστερεί σημαντικά όσον αφορά τα μαθηματικά, αλλά η εικόνα είναι πιο ενθαρρυντική όσον αφορά τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση, όπου η Ευρώπη βρίσκεται στον σωστό δρόμο ώστε να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για το 2020, δηλ. να μειώσει το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις1 κάτω από το 15%. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες από τον κ. Yves Leterme, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), και τον κ. Jan Truszczynski, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, από το 2009, δέκα κράτη μέλη (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL και RO) έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο στη μείωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις τρεις βασικές δεξιότητες. Ωστόσο, πέντε χώρες της ΕΕ (EL, HU, SK, FI και SE) κατέγραψαν αύξηση αυτού του αριθμού. Άλλα κράτη μέλη έχουν επιτύχει μεικτά αποτελέσματα (βλ. πίνακα). Συνολικά, η ΕΕ έχει καλύτερες επιδόσεις απ' ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι δύο υστερούν σε σχέση με την Ιαπωνία.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Συγχαίρω τα κράτη μέλη που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, αλλά είναι σαφές ότι η ΕΕ, ως σύνολο, πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους με σκοπό την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στη σχολική εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα έχουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στον σύγχρονο κόσμο. Τα αποτελέσματα μάς υπενθυμίζουν ότι η επένδυση σε ποιοτική εκπαίδευση έχει θεμελιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης».

Σε ανάλογο πνεύμα ήταν και οι δηλώσεις του κ. Yves Leterme: «Η μελέτη PISA αποτυπώνει τις γνώσεις που έχουν οι νέοι ηλικίας 15 ετών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Σε μια παγκόσμια οικονομία, η επιτυχία δεν μετράται πλέον με βάση τα εθνικά πρότυπα και μόνο, αλλά και με βάση τα εκπαιδευτικά συστήματα που οδηγούν στις καλύτερες επιδόσεις. Τα αποτελέσματα για την ΕΕ υπογραμμίζουν ότι ο ρυθμός βελτίωσης πρέπει να επιταχυνθεί, ώστε τα κράτη μέλη να μη φτάσουν να υστερούν έναντι άλλων οικονομιών», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου.

Η μελέτη PISA πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2000 και, έκτοτε, διενεργείται ανά τριετία. Στη μελέτη του 2012 συμμετείχαν και τα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ καθώς και 31 χώρες-εταίροι, δηλ. ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της παγκόσμιας οικονομίας. Περίπου 510 000 μαθητές ηλικίας από 15 ετών και 3 μηνών έως 16 ετών και 2 μηνών συμμετείχαν στις δοκιμασίες, οι οποίες αφορούσαν τα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις θετικές επιστήμες, αλλά η έμφαση δινόταν κυρίως στα μαθηματικά.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μελέτες PISA επιτρέπουν στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στους εκπαιδευτές να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία στενότερης συνεργασίας σε τρεις τομείς: τις στρατηγικές δεξιοτήτων, τις αναλύσεις ανά χώρα και τις διεθνείς έρευνες.

Τι λένε οι διαπιστώσεις για την ΕΕ — Ανάλυση της Επιτροπής:

Ανάγνωση: Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση μειώθηκε: από 23,1% το 2006 και 19,7% το 2009 σε 17,8% το 2012. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, τότε ο στόχος του 15% για το 2020 μπορεί να επιτευχθεί. Μέχρι στιγμής, μόνο επτά χώρες της ΕΕ έχουν επιτύχει αυτό το ποσοστό αναφοράς (EE, IE, PL, FI, NL, DE και DK). Αξιοσημείωτη πρόοδος έχουν πραγματοποιήσει οι CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL και RO.

Μαθηματικά: Από το 2009 δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, τέσσερα κράτη μέλη (EE, FI, PL και NL) είναι μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως· το ποσοστό ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά κυμαίνεται κάτω από το 15%, δηλ. το ποσοστό αναφοράς της ΕΕ. Κανένα άλλο κράτος μέλος δεν έχει φτάσει ακόμα σ’ αυτό το επίπεδο. Σημαντική πρόοδος (πάνω από 2 ποσοστιαίες μονάδες) πραγματοποιήθηκε από BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL και RO.

Θετικές επιστήμες: Παρατηρείται σταθερή βελτίωση όσον αφορά τις δεξιότητες στις θετικές επιστήμες σ’ ολόκληρη την Ένωση. Το σχετικό ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ΕΕ μειώθηκε: από 20,3 % το 2006 και 17,8 % το 2009 σε 16,6 % το 2012. Δέκα κράτη μέλη βρίσκονται κάτω από τον στόχο του 15%: CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI και UK. Σταθερή πρόοδο έχουν πραγματοποιήσει οι CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL και RO.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών έχει σημαντική επίπτωση στις επιδόσεις: εκείνοι που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι πολύ πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τις κυρίως αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η προέλευση από οικογένειες μεταναστών, τη σημασία της συμμετοχής σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των φύλων ως προς τις ικανότητες ανάγνωσης (τα κορίτσια τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι τα αγόρια).

Η ανάλυση επίσης αποδεικνύει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της μελέτης PISA και της έρευνας του ΟΟΣΑ σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (IP/13/922). Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές, για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να εστιάζονται στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά το επίπεδο αυτό είναι συνήθως πολύ αργά για να αντισταθμίσει η ευκαιρία που χάθηκε στο σχολείο.

Επόμενα βήματα

Σήμερα, στις 2 μ.μ., ο κ. Michael Davidson, προϊστάμενος του τμήματος «Προσχολική ηλικία και σχολεία» του ΟΟΣΑ, και ο κ. Jan Pakulski, προϊστάμενος της μονάδας της Επιτροπής για τις στατιστικές, τις έρευνες και τις μελέτες στον τομέα της εκπαίδευσης, θα ενημερώσουν εν συντομία τους αρμόδιους φορείς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σχετικά με τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της μελέτης PISA 2012 στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ενημέρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Madou της Επιτροπής, στη διεύθυνση Place Madou 1, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. Τα διαπιστευμένα μέσα ενημέρωσης μπορούν να την παρακολουθήσουν.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις διαπιστώσεις της μελέτης PISA 2012 με τα κράτη μέλη, ώστε να συμβάλει στην εξεύρεση μέτρων που θα διορθώνουν τις αδυναμίες. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχει προγραμματιστεί για την προσεχή σύνοδο των Υπουργών Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης στο «ευρωπαϊκό εξάμηνο» της Επιτροπής για το 2014, το οποίο θα προβαίνει σε ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τις βασικές δεξιότητες.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ (IP/13/1110) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο, θα στηρίζει έργα που θα αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στον καθορισμό των προτεραιοτήτων τους όσον αφορά τη στήριξή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή επενδύσεων για τις δεξιότητες και την κατάρτιση και μπορεί επίσης να βελτιώσει την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στην κατάρτιση.

Περισσότερες πληροφορίες

PISA 2012: Επιδόσεις της ΕΕ και πρώτα συμπεράσματα όσον αφορά τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.

Launch of PISA web-streaming 2012, European Commission

Power point presentation on PISA 2012 by Michael Davidson

Opening remarks by Jan Truszczynski, Director General, DG Education and Culture

Η PISA 2012 στον δικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος της κ.Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: Ανδρούλλα Βασιλείου @VassiliouEU και Yves Leterme @YLeterme

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Παράρτημα: Πρόοδος σχετικά με την επίτευξη του στόχου για ποσοστό μικρότερο του 15% όσον αφορά τα άτομα ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες [1]

2012

Εξέλιξη

2009-12

2012

Εξέλιξη

2009 -12

2012

Εξέλιξη

2009-12

Ανάγνωση

(% μονάδες)

Μαθηματικά

(% μονάδες)

Θετικές επιστήμες

(% μονάδες)

ΕΕ

17,8

-1,9

22,1

-0,2

16,6

-1,2

Βέλγιο

16,1

-1,5

19,0

-0,2

17,7

-0,4

Βουλγαρία

39,4

-1,6

43,8

-3,3

36,9

-1,9

Τσεχική Δημοκρατία

16,9

-6,2

21,0

-1,3

13,8

-3,5

Δανία

14,6

-0,6

16,8

-0,3

16,7

0,1

Γερμανία

14,5

-4,0

17,7

-0,9

12,2

-2,6

Εσθονία

9,1

-4,2

10,5

-2,1

5,0

-3,3

Ιρλανδία

9,6

-7,6

16,9

-3,9

11,1

-4,1

Ελλάδα

22,6

1,3

35,7

5,4

25,5

0,2

Ισπανία

18,3

-1,3

23,6

-0,1

15,7

-2,5

Γαλλία

18,9

-0,9

22,4

-0,1

18,7

-0,6

Κροατία

18,7

-3,7

29,9

-3,3

17,3

-1,2

Ιταλία

19,5

-1,5

24,7

-0,2

18,7

-1,9

Κύπρος

32,8

:

42,0

:

38,0

:

Λετονία

17,0

-0,6

19,9

-2,7

12,4

-2,3

Λιθουανία

21,2

-3,2

26,0

-0,3

16,1

-0,9

Λουξεμβούργο

22,2

-3,8

24,3

0,4

22,2

-1,5

Ουγγαρία

19,7

2,1

28,1

5,8

18,0

3,9

Μάλτα

:

:

:

:

:

:

Κάτω Χώρες

14,0

-0,3

14,8

1,4

13,1

-0,1

Αυστρία

19,5

-8,0

18,7

-4,5

15,8

-5,2

Πολωνία

10,6

-4,4

14,4

-6,1

9,0

-4,1

Πορτογαλία

18,8

1,2

24,9

1,2

19,0

2,5

Ρουμανία

37,3

-3,1

40,8

-6,2

37,3

-4,1

Σλοβενία

21,1

-0,1

20,1

-0,2

12,9

-1,9

Σλοβακία

28,2

6,0

27,5

6,5

26,9

7,6

Φινλανδία

11,3

3,2

12,3

4,5

7,7

1,7

Σουηδία

22,7

5,3

27,1

6,0

22,2

3,1

Ηνωμένο Βασίλειο

16,6

-1,8

21,8

1,6

15,0

0,0

Ισλανδία

21,0

4,2

21,5

4,5

24,0

6,1

Σερβία

33,1

:

38,9

:

35,0

:

Τουρκία

21,6

-2,9

42,0

-0,1

26,4

-3,6

Λιχτενστάιν

12,4

-3,2

14,1

4,6

10,4

-0,9

Νορβηγία

16,2

1,3

22,3

4,1

19,6

3,8

Ελβετία

13,7

-3,2

12,4

-1,1

12,8

-1,3

Ιαπωνία

9,8

-3,8

11,1

-1,4

8,5

0,0

ΗΠΑ

16,6

-1,0

25,8

2,5

18,1

-2,2

Πηγή: ΟΟΣΑ, PISA, 2012. Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το Μαυροβούνιο και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Σημείωση: [1] Τα αποτελέσματα της μελέτης PISA 2012 χωρίζονται σε έξι επίπεδα επάρκειας: το χαμηλότερο είναι το 1 και το υψηλότερο, το 6. Ως «χαμηλές επιδόσεις» ορίζονται εκείνες που κατατάσσονται κάτω από το επίπεδο 2: ανάγνωση (βαθμολογία: <407,47), μαθηματικά (βαθμολογία: <420,07) και θετικές επιστήμες (βαθμολογία: <409,54).

Στόχος αναφοράς για το 2020: Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες [1].

1 :

«Μέχρι το 2020, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15%». Βλ. Συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:en:PDF


Side Bar