Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 december 2013

Göteborg vinner 2014 års Access City-pris

I samband med Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättningar (den 3 december) meddelade EU-kommissionen att Göteborg vunnit 2014 års Access City-pris. Priset är ett erkännande av det enastående arbete som gjorts i Göteborg för att öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionshinder. Prisutdelningen, som EU-kommissionen anordnar tillsammans med Europeiska handikappforumet, äger rum i Bryssel i samband med evenemanget ”Tillgänglig turism i Europa” på Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättningar och Europeiska turismdagen. Priset syftar till att uppmuntra städer med minst 50 000 invånare att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra tillgängligheten på ett sätt som gagnar alla.

– ”En stad för alla” är Göteborgs slogan. När Göteborg nu vinner årets Access City-pris visar det att det inte bara är tomma ord, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Stadens strävan att integrera personer med alla typer av funktionshinder i samhället har gjort Göteborg till årets vinnarstad. Personer med funktionshinder möter fortfarande alldeles för många hinder i sin vardag, men städer som Göteborg visar att det går att öka tillgängligheten för alla. Grattis Göteborg!

Göteborgs engagemang för att öka tillgängligheten i samband med transporter, bostäder arbete och sysselsättning är ett bra exempel som andra europeiska städer kan följa i framtiden. Personer med funktionshinder får förtur när lämpliga bostäder blir lediga. När det gäller sysselsättning utrustas omkring 300 arbetsplatser med hjälpmedel varje år. Staden arbetar också systematiskt med att förbättra offentliga anläggningar och vidtar konkreta åtgärder för att göra nöjesfält, lekplatser och universitet mer tillgängliga.

Andrapriset går till Grenoble i Frankrike och tredje pris till Poznan i Polen. Båda dessa städer har gjort enastående framsteg när det gäller att öka tillgängligheten inom transporter, utbildning, bostäder, shopping, kultur, idrott, turism och sysselsättning.

Några städer som är pionjärer när det gäller tillgänglighet inom konstruerade miljöer, transporter, informations- och kommunikationsteknik och offentliga anläggningar och tjänster får hedersomnämnanden:

  1. Belfast, Storbritannien för konstruerade miljöer och offentliga utrymmen.

  2. Dresden, Tyskland, för informations- och kommunikationsteknik.

  3. Burgos, Spanien, för offentliga tjänster och anläggningar.

  4. Malaga, Spanien, för transporter och transportinfrastrukturer.

Några tidigare vinnare är Avila i Spanien (IP/10/1641), Salzburg i Österrike (IP/11/1492) och Berlin i Tyskland (IP/12/1309).

De offentliga organen kan inte på egen hand göra Europa tillgängligt. Därför anordnar EU-kommissionen också ett möte om tillväxt och tillgänglighet som för samman företagsledare och användarorganisationer i samband med Europeiska dagen för personer med funktionshinder. Syftet med mötet är att diskutera hur produkter och tjänster kan göras tillgängliga i Europa.

Bakgrund

Access City-priset

Access City-priset instiftades 2010 för att öka medvetenheten om funktionshinder och främja tillgänglighetsinitiativ i städer med mer än 50 000 invånare. Prisets grundtanke är att personer med funktionshinder ska ha samma tillgäng till städerna som andra. Initiativet syftar till att uppmuntra städer att inspirera varandra till innovation och utbyte av bästa praxis

Priset ges till en stad som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten för grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på fortsatta förbättringar. Priset täcker åtgärder inom följande områden:

  1. Konstruerade miljöer och offentliga utrymmen.

  2. Transporter och transportinfrastrukturer.

  3. Information och kommunikation, inklusive ny teknik (IKT).

  4. Offentliga anläggningar och tjänster.

Urvalsprocessen

I en första urvalsrunda på nationell nivå var det 102 städer från 23 medlemsstater som ansökte och uppfyllde kriterierna för att delta i tävlingen. EU-ländernas nationella juryer bestod av personer med funktionshinder och sakkunniga från offentlig förvaltning. De kunde nominera upp till tre städer till den europeiska urvalsomgången. Efter den fanns det 33 städer kvar som granskades av den europeiska juryn för 2014 års Access City-pris.

Den europeiska juryn, som bestod av experter på tillgänglighet och företrädare för Europeiska handikappforumet och den europeiska äldreplattformen Age Platform Europe utsåg sedan vinnaren och andra- och tredjepristagarna samt de fyra hedersomnämnandena.

EU:s tillgänglighetspolitik

Ett Europa som är mer tillgängligt för personer med funktionshinder är en viktig del av EU:s övergripande handikappstrategi 2010–2020, som innehåller en allmän ram för EU-åtgärder inom området funktionshinder och tillgänglighet som ska komplettera och stödja medlemsländernas åtgärder. EU-lagstiftningen omfattar särskilda bestämmelser om funktionshinder inom områden som transporter och elektronisk kommunikation.

EU utnyttjar också en mängd andra instrument, som forskning och standardisering, för att uppnå maximal tillgänglighet för konstruerade miljöer, IKT, transporter och andra områden och för att främja en EU-marknad för tillgängliga produkter och tjänster.

EU vill också förbättra marknaden för tekniska hjälpmedel till gagn för personer med funktionshinder och stödjer konceptet ”Design för alla” som hjälper en större del av befolkningen, som äldre och personer med nedsatt rörlighet.

Mer information

Läs mer om Access City-priset:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Tillgänglig turism i Europa, i samband med Europeiska dagen för personer med funktionshinder och Europeiska turismdagen:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

EU:s handikappstrategi 2010–2020:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm and http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Viviane Redings (EU-kommissionär för rättsliga frågor) webbplats: http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på twitter: @VivianeRedingEU

Följ rättsliga frågor på twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: High Level Dialogue on Growth and Accessibility

Brussels, 3 December 2013

List of Participating Organisations:

Age Platform

Amadeus IT Holdings

Bloomsbury

British Telecom

Business Europe

European Committee for Standardisation-European Committee for Electrotechnical Standardisation (CEN-CENELEC)

Eurolines

Électricité de France (EDF)

HOTREC

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

General Mobile Manufacturers Forum

Nokia

Telefonica SA

Thomas Cook

European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME)


Side Bar