Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 november 2013

Bättre användning av genetiska resurser

EU-kommissionen lägger i dag fram rapporten Genetiska resurser inom jordbruket – från bevarande till hållbart nyttjande. Där beskrivs kommissionens målsättningar för perioden fram till 2020. Bevarandefrågor och hejdad förlust av biologisk mångfald inom jordbruket kommer att vara centrala frågor även i fortsättningen, men rapporten belyser att motiveringen måste ändras och en starkare tonvikt läggas på en mer hållbar användning av våra genetiska resurser, som t.ex. traditionella eller hotade djurraser och växtsorter. Samtidigt lägger kommissionen fram en rapport om befintliga program, som enligt nuvarande lagstiftning måste läggas fram före utgången av 2013.

– Det är väldigt viktigt att åtgärder som rör genetiska resurser inte begränsas till enbart bevarande, säger Dacian Cioloş, EU-kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling. Genetiska material utgör enorma resurser, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även med tanke på sådana utmaningar som klimatförändringar, växters resistens mot bekämpningsmedel, produktivitet, konsumentefterfrågan på olika områden och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden. Vi måste dra största möjliga nytta av den mångfald av genetiska material som står till vårt förfogande.

Denna skiftning avspeglas i utökade verktyg till stöd för en bättre användning av de genetiska resurserna så att ökade ekonomiska resurser och ett större utbud av finansieringsmöjligheter kommer att finnas tillgängliga 2020. Från och med 2014 kommer flera av EU:s instrument och verktyg att föras samman på ett sammanhållet och kompletterande sätt för att bidra till detta mål, både inom den gemensamma jordbrukspolitikens landsbygdsutvecklingsåtgärder och inom Horisont 2020, EU-ramen för forskning och innovation. Detta öppnar dörren för ytterligare investeringsmöjligheter, samverkan och utbyte av bästa praxis.

Landsbygdsutveckling omfattar en mängd olika typer av åtgärder, som produktion och användning av traditionella hotade lokala husdjursraser, växter och frön. Landsbygdsutvecklingsåtgärder kan också bidra till att föra in en hållbar användning av genetiska jordbruksresurser i livsmedelskedjan och ge större mervärde åt landsbygdsområden och jordbrukets livsmedelsindustri, genom en större mångfald av marknader och produkter.

För att utöka kunskapsbasen om bevarande och hållbar användning av genetiska resurser kommer dessa frågor att tas med i ett övergripande arbetsprogram inom Horisont 2020.

Den nödvändiga interaktionen mellan forskning och praktisk användning kommer att främjas av det europeiska innovationsparternskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket, som inrättats för att öka medvetenheten, mobilisera aktörerna och uppmuntra kunskapsutbyte och samarbete, även inom detta område.

För att bevarandet och den hållbara användningen av genetiska resurser ska lyckas krävs det åtgärder på alla nivåer – EU, medlemsländerna och regionalt – och en stark vilja hos berörda aktörer. Dessa gemensamma ansträngningar kommer att ge ett viktigt bidrag till att förbättra hållbarheten och den ekonomiska livskraften i olika jordbrukssystem och hela livsmedelskedjan. De kan också ge ett avgörande bidrag till att bevara den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringar.

Mer information

Mer information: http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontaktperson:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar