Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 november 2013

Naar een betere benutting van onze genetische hulpbronnen

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag gepubliceerd over "Genetische hulpbronnen in de landbouw – van instandhouding tot duurzaam gebruik", waarin zij haar doelstellingen voor de periode tot en met 2020 uiteenzet. Hoewel de instandhoudingsproblematiek en het tegengaan van verdere biodiversiteitsverliezen in de landbouw centraal blijven staan, wordt in het verslag de noodzaak bepleit van een nieuw perspectief waarbij meer nadruk komt te liggen op geïntensiveerd duurzaam gebruik van onze genetische hulpbronnen, zoals traditionele of bedreigde dieren- en plantenrassen. Het verslag gaat vergezeld van een tweede document, waarin wordt gerapporteerd over de lopende programma's. Een dergelijke rapportage tegen het einde van 2013 is vereist op grond van de vigerende regelgeving.

In een commentaar op het verslag van de Commissie verklaarde EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş vandaag het volgende: "Het is van wezenlijk belang dat onze maatregelen met betrekking tot de genetische hulpbronnen verder gaan dan de loutere instandhouding ervan. Het genetisch erfgoed biedt enorme mogelijkheden, en dat niet alleen op economisch gebied. Het kan ons helpen het hoofd te bieden aan allerlei uitdagingen zoals klimaatverandering, resistentie van gewassen tegen plagen, productiviteit, uiteenlopende consumentenbehoeften en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden. We moeten de diversiteit aan genetische materialen waarover wij beschikken, zo veel mogelijk benutten".

Deze nieuwe aanpak komt tot uitdrukking in een verbreding van het instrumentarium voor de ondersteuning van initiatieven om de genetische rijkdommen beter te gebruiken, zodat tegen 2020 meer financiële middelen en een breder scala van financieringsmogelijkheden beschikbaar zullen zijn. Vanaf 2014 zullen met het oog op dat doel diverse EU-beleidsinstrumenten op coherente en complementaire wijze worden gebundeld, zowel in het kader van de plattelandsontwikkelingsmaatregelen van het GLB als in dat van het onderzoek- en innovatieraamwerk "Horizon 2020", waardoor extra kansen voor investeringen, samenwerking en uitwisseling van beste praktijken worden gecreëerd.

Plattelandsontwikkeling behelst een breed gamma van acties, met inbegrip van de teelt en het gebruik van traditionele bedreigde plaatselijke rassen van landbouwhuisdieren, planten en zaden. Maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling kunnen ook de integratie van het duurzame gebruik van genetische hulpbronnen in de voedselketen bevorderen, met als gevolg meer toegevoegde waarde voor plattelandsgebieden en de agrovoedingssector naarmate de producten en markten steeds diverser worden.

Met het oog op de verbreding van de kennisbasis inzake instandhouding en duurzaam gebruik van genetische hulpbronnen zal een en ander in een alomvattend werkprogramma in het kader van "Horizon 2020" worden geïntegreerd.

De noodzakelijke wisselwerking tussen onderzoek en praktijk zal worden gestimuleerd door het Europees partnerschap voor innovatie "Agricultural productivity and sustainability" (productiviteit en duurzaamheid van de landbouw) dat is opgericht om de bewustwording te bevorderen, de belanghebbenden te mobiliseren en ook op dit gebied kennisdeling en samenwerking aan te moedigen.

Willen wij van de instandhouding en het duurzame gebruik van onze genetische hulpbronnen een succesverhaal maken, dan zijn maatregelen nodig op alle niveaus — EU, nationaal en regionaal — alsook een sterk engagement van de stakeholders. Deze gezamenlijke inspanningen zullen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de versterking van de duurzaamheid en economische levensvatbaarheid in diverse landbouwsystemen en in de hele voedselketen, alsook een fundamentele bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering.

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie, zie http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar