Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 3. decembra 2013

Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím: Komisia oznamuje, že víťazom ceny „Access City“ za rok 2014 sa stáva Göteborg!

Pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím (3. decembra) Európska komisia oznámila, že Göteborg sa stáva víťazom ceny „Access City“ 2014. Cena je uznaním výnimočného úsilia Göteborgu zameraného na zvyšovanie dostupnosti mestských priestorov pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí. Súťažný ročník 2014 organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotne postihnutých. Víťaza vyhlásili v Bruseli počas konferencie „Dostupný cestovný ruch v Európe“ organizovanej v rámci každoročného Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím a Európskeho dňa cestovného ruchu. Cena slúži na podporu toho, aby si mestá s minimálne 50 000 obyvateľmi vymieňali svoje skúsenosti a zlepšili dostupnosť v prospech všetkých.

„Slogan Göteborgu znie „mesto pre každého!“ Keďže vyhrali tohtoročnú cenu „Access City“, je zrejmé, že pre Göteborg je to viac než iba slogan,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Inkluzívny prístup mesta zahŕňajúci integráciu všetkých ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti pomohol tento rok Göteborgu na piedestál. „Ľudia so zdravotným postihnutím ešte stále denne čelia príliš veľkému počtu prekážok, ale mestá ako Göteborg idú príkladom v tom, ako zlepšiť dostupnosť každodenného života pre všetkých. Gratulujem Göteborgu.“

Záväzok Göteborgu zvýšiť dostupnosť dopravy, bývania, práce a zamestnania je dobrým príkladom, ktorý by sa v budúcnosti mohol uplatniť aj v iných európskych mestách. Prioritou je, aby mali ľudia so zdravotným postihnutím dostupné svoje domovy. Pokiaľ ide o zamestnanosť, každoročne získa približne 300 pracovísk osobné pomôcky. Mesto takisto systematicky pracuje na zlepšení verejnej vybavenosti, konkrétne na rozšírení dostupnosti zábavných parkov, ihrísk a miestnej univerzity.

Druhú cenu „Access City“ získalo mesto Grenoble (Francúzsko) a na treťom mieste skončila poľská Poznaň. – Obe mestá preukázali značný pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť dopravy, vzdelávania, ubytovania, nakupovania, kultúry, športu, cestovného ruchu a zamestnanosti.

Európska komisia udeľuje osobitné ocenenia mestám, ktoré sú priekopníkmi pri dosahovaní dostupnosti budov, dopravy, informačných a komunikačných technológií a verejných zariadení a služieb. V tomto roku dostali osobitné ocenenia:

Belfast (Spojené kráľovstvo) v kategórii „stavby a verejné priestranstvá“,

Drážďany (Nemecko) v kategórii „informačné a komunikačné technológie“,

Burgos (Španielsko) v kategórii „verejné služby a zariadenia“,

Malaga (Španielsko) v kategórii „doprava a súvisiaca infraštruktúra“.

Medzi doterajších držiteľov ceny „Access City“ patria španielska Ávila (IP/10/1641), rakúsky Salzburg (IP/11/1492) a nemecký Berlín (IP/12/1309).

Nakoľko zlepšenie dostupnosti v Európe nemôžu uskutočniť len verejné orgány, Európska komisia organizuje takisto stretnutie na vysokej úrovni na tému rast a dostupnosť, na ktorom sa pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím stretnú riaditelia podnikov a združenia používateľov. Cieľom stretnutia je prediskutovať, ako sa dá dosiahnuť, aby boli výrobky a služby v Európe dostupnejšie.

Súvislosti

Cena „Access City“

Cena „Access City“ sa začala udeľovať v roku 2010 s cieľom zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí a podporiť iniciatívy na zlepšenie dostupnosti v európskych mestách s viac ako 50 000 obyvateľmi. Cena je o zabezpečení rovnakého prístupu k mestskému životu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom iniciatívy je podporovať mestá, aby sa navzájom inšpirovali k inovácii, a aby si vymieňali osvedčené postupy.

Cena sa udeľuje mestu, ktoré preukázateľne a udržateľným spôsobom zlepšilo dostupnosť základných prvkov mestského života a ktoré má konkrétne plány na ďalšie zlepšenia. Cena sa vzťahuje na opatrenia v týchto oblastiach:

zastavané a verejné priestory,

doprava a súvisiaca infraštruktúra,

informácie a komunikácie vrátane nových technológií a

verejné zariadenia a služby.

Postup európskej poroty pri výbere víťaza ceny „Access City 2014“

V prvom kole na vnútroštátnej úrovni z prihlásených miest splnilo kritéria na účasť v súťaži 102 miest z 23 členských štátov. Vnútroštátne poroty v členských štátoch sa skladali z osôb so zdravotným postihnutím a odborníkov verejnej správy. Mohli vybrať maximálne tri mestá, ktoré nominovali do európskeho kola súťaže. V rámci neho sa výber zúžil na 33 miest. Tieto boli predstavené európskej porote ceny „Access City 2014“.

Európska porota zložená z odborníkov na dostupnosť a zástupcov Európskeho fóra zdravotne postihnutých a medzinárodného združenia AGE Platform Europe posúdila kandidatúry týchto 33 miest a vybrala víťaza, držiteľov druhej a tretej ceny, ako aj osobitných ocenení.

Politika EÚ v oblasti dostupnosti

Zlepšenie dostupnosti Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím je kľúčovou súčasťou globálnej stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá poskytuje všeobecný rámec pre činnosti v oblasti zdravotného postihnutia a dostupnosti na úrovni EÚ. Tieto činnosti dopĺňajú a podporujú opatrenia členských štátov. Osobitné ustanovenia týkajúce sa dostupnosti sú obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ v oblastiach ako doprava a elektronické komunikačné služby.

EÚ okrem právnych predpisov a politiky využíva rôzne nástroje, ako sú výskum a normalizácia, aby optimalizovala bezbariérovosť a dostupnosť zastavaného prostredia, IKT, dopravy a ostatných oblastí a podporila celoeurópsky trh s bezbariérovými produktmi a službami.

EÚ sa zameriava aj na zlepšenie fungovania trhu pomocných technológií v záujme osôb so zdravotným postihnutím a podporuje prístup „dizajn pre všetkých“, z ktorého má prospech väčšia časť obyvateľstva, ako sú napríklad starší ľudia a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Ďalšie informácie

Viac informácií o cene „Access City“ nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

Konferencia „Dostupný cestovný ruch v Európe“ pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím a Európskeho dňa cestovného ruchu: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:EN:NOT

Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar