Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2.12.2013

Euroopan komissio vaatii Viestintävirastoa perumaan suunnitelmat poistaa sääntely kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksuilta

Euroopan komissio on määrännyt Suomen telesääntelyviranomaisen, Viestintäviraston, peruuttamaan suunnitelmansa poistaa sääntely kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilta Suomessa. Kiinteään verkkoon laskevasta puheliikenteestä Suomessa nykyään perittävät säännellyt maksut ovat EU:n korkeimpia (2,42 senttiä/min.). Kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa, jotka noudattavat Euroopan komission suosittelemaa lähestymistapaa, ne ovat keskimäärin 0,11 senttiä/min. (ks. IP/09/710 ja MEMO/09/222). Komissio on tyrmännyt Viestintäviraston ehdotuksen jättää sääntelyn ulkopuolelle maksut, jotka suomalaiset teleyritykset perivät muilta teleyrityksiltä puhelujen välittämisestä kiinteiden verkkojensa asiakkaille. Laskevan puheliikenteen markkinat ovat monopoleja, koska vain yksi teleyritys voi välittää puhelun tilaajilleen. Kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksut siirtyvät viime kädessä kuluttajahintoihin, joten niiden poistaminen sääntelyn piiristä markkinoilla, joilla ei vallitse kilpailu, johtaa riskiin kohtuuttomasta hinnoittelusta niin tukku- kuin vähittäistasollakin. 

Euroopan komissio katsoo tänään tekemässään päätöksessä, ettei Viestintävirasto ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että markkinoilla vallitsisi toimiva kilpailu ja ettei niillä siksi enää tarvittaisi sääntelyä. Viestintäviraston olisi pitänyt osoittaa, ettei laskevan puheliikenteen palveluja tarjoaville teleyrityksille olisi kannattavaa nostaa kiinteään verkkoon laskevasta puheliikenteestä perimiään maksuja, esimerkiksi siksi että tällainen korotus saisi kuluttajat vaihtamaan kiinteän verkon liittymiään mobiililiittymiksi. Komissio katsoo sen vuoksi, ettei Viestintävirasto ole tehnyt perusteellista analyysia markkinoilla vallitsevista kilpailuolosuhteista.

Näytön puuttuessa komissio katsoo, ettei Viestintäviraston toimenpide-ehdotus sovellu EU:n telesääntöjen periaatteisiin ja tavoitteisiin, joiden mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä kilpailua, EU:n kuluttajien etuja ja sisämarkkinoiden kehitystä. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) tukee komission kantaa tässä asiassa.

”En voi hyväksyä sääntelyn poistamista markkinoilta, joilla jokainen operaattori on monopoliasemassa ja joilla kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hinnat ovat jopa 60 kertaa korkeammat kuin muualla Euroopassa”, Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi. ”Kohtuuton hinnoittelu merkitsee perusteettomia menoja teleyrityksille ja kuluttajille Suomessa ja maissa, joissa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksut ovat säänneltyjä. Tästä muodostuu riski televiestinnän sisämarkkinoiden toiminnalle.”

Tausta

Komission sai 2. syyskuuta 2013 Viestintäviraston ilmoituksen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen markkinoista Suomessa.

Komission perusteellinen tutkinta käynnistyi 2. lokakuuta EU:n televiestintädirektiivin 7 artiklan mukaisella ns. toisella selvitysvaiheella (MEMO/11/321), joka päättyi tänään tehtyyn päätökseen.

Televiestintäalan puitedirektiivin 7 artiklan mukaan kansallisten televiestintäalan sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle, BERECIlle ja televiestintäalan sääntelyviranomaisille muissa EU-maissa toimenpiteistä, joita ne aikovat ottaa käyttöön markkinaongelmien ratkaisemiseksi.

Jos komissio epäilee ehdotusten yhteensopivuutta EU:n oikeuden kanssa tai katsoo, että ne voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle, se voi käynnistää perusteellisen ns. toisen selvitysvaiheen puitedirektiivin 7 artiklassa annettuja valtuuksia käyttäen. Sen jälkeen se ja BEREC voivat kahden kuukauden ajan keskustella sääntelyviranomaisen kanssa siitä, miten sen ehdotusta voitaisiin muuttaa EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Komissio voi pidennetyn selvitysajanjakson päätteeksi joko poistaa toimenpide-ehdotusta koskevat varaumansa tai vaatia sääntelyviranomaista perumaan ehdotetun toimenpiteen, jolloin sääntelyviranomaisen on käynnistettävä uusi kuulemismenettely sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Hyödyllisiä linkkejä

Komission kirje Suomen sääntelyviranomaiselle julkaistaan verkkosivulla

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

7 artiklan menettely

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivu

Seuraa Neelie Kroesia Twitterissä

Yhteyshenkilöt

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: (+32-2)295 73 61

Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar