Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2013

Για μια καλύτερη χρήση των γενετικών πόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση με θέμα «Γεωργικοί γενετικοί πόροι - από τη διατήρηση στη βιώσιμη χρήση» στην οποία περιγράφονται οι στόχοι της Επιτροπής για την περίοδο μέχρι το 2020. Ενώ το θέμα της διατήρησης και η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στον γεωργικό τομέα παραμένουν κεντρικά ζητήματα, η έκθεση υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αλλαγής νοοτροπίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων, όπως τα παραδοσιακά ή απειλούμενα είδη ζώων και φυτών. Η έκθεση συνοδεύεται από ένα δεύτερο έγγραφο που αναφέρεται σε υπάρχοντα προγράμματα, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα κανονισμό για το τέλος του 2013.

Σχολιάζοντας την έκθεση της Επιτροπής, ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ντατσιάν Τσόλος δήλωσε σήμερα: «Είναι πολύ σημαντικό οι δράσεις για τους γενετικούς πόρους να επιδιώκουν κάτι περισσότερο από τη διατήρηση. Το γενετικό υλικό προσφέρει τεράστιους πόρους, όσον αφορά όχι μόνο τα οικονομικά οφέλη, αλλά και τη συμβολή στην αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανθεκτικότητα των φυτών στους επιβλαβείς οργανισμούς, η παραγωγικότητα, οι ποικίλες απαιτήσεις των καταναλωτών και η οικονομική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ποικιλία των γενετικών υλικών που διαθέτουμε».

Αυτή η διαφορετική προσέγγιση αντικατοπτρίζεται στη διεύρυνση των εργαλείων που στηρίζουν τις προσπάθειες για καλύτερη χρήση των γενετικών πόρων, έτσι ώστε μέχρι το 2020 να διαθέτουμε περισσότερους οικονομικούς πόρους και ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. Από το 2014, πολλά μέσα και εργαλεία πολιτικής της ΕΕ θα αξιοποιηθούν με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον στόχο, τόσο στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όσο και κατά την εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες, συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η αγροτική ανάπτυξη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως η εκτροφή/καλλιέργεια και η εκμετάλλευση τοπικών παραδοσιακών ειδών ζώων, φυτών και σπόρων, τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ένταξη της βιώσιμης χρήσης των γεωργικών γενετικών πόρων στην τροφική αλυσίδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για τις αγροτικές περιοχές και τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, καθώς οι αγορές και τα προϊόντα διαφοροποιούνται συνεχώς.

Για να διευρύνουμε τις γνώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων, τα ζητήματα αυτά θα ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασίας που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020»

Η αναγκαία αλληλεπίδραση μεταξύ έρευνας και πρακτικής εφαρμογής θα ενισχυθεί με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την «παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», η οποία σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία και σ’ αυτόν τον τομέα.

Για να στεφθεί από επιτυχία η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων απαιτείται δράση σε όλα τα επίπεδα — ΕΕ, κρατών μελών και περιφερειών — καθώς και ισχυρή δέσμευση των ενδιαφερομένων. Αυτές οι κοινές προσπάθειες θα συμβάλουν καθοριστικά σε μια καλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική βιωσιμότητα των διαφόρων γεωργικών συστημάτων και ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας, καθώς και στην επίτευξη του θεμελιώδους στόχου της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar