Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 29 listopada 2013 r.

Dążenie do lepszego wykorzystania naszych zasobów genetycznych

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj sprawozdanie pt. Zasoby genetyczne w rolnictwie – od ochrony do zrównoważonego wykorzystywania, w którym przedstawiono cele na okres do 2020 r. W sprawozdaniu nacisk położono na ochronę różnorodności biologicznej w rolnictwie i zatrzymanie procesu jej utraty, ale podkreślono również potrzebę zmiany podejścia przez poświęcenie większej uwagi zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów genetycznych, takich jak tradycyjne lub zagrożone rasy zwierząt lub odmiany roślin. Wraz ze sprawozdaniem opublikowano drugi dokument, w którym przedstawiono obecnie prowadzone programy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało tego dokonać do końca 2013 r.

Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, podsumował sprawozdanie Komisji: Nasze działania związane z zasobami genetycznymi nie mogą się ograniczać do ich ochrony. Materiał genetyczny oferuje ogromny potencjał nie tylko pod względem korzyści gospodarczych, ale także pod kątem stawiania czoła wyzwaniom, które przed nami stoją, takim jak zmiana klimatu, odporność roślin na szkodniki, wydajność, zróżnicowane wymagania konsumentów i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich. Musimy, w miarę możliwości, wykorzystać różnorodność materiału genetycznego, jaki mamy do dyspozycji.

Zmianę podejścia odzwierciedla większy zakres narzędzi wspierających lepsze wykorzystanie zasobów genetycznych i mających na celu udostępnienie do 2020 r. większych środków finansowych i możliwości finansowania. Począwszy od 2014 r. zastosowane zostaną – w spójny i wzajemnie uzupełniający się sposób – różne unijne instrumenty polityki: zarówno środki rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej, jak i środki z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, co umożliwi dalsze inwestycje, współpracę i wymianę najlepszych praktyk.

Rozwój obszarów wiejskich obejmuje szeroki zakres działań, w tym hodowlę i wykorzystywanie tradycyjnych zagrożonych ras lokalnych zwierząt gospodarskich, roślin i nasion. Środki rozwoju obszarów wiejskich mogą również przyczynić się do włączenia zrównoważonego wykorzystania rolnych zasobów genetycznych do łańcucha żywnościowego, co – dzięki większemu zróżnicowaniu rynków i produktów –przyniesie większą wartość dodaną na obszarach wiejskich, jak i w przemyśle rolno-spożywczym.

W celu poszerzenia bazy wiedzy na temat ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych kwestie te zostaną włączone do kompleksowego programu prac ustanowionego na mocy programu „Horyzont 2020”.

Niezbędną interakcję między badaniami naukowymi a praktycznym zastosowaniem wspierać będzie europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa ustanowione w celu szerzenia wiedzy, mobilizacji zainteresowanych stron i zachęcania do wymiany wiedzy i współpracy, również w przedmiotowej dziedzinie.

Zapewnienie sukcesu ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych wymaga podjęcia działań na wszystkich poziomach – unijnym, krajowym i regionalnym – a także zdecydowanego zaangażowania zainteresowanych stron. Te wspólne wysiłki w znacznym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i większej rentowności różnorodnych systemów rolniczych i całego łańcucha żywnościowego oraz będą miały zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i walki ze zmianą klimatu.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar