Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 29. novembrī

Izmantojam savus ģenētiskos resursus labāk!

Eiropas Komisija šodien laida klajā ziņojumu “Lauksaimniecības ģenētiskie resursi no saglabāšanas līdz ilgtspējīgai izmantošanai, kurā ir izklāstīti Komisijas mērķi līdz 2020. gadam. Lai gan galvenais joprojām ir saglabāt bioloģisko daudzveidību un apturēt tās samazināšanos lauksaimniecībā, ziņojumā ir uzsvērts, ka jāmaina koncepcija, lielāku uzmanību veltot mūsu ģenētisko resursu, piemēram, tradicionālo un apdraudēto šķirņu dzīvnieku un augu, ilgtspējīgākai izmantošanai. Ziņojumam ir pievienots vēl viens dokuments, kurā ir ziņots par pašreizējām programmām, jo spēkā esošais regulējums to paredz izdarīt līdz 2013. gada beigām.

Par šo Komisijas ziņojumu lauku attīstības komisārs Dačans Čološs šodien sacīja: “‎‎‎Ļoti svarīgi, lai pasākumi ģenētisko resursu jomā neaprobežotos tikai ar šo resursu saglabāšanu. Ģenētiskajam materiālam ir milzīgs potenciāls ne tikai ekonomiskajā ziņā — tas mums var arī palīdzēt risināt problēmas, kas saistītas, piemēram, ar klimata pārmaiņām, augu izturību pret pesticīdiem, ražīgumu, dažādām patērētāju prasībām un ekonomisko attīstību lauku apvidos. Mums pēc iespējas labāk jāizmanto mūsu rīcībā esošā ģenētiskā materiāla daudzveidība.”

Šī koncepcijas maiņa nozīmēs plašāku instrumentu klāstu, kas palīdzēs labāk izmantot ģenētiskos resursus, lai līdz 2020. gadam tiktu sagādāti lielāki finansiālie līdzekļi un būtu vairāk finansēšanas iespēju. No 2014. gada tiks apvienoti vairāki ES politikas instrumenti tā, lai tie cits citu papildinātu un palīdzētu sasniegt šo mērķi, izmantojot kopējās lauksaimniecības politikas lauku attīstības pasākumus un ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. Tas pavērs jaunas iespējas ieguldījumiem, sadarbībai un labākās pieredzes apmaiņai.

Lauku attīstība paredz plaša spektra darbības, tostarp tradicionālu apdraudētu vietējo šķirņu lauksaimniecības dzīvnieku, augu un sēklu audzēšanu un izmantošanu. Lauku attīstības pasākumi var arī palīdzēt lauksaimniecības ģenētisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu integrēt pārtikas apritē. Tas dos labumu lauku apvidiem un lauksaimniecības un pārtikas nozarei, tirgiem un produktiem kļūstot daudzveidīgākiem.

Lai paplašinātu zināšanu bāzi par ģenētisko resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, šie aspekti tiks iekļauti visaptverošā darba programmā, ko sagatavos pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”.

Vajadzīgā mijiedarbība starp pētniecību un praksi tiks veicināta ar Eiropas inovācijas partnerību “Lauksaimniecības ražība un ilgtspēja”, kas izveidota, lai uzlabotu informētību, mobilizētu ieinteresētās personas un veicinātu zināšanu apmaiņu un sadarbību, arī šajā jomā.

Lai ģenētiskos resursus izdotos saglabāt un izmantot ilgtspējīgi, jārīkojas visos līmeņos — ES, dalībvalstu un reģionu līmenī. Vajadzīga arī attiecīgo ieinteresēto personu stingra apņemšanās. Šie kopīgie centieni lieliski veicinās ilgtspēju un ekonomisko dzīvotspēju dažādās lauksaimniecības sistēmās un visā pārtikas apritē, kā arī būtiski palīdzēs saglabāt bioloģisko daudzveidību un cīnīties pret klimata pārmaiņām.

Papildu informācija

Plašāk lasiet šeit: http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar