Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. november 2013

Komisjon soovib geneetilisi ressursse paremini kasutada

Euroopa Komisjon avaldas täna aruande „Põllumajanduslikud geeniressursid – säilitamisest jätkusuutliku kasutamiseni”, milles esitatakse komisjoni eesmärgid aastani 2020. Endiselt on kesksel kohal elurikkuse säilitamine ja selle vähenemise peatamine põllumajanduses, kuid samas rõhutatakse, et rohkem tähelepanu tuleks hakata pöörama ka traditsiooniliste või ohustatud taime- ja loomaliikide säästvamale kasutamisele. Aruandele on lisatud dokument, milles tutvustatakse käimasolevaid programme. Kehtivate õigusaktide kohaselt tuleb aruanne esitada 2013. aasta lõpuks.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloş ütles komisjoni aruannet kommenteerides järgmist: „On väga tähtis, et geneetiliste ressursside kaitseks võetavad meetmed hõlmaksid rohkem kui ainult nende säilitamine. Geneetiline materjal pakub tohutult võimalusi mitte üksnes majandusliku kasu saamiseks, vaid ka selliste probleemide lahendamiseks nagu kliimamuutus, taimede vastupidavus taimekahjustajatele, tootlikkus, tarbijate eri nõudmised ja maapiirkondade majanduslik areng. Peame võimalikult palju väärtustama meie käsutuses oleva geneetilise materjali mitmekesisust”.

Lähenemisviisi muutumist kajastab asjaolu, et geneetiliste ressursside paremat kasutamist toetavate vahendite hulka on suurendatud ning aastaks 2020 on ette näha rohkem rahastamisvahendeid ja -võimalusi. Eesmärgi toetamiseks ühendatakse alates 2014. aastast mitmed ELi poliitikavahendid sidusalt ja üksteist täiendavalt nii ühtse põllumajanduspoliitika maaelu arengu meetmete kui ka ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” raames. Sellega luuakse lisavõimalused investeeringuteks, koostööks ja parimate tavade vahetamiseks.

Maaelu arengu poliitika raames nähakse ette mitmesugused meetmed, sealhulgas traditsiooniliste kohalike ohustatud põllumajanduslike loomatõugude, taimede ja seemnete kasvatamine ja kasutamine. Samuti on maaelu arengu meetmetega võimalik aidata siduda põllumajanduse geneetiliste ressursside säästev kasutamine toiduahelaga, mis tänu toodete ja turgude mitmekesistumisele tagaks maapiirkondadele ja põllumajanduslikule toidutööstusele suurema lisandväärtuse.

Selleks et laiendada teadmisi geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva kasutamise alal, lisatakse need küsimused raamprogrammi „Horisont 2020” raames koostatud põhjalikku tööprogrammi.

Teaduse ja praktika koosmõju suurendatakse Euroopa innovatsioonipartnerluses „Põllumajanduse tootlikkus ja jätkusuutlikkus”, mis loodi teadlikkuse tõstmiseks, sidusrühmade koondamiseks ning teadmiste jagamise ja koostöö toetamiseks ka selles valdkonnas.

Geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva kasutamise edendamiseks on vaja võtta meetmeid nii ELis tervikuna kui ka liikmesriikides ja piirkondades. Samuti nõuab see asjaomaste sidusrühmade suurt pühendumist. Tänu ühistele jõupingutustele on võimalik muuta erinevad põllumajandussüsteemid ja kogu toiduahel märkimisväärselt jätkusuutlikumaks ja majanduslikult elujõulisemaks. Samuti antakse sellega oluline panus elurikkuse säilitamisse ning kliimamuutuste vastu võitlemisse.

Lisateave

Lisateavet saab aadressil http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Kontaktisikud:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar