Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 29 d.

Pastangos geriau naudoti genetinius išteklius

Šiandien Europos Komisija paskelbė ataskaitą „Žemės ūkio genetiniai ištekliai – apsauga ir tvarus naudojimas“. Dokumente Komisija išdėstė savo tikslus laikotarpiui iki 2020 m.: aktualiausia išsaugoti biologinę įvairovę ir stabdyti jos nykimą, tačiau reikia keisti akcentus ir labiau stengtis tvariai naudoti genetinius išteklius, tokius kaip tradicinės ar nykstančios gyvūnų ir augalų veislės. Ataskaita pateikiama kartu su kitu dokumentu, kuriame apžvelgiamos veikiančios programos, nes galiojančiame reglamente reikalaujama tai padaryti iki 2013 m. pabaigos.

Aptardamas ataskaitą, už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas sakė: „Nepaprastai svarbu, kad genetiniams ištekliams skirti veiksmai aprėptų daugiau nei išsaugojimą. Genetinė medžiaga – tai didžiuliai ištekliai, kuriuos ne tik paversti ekonomine nauda, bet ir panaudoti sprendžiant tokius uždavinius kaip klimato kaita, augalų atsparumas kenkėjams, našumas, įvairi vartotojų paklausa ir ekonominė plėtra kaimo teritorijose. Mes turime kuo plačiau pasinaudoti turimos genetinės medžiagos įvairove“.

Pakeitus požiūrį išplėsta priemonių, padedančių geriau naudoti genetinius išteklius, taikymo sritis. Tai padės iki 2020 m. rasti didesnių finansinių išteklių ir daugiau skirtingų finansavimo galimybių. 2014 m. kelios ES politikos priemonės bus sujungtos taip, kad viena kitą nuosekliai papildytų ir padėtų siekti to tikslo taikant ir bendrosios žemės ūkio politikos kaimo plėtros priemones, ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Šitaip bus atvertos naujos galimybės investuoti, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi.

Kaimo plėtros programoje numatyta įvairių veiksmų, pavyzdžiui, tradicinių nykstančių vietinių gyvūnų ir augalų veislių (taip pat sėklų) dauginimui ir naudojimui paremti. Kaimo plėtros priemonės taip pat gali padėti tvarų žemės ūkio genetinių išteklių naudojimą integruoti į maisto grandinę. Tada augs kaimo vietovėse bei žemės ūkio produktų perdirbimo pramonės sukuriama vertė, nes rinkos ir produktai taps įvairesni.

Siekiant praplėsti žinių bazę apie genetinių išteklių išsaugojimą ir tvarų naudojimą, šie aspektai bus integruoti į visapusę darbo programą, parengtą pagal „Horizontą 2020“.

Būtiną mokslinių tyrimų ir praktikos sąsają užtikrins Europos inovacijų partnerystė „Žemės ūkio našumas ir tvarumas“, kuri įsteigta siekiant didinti informuotumą, telkti suinteresuotąsias šalis, skatinti žinių mainus ir bendradarbiavimą šioje ir kitose srityse.

Norint, kad genetinių išteklių išsaugojimas ir tvarus naudojimas vyktų sėkmingai, reikia imtis veiksmų visais – ES, valstybių narių ir regionų – lygmenimis. Taip pat būtinas ryžtingas suinteresuotųjų šalių įsipareigojimas. Sutelkus visų pastangas bus gerokai padidintas skirtingų žemės ūkio sistemų ir visos maisto grandinės tvarumas ir ekonominis gyvybingumas. Sykiu tai esmingai padės išsaugoti biologinę įvairovę ir kovoti su klimato kaita.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand +32 2 299 06 25

Roger Waite +32 2 296 14 04


Side Bar