Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 декември 2013 г.

Доклад за училищата в ЕС: известни подобрения при четеното и природните науки, но слаби резултати при математиката

Последният доклад на ОИСР за уменията по четене, математика и природни науки сред 15-годишните показва смесени резултати за държавите членки. В ЕС като цяло се отчита сериозно изоставане при математиката, но картината е по-обнадеждаваща при природните науки и четенето, където Европа напредва по план към постигането на целта за намаляване на дела на учениците със слаби резултати под 15 % до 2020 г.1 Резултатите бяха представени в Брюксел от Ив Льотерм, заместник генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и Ян Трушчински, генерален директор на ГД „Образование и култура“ на Европейската комисия.

От констатациите в доклада става ясно, че от 2009 г. насам десет държави членки (България, Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Хърватия, Латвия, Австрия, Полша и Румъния) са постигнали значителен напредък в намаляването на дела на учениците със слаби резултати и при трите основни умения. В пет държави от ЕС обаче (Гърция, Унгария, Словакия, Финландия и Швеция) броят на лицата със слаби основни умения се е увеличил. Други държави членки отчитат смесени резултати (вж. таблицата). Като цяло резултатите в ЕС са малко по-добри, отколкото в САЩ, но и ЕС, и САЩ изостават от Япония.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу коментира: „Поздравявам държавите членки, подобрили своите резултати, но е ясно, че ЕС като цяло трябва да работи по-усилено в тази сфера. Държавите членки трябва да продължат с усилията за подобряване на слабите резултати в училищното образование, за да се гарантира, че младите хора ще придобият уменията, които са им нужни, за да успеят в съвременния свят. Резултатите са напомняне, че инвестициите в качественото образование са от съществено значение за бъдещето на Европа“.

Това становище сподели и Ив Льотерм. „Проучването PISA (Програма за международно оценяване на учениците) показва какви са знанията на 15-годишните и как те могат да ги прилагат в практиката. В условията на глобална икономика успехът вече не се измерва единствено спрямо националните стандарти, а спрямо образователните системи с най-добри резултати. Резултатите за ЕС подчертават, че темповете на подобрение трябва да се ускорят, ако държавите членки не искат да изостанат от другите икономики“, добави бившият белгийски премиер.

Проучването PISA се провежда на всеки три години, откакто бе въведено през 2000 г. В проучването PISA за 2012 г. участваха всички 34 държави — членки на ОИСР, и 31 държави партньори, което представлява над 80 % от световната икономика. Около 510 000 ученици на възраст между 15 години и 3 месеца и 16 години и 2 месеца участваха в тестовете, които обхванаха математиката, четенето и природните науки с основен акцент върху математиката.

Базата от информация, която PISA осигурява, дава възможност на създаващите политиката и педагозите да идентифицират характеристиките на силните образователни системи и да адаптират политиките си.

Европейската комисия и ОИСР наскоро подписаха споразумение за сътрудничество с цел по-тясна съвместна работа в три области: стратегии за уменията, анализ по държави и международни проучвания.

Констатации по отношение на ЕС — анализ на Комисията

Умения по четене: делът на учениците със слаби резултати е намалял от 23,1 % през 2006  г. и 19,7 % през 2009 г. на 17,8 % през 2012 г. Ако тази тенденция се запази, е възможно до 2020 г. да бъде постигната целта от 15 %. До момента само седем държави от ЕС са достигнали тази цел (Естония, Ирландия, Полша, Финландия, Нидерландия, Германия и Дания). Значителен напредък са постигнали Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Хърватия Литва, Люксембург, Австрия, Полша и Румъния.

Умения по математика: от 2009 г. насам не се отчита напредък при намаляването на дела на учениците със слаби резултати на равнище ЕС. Въпреки това четири държави членки (Естония, Финландия, Полша и Нидерландия) се нареждат сред държавите с най-добри резултати в цял свят, като делът на учениците със слаби постижения по математика е сведен под целевото за ЕС равнище от 15 %. Нито една друга държава членка не е постигнала това равнище. Значителен напредък (над 2 процентни пункта) са постигнали България, Естония, Ирландия, Хърватия, Латвия, Австрия, Полша и Румъния.

Умения по природни науки: отчита се стабилно повишаване на уменията в тази област в целия ЕС. Делът на учениците със слаби резултати в ЕС е намалял от 20,3 % през 2006 г. на 17,8 % през 2009 г. и на 16,6 % през 2012 г. Десет държави членки са под целевото равнище от 15 %: Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Латвия, Нидерландия, Полша, Словения, Финландия и Обединеното кралство. Стабилен напредък са постигнали Чешката република, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Австрия, Полша и Румъния.

В анализа се подчертава, че социалният и икономическият статус на учениците имат значително отражение върху постигнатите резултати, като за учениците от домакинства с ниски доходи е много по-вероятно да постигнат слаби резултати по математика, четене и природни науки. Сред другите важни фактори са предимно негативните ефекти във връзка с мигрантския произход, голямото значение на получаването на образование и грижи в ранна детска възраст, както и разликата в уменията по четене между половете (момичетата се справят много по-добре от момчетата).

Анализът също така разкрива връзката между резултатите от проучването PISA и публикуваното наскоро проучване на ОИСР относно уменията на лицата на възраст над 16 години (IP/13/922). Представеното в него заключение е, че за да бъдат политиките ефективни, е необходимо те да бъдат съсредоточени върху подобряването на основното и средното образование. Отвъд този етап обикновено е прекалено късно да се компенсират възможностите, пропуснати в училищна възраст.

Следващи стъпки

В 14 ч. днес Майкъл Дейвидсън, ръководител на отдела на ОИСР по въпросите на образованието в ранна детска възраст и училищата, и Ян Пакулски, началник на отдела на Комисията за статистика, изследвания и проучвания в сферата на образованието, ще представят на заинтересованите страни от сектора на образованието и обучението подробна информация за значението на резултатите от проучването PISA за 2012 г. и изводите от тях за изработването на европейските политики. Брифингът ще се проведе в аудиторията в сградата Madou на Комисията, която се намира на Place Madou № 1, Saint-Josse-Ten-Noode 1210. Акредитираните медии са поканени да присъстват.

Комисията ще обсъди заключенията от проучването PISA за 2012 г. с държавите членки, за да помогне да бъдат набелязани мерки за преодоляване на слабостите. Предвижда се първата дискусия да се състои на следващото заседание на министрите на образованието от ЕС на 24 февруари. Резултатите ще бъдат използвани също и в рамките на европейския семестър на Комисията за 2014 г., при който се изготвят препоръки за отделните държави във връзка с основните умения.

По линия на „Еразъм+“ (IP/13/1110) — новата програма в областта на образованието, обучението и младежта, която ще стартира през януари, ще се подпомагат проекти, целящи развиването и подобряването на училищното образование. Резултатите от проучването могат също така да помогнат на държавите членки да определят приоритети за подпомагане от Европейския социален фонд, който е ключов източник на инвестиции за повишаване на уменията и за обучение и може също да подобри образователните възможности за уязвимите групи.

За повече информация:

PISA 2012 г.: Резултати на ЕС и първи заключения относно политиките за образованието и обучението в Европа.

Launch of PISA web-streaming 2012, European Commission

Power point presentation on PISA 2012 by Michael Davidson

Opening remarks by Jan Truszczynski, Director General, DG Education and Culture

PISA 2012 г. на уебсайта на ОИСР

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Twitter: Андрула Василиу @VassiliouEU и Ив Льотерм @YLeterme

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложение: Напредък към постигането на целта за намаляване на дела на лицата на възраст 15 години със слаби основни умения по четене, математика и природни науки под 15 % [1]

2012 г.

Промяна

2009—2012 г.

2012 г.

Промяна

2009—2012 г.

2012 г.

Промяна

2009—2012 г.

Четене

(процентни пункта)

Математика

(процентни пункта)

Природни науки

(процентни пункта)

ЕС

17,8

-1,9

22,1

-0,2

16,6

-1,2

Белгия

16,1

-1,5

19,0

-0,2

17,7

-0,4

България

39,4

-1,6

43,8

-3,3

36,9

-1,9

Чешка република

16,9

-6,2

21,0

-1,3

13,8

-3,5

Дания

14,6

-0,6

16,8

-0,3

16,7

0,1

Германия

14,5

-4,0

17,7

-0,9

12,2

-2,6

Естония

9,1

-4,2

10,5

-2,1

5,0

-3,3

Ирландия

9,6

-7,6

16,9

-3,9

11,1

-4,1

Гърция

22,6

1,3

35,7

5,4

25,5

0,2

Испания

18,3

-1,3

23,6

-0,1

15,7

-2,5

Франция

18,9

-0,9

22,4

-0,1

18,7

-0,6

Хърватия

18,7

-3,7

29,9

-3,3

17,3

-1,2

Италия

19,5

-1,5

24,7

-0,2

18,7

-1,9

Кипър

32,8

:

42,0

:

38,0

:

Латвия

17,0

-0,6

19,9

-2,7

12,4

-2,3

Литва

21,2

-3,2

26,0

-0,3

16,1

-0,9

Люксембург

22,2

-3,8

24,3

0,4

22,2

-1,5

Унгария

19,7

2,1

28,1

5,8

18,0

3,9

Малта

:

:

:

:

:

:

Нидерландия

14,0

-0,3

14,8

1,4

13,1

-0,1

Австрия

19,5

-8,0

18,7

-4,5

15,8

-5,2

Полша

10,6

-4,4

14,4

-6,1

9,0

-4,1

Португалия

18,8

1,2

24,9

1,2

19,0

2,5

Румъния

37,3

-3,1

40,8

-6,2

37,3

-4,1

Словения

21,1

-0,1

20,1

-0,2

12,9

-1,9

Словакия

28,2

6,0

27,5

6,5

26,9

7,6

Финландия

11,3

3,2

12,3

4,5

7,7

1,7

Швеция

22,7

5,3

27,1

6,0

22,2

3,1

Обединено кралство

16,6

-1,8

21,8

1,6

15,0

0,0

Исландия

21,0

4,2

21,5

4,5

24,0

6,1

Сърбия

33,1

:

38,9

:

35,0

:

Турция

21,6

-2,9

42,0

-0,1

26,4

-3,6

Лихтенщайн

12,4

-3,2

14,1

4,6

10,4

-0,9

Норвегия

16,2

1,3

22,3

4,1

19,6

3,8

Швейцария

13,7

-3,2

12,4

-1,1

12,8

-1,3

Япония

9,8

-3,8

11,1

-1,4

8,5

0,0

САЩ

16,6

-1,0

25,8

2,5

18,1

-2,2

Източник: ОИСР, PISA 2012 г. Няма налични данни за Черна гора и бившата югославска република Македония.

Забележка: [1] Резултатите от проучването PISA за 2012 г. са разделени в шест нива на владеене на уменията, от най-ниското ниво — ниво 1, до най-високото — ниво 6. Съгласно дефиницията, за слаби се считат резултатите под ниво 2: четене (резултат<407,47), математика (резултат<420,07) и природни науки (резултат<409,54).

Цел за 2020 г.: Делът на лицата на възраст 15 години със слаби основни умения по четене, математика и природни науки [1]

1 :

„До 2020 г. делът на лицата на възраст 15 години със слаби основни умения за четене, математика и точни науки следва да бъде по-нисък от 15 %“. Вж. Заключенията на Съвета от май 2009 г. относно стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:bg:PDF


Side Bar